« Grįžti

DĖL PVM APSKAIČIAVIMO UŽ ANTSTOLIŲ TEIKIAMAS PASLAUGAS (PVMĮ 15 STR.)

Atnaujinimo data: 2006-11-13
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-9877   Data   2006.11.13

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsakydama į apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) bei antstolių pateiktus klausimus, kaip turi būti apskaičiuotas PVM už antstolių teikiamas paslaugas, bei atsižvelgdama į Teisingumo ministerijos nuomonę šiuo klausimu (Teisingumo ministerijos 2006-11-03 raštas Nr. (1.16)-7R-7830), paaiškina:

AVMI bei antstolių raštuose keliamas klausimas ar pardavimo PVM suma už antstolių teikiamas paslaugas turi būti apskaičiuojama, taikant 18 proc. PVM tarifą nuo Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. R-352 (Žin., 2005, 130-4682) patvirtintos Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytų vykdymo išlaidų sumos, ir papildomai paimama iš paslaugų gavėjo, ar ši PVM suma turi būti išskaičiuojama iš nustatytos vykdymo išlaidų sumos ir neimama papildomai iš paslaugų gavėjo.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 2002, Nr. 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 15 str. 1 dalies nuostatas suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti paslaugos teikėjas.

Pagal PVM įstatymo 2 str. 3 dalies nuostatas atlygį sudaro visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma kaip atlyginimas už teikiamas paslaugas yra gauta arba gautina iš pirkėjų (klientų) arba trečiosios šalies. Be to, PVM įstatymo 15 str. 4 dalyje nustatyta, kad į paslaugų apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami visi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM.

Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. R-352 (Žin., 2005, 130-4682) patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau - Instrukcija) 38 punkte yra nurodyta, kad šios instrukcijos lentelėse nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai (kas sudaro antstolių gautą (gautiną) atlygį už jų suteiktas dokumentų vykdymo paslaugas) yra nurodyti įskaitant visus privalomus mokesčius. Vadinasi, tuo atveju, kai antstolis yra įsiregistravęs PVM mokėtoju ir už savo teikiamas paslaugas privalo apskaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, tai į Instrukcijoje nustatytą atlygio (vykdymo išlaidų) dydį kaip privalomas mokestis yra įskaitytas ir PVM. Todėl šiuo atveju pardavimo PVM neturi būti imamas papildomai iš paslaugų gavėjo, o išskaičiuojamas iš Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidų sumos.

Vadovaujantis nurodytomis PVM įstatymo nuostatomis, PVM mokėtojais įsiregistravę antstoliai savo suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę ir pardavimo PVM turi apskaičiuoti taip:
1) apskaičiuojama suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė (gautas (gautinas) atlygis be PVM): iš Instrukcijoje nustatyto vykdymo išlaidų dydžio išskaičiuojama PVM suma pagal formulę: atlygis x 18 proc./(100proc.+18 proc.) ir ši PVM suma atimama iš atlygio sumos;
2) apskaičiuojama pardavimo PVM suma: nuo 1 punkte nurodytu būdu apskaičiuotos paslaugų apmokestinamosios vertės apskaičiuojama PVM suma, taikant 18 proc. dydžio PVM tarifą. Pvz., tarkime Instrukcijoje nustatytas 300 Lt atlyginimas už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šiuo atveju suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuotas 18 proc. PVM, sudaro 254 Lt [300 - 300x 18 proc. /(100 proc. x18 proc.)]. Pardavimo PVM suma šiuo atveju sudaro 46 Lt (254x 18 proc.).

Analogiškai turėjo būti skaičiuojamas pardavimo PVM ir už antstolių suteiktas paslaugas, atlygis už kurias buvo nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 432 (galiojusia ir iki Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. R-352 įsigaliojimo).

Viršininko pavaduotoja Birutė Černiuvienė