« Grįžti

DĖL PVM ĮSTATYMO 96 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2007-11-23
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-11548   Data   2007.11.23

1. Kokios apmokestinimo PVM naujovės įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.?

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendindama 2006 m. gegužės 15 d. Tarybos sprendimą 2006/388/EB, 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 902 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti" pakeitimo" (Žin., 2007, Nr. 95-3829) patvirtino naujus atvejus, kai, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 96 str. 1 dalimi (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2006, Nr. 137-5203), PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), jeigu jis yra Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas, o ne pardavėjas .

2. Ar analogiška apmokestinimo tvarka yra (buvo) taikoma Lietuvoje?

Taip, pagal šiuo metu galiojančią tvarką pirkėjas (klientas) – PVM mokėtojas išskaito ir sumoka į biudžetą PVM už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, taip pat PVM įstatymo 9 str. 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju – už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą.

Pažymėtina, kad iki 2006 m. gruodžio 15 dienos galiojo PVM įstatymo 96 str. 2 dalis. Pagal šios dalies nuostatas Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 buvo patvirtinusi Atvejus, kai mokesčio administratorius privalo nurodyti, kad PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas) (2004 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 365 redakcija, Žin., 2004, Nr. 52-1717). Jeigu mokesčio administratorius turėjo pagrindo manyti, kad prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) gali neįvykdyti mokestinių prievolių, susijusių su PVM, jis privalėjo nurodyti apmokestinamiesiems asmenims, kad už jų prekes (paslaugas) apskaičiuotą PVM sumoka pirkėjas. Toks Sąrašas PVM mokėtojų, už kurių tiekiamas prekes ir paslaugas apskaičiuotą PVM išskaityti ir sumokėti į biudžetą privalėjo prekių/paslaugų pirkėjas, buvo skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vmi.lt . PVM įstatymo 96 str. 2 dalis n eteko galios nuo 2006 m. gruodžio 16 d. (Lietuvos Respublikos 2006 m. lapkričio 28 d. įstatymas Nr. X-932 (Žin., 2006, Nr. 137-5203 ). Todėl Sąraše nurodyti asmenys nuo įstatymo pakeitimo įsigaliojimo apskaičiuotą PVM už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas į biudžetą turi mokėti patys.

3. Iš kokių asmenų įsigyjant prekes (paslaugas) taikoma tvarka, kai PVM išskaito ir į biudžetą sumoka pirkėjas?

Asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas), privalo išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu jis įsigyja prekes (paslaugas) iš prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) – PVM mokėtojo, kuriam teisme pradėta bankroto procedūra arba iškelta restruktūrizavimo byla. (Nuo 2010-06-01 pagal 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr.579 1.1 p. redakciją prekių  tiekėjai  (paslaugų teikėjai), kuriems teisme iškelta restruktūrizavimo byla PVM į biudžetą turi sumokėti patys).

4. Kaip pirkėjui žinoti, ar asmeniui, iš kurio įsigyjamos prekės (paslaugos), teisme pradėta bankroto procedūra arba iškelta restruktūrizavimo byla?

Informacija apie juridinių asmenų teisinį statusą skelbiama VĮ "Registrų centras" interneto svetainėje (www.kada.lt): konkretaus juridinio asmens teisinį statusą galima pasitikrinti vykdant paiešką Juridinių asmenų registre.

5. Ar naujoji tvarka taikoma ir atskiroms prekių grupėms?

Taip. Asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas) privalo išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu iš kito Lietuvos PVM mokėtojo jis įsigyja tokias prekes: 1. juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekas ir laužą, panaudotas medžiagas, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusias perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat kai įsigyjamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai, arba; 2. medieną: 2.1. rąstus – skersai atpjautas apvaliosios medienos dalis; 2.2. lentas – pailgus 10–40 mm storio ir daugiau nei 80 mm pločio pjautinės medienos gabalus; 2.3. lenteles – pailgus 3–10 mm storio, ne siauresnius kaip 25 mm pjautinės medienos gabalus; 2.4. tašus – iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai rąsto ašiai apipjautus, aptašytus ar nufrezuotus rąstus; 2.5. tašelius – pailgus, storesnius kaip 40 mm, bet ne platesnius kaip 80 mm pjautinės medienos gabalus.

6. Ar asmuo, PVM mokėtojas, parduodamas netinkamas pagal paskirtį naudoti stakles ar kitą savo turtą kaip metalo laužą kitam apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, turi taikyti naująją tvarką?

Taip, už nurodytųjų prekių tiekimą prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM tenka pirkėjui - Lietuvoje registruotam PVM mokėtojui.

7. Ar numatytos kokios nors naujos PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos išimtys?

Ši tvarka netaikoma, kai prekių pirkėjas yra Lietuvoje PVM mokėtoju neregistruotas asmuo.

Kaip jau paminėta, ši tvarka netaikoma, kai prekes (paslaugas) įsigyja Lietuvoje PVM mokėtojomis įregistruotos biudžetinės įstaigos. Taip pat nustatyta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka netaikoma, kai tiekiant prekes (teikiant paslaugas) šių prekių (paslaugų) pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra. Ir tuomet, kai prekes įsigyja biudžetinė įstaiga, ir kai išduodamas kasos aparato kvitas įskaitant atvejus, kai kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra, pardavimo PVM į biudžetą sumoka pardavėjas, paimdamas šią sumą iš pirkėjo. Nurodytaisiais atvejais nesvarbu, kad pardavėjui teisme pradėta bankroto procedūra arba iškelta restruktūrizavimo byla, arba tiekiamos aukščiau nurodytosios prekės (juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, mediena ar kt.).

8. Kaip turi būti įformintas prekių tiekimas (paslaugų teikimas) PVM sąskaita faktūra, kai prievolė už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaityti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui)?

Kaip ir bet kurių kitų tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) PVM sąskaitoje faktūroje pardavėjas, taikydamas toms prekėms (paslaugoms) nustatytą PVM tarifą turi apskaičiuoti PVM sumą. Taip pat, vadovaudamasis PVM įstatymo 80 str. 1 dalies 13 punkto nuostatomis, be kitų privalomų rekvizitų tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) PVM sąskaitoje faktūroje privalo nurodyti, kad prievolė išskaityti PVM tenka pirkėjui (klientui) arba įrašyti nuorodą į PVM įstatymo 96 str. 1 dalį.

9. Kaip pirkėjai, įsigyjantys prekes (paslaugas), kurių PVM patys išskaito ir sumoka į biudžetą, už šias prekes turi atsiskaityti su pardavėju?

Pirkėjai atsiskaitydami už prekes ir paslaugas, kurių PVM turi patys išskaityti ir sumokėti į biudžetą, pardavėjui sumoka atlygį be apskaičiuotosios PVM sumos.

10. Ar pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti įsigytų prekių ar paslaugų PVM, jeigu pardavėjas PVM sąskaitoje nenurodė, kad prievolė išskaityti tenka klientui, neįrašė nuorodos į PVM įstatymo 96 str. 1 dalį?

Pirkėjas (neatsižvelgdamas į tai, kad PVM sąskaitoje faktūroje nėra atitinkamos nuorodos) pats turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM (pardavėjui mokėdamas atlygį be apskaičiuotosios PVM sumos), tuo atveju, jeigu pardavėjui teisme pradėta bankroto procedūra arba iškelta restruktūrizavimo byla, arba įsigyjamos aukščiau nurodytosios prekės (juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, mediena ar kt.). Pažymėtina, kad pirkėjas turi galimybę pasitikrinti pardavėjo statusą (ar teisme pradėta bankroto procedūra ar iškelta restruktūrizavimo byla), bei tai, ar jo įsigyjamos prekės įtrauktos į atvejus, kai PVM išskaito ir sumoka pirkėjas.

11. Ar pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti įsigytų prekių ar paslaugų PVM, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodos į PVM įstatymo 96 str.1 dalį, pirkėjas sumokėjo pardavėjui atlygį su PVM, o pardavėjas pardavimo PVM sumokėjo į biudžetą?

Ir šiuo aprašytuoju atveju pirkėjui tenka prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM.

Pažymėtina, kad pardavėjas savo padarytą deklaravimo klaidą (įtrauktą į PVM deklaraciją pardavimo PVM sumą) gali PVM deklaracijoje pataisyti, o paimtą PVM turi grąžinti pirkėjui.

12. Kaip nurodytųjų prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sandorius PVM deklaracijoje FR0600 formoje deklaruoja pardavėjas?

Patiektų prekių ar suteiktų paslaugų, kurių PVM išskaito ir į biudžetą sumoka pirkėjas, apmokestinamąją vertę pardavėjas turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 11 laukelyje (kaip ir tais atvejais, kai pardavimo PVM sumoka pats pardavėjas). Tačiau pardavėjui į PVM deklaraciją nereikia įtraukti nurodytųjų prekių (paslaugų) pardavimo PVM sumos.

13. Kaip įsigytų prekių (paslaugų), kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, sandorį PVM deklaracijoje FR0600 formoje deklaruoja pirkėjas?

Įsigytų prekių ar paslaugų, kurių PVM išskaito ir į biudžetą sumoka pirkėjas, apmokestinamosios vertės pirkėjas į PVM deklaraciją neįtraukia. Tačiau šių prekių ar paslaugų išskaičiuotą PVM pirkėjas kaip pardavimo PVM sumą turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 26 laukelyje, kai įsigyjamos prekės ar paslaugos apmokestinamos taikant 18 procentų PVM tarifą arba atitinkamai 28 laukelyje - kai apmokestinamos taikant 5 procentų lengvatinį PVM tarifą. Šią PVM sumą pirkėjas taip pat turi deklaruoti 22 laukelyje kaip įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM sumą. Tokia pirkimo PVM suma PVM įstatyme nustatyta tvarka gali būti pirkėjo atskaityta, t.y. įtraukta į PVM deklaracijos 30 laukelį, kaip ir kitas pirkimo PVM. Taip deklaravęs PVM sumą, pirkėjas apskaičiuoja mokėtiną į biudžetą (grąžintiną iš biudžeto) PVM, kurį sumoka (turi teisę susigrąžinti) PVM įstatyme nustatytu terminu.

14. Kaip turėtų atsispindėti PVM deklaracijose pardavėjo išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje arba pirkėjo išrašytame debetiniame dokumente nurodyti duomenys?

Jeigu dėl PVM įstatymo 83 straipsnyje nurodytų pasikeitusių aplinkybių pardavėjas išrašo prekių (paslaugų), kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą pirkėjas, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai atsižvelgiant į tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis pirkėjas atitinkamai mažina/didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja/didėja PVM suma) 26 (28) ir 30 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas atitinkamai mažina/didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja/didėja apmokestinamoji vertė) 11 laukelyje deklaruotą patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamąją vertę.

Jeigu grąžinant nurodytąsias prekes arba atsisakant nurodytųjų paslaugų debetinį dokumentą išrašo pirkėjas, tai šiame dokumente apskaičiuota PVM suma pirkėjas mažina 26 (28) ir 30 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas mažina 11 laukelyje deklaruotą patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamąją vertę.

15. Jeigu pirkėjas įsigijo prekių ar paslaugų, kurių PVM turi pats išskaityti ir sumokėti į biudžetą, o tos prekės (paslaugos) skirtos pirkėjo PVM apmokestinamai veiklai, ar dėl tokio sandorio susidaro mokėtina į biudžetą PVM suma?

Kai įsigyjamos prekės ar paslaugos, skirtos pirkėjo PVM apmokestinamai veiklai, tai dėl tokio sandorio į biudžetą mokėtina PVM suma nesusidaro, nes PVM deklaracijoje iš pardavimo PVM sumos minusuojama tokio pat dydžio atskaitoma pirkimo PVM suma.

16. Kokiais atvejais, įsigijus prekių ar paslaugų, kurių PVM išskaito ir sumoka pirkėjas, tame mokestiniame laikotarpyje gali susidaryti reali į biudžetą mokėtina PVM suma?

Mokėtina į biudžetą PVM suma dėl nurodytojo sandorio gali susidaryti, kai įsigytos prekės (paslaugos) skirtos PVM neapmokestinamai ar mišriai veiklai, kai įsigytos prekės iš karto prarandamos arba perduodamos neatlygintinai ar pan.

17. Kokios sankcijos gali būti taikomos PVM mokėtojams, nesilaikantiems tvarkos, kai pirkimo PVM turi išskaityti ir sumokėti pirkėjas?

Kai pirkėjui tenka prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, tačiau:

· PVM apskaičiuoja ir sumoka pardavėjas, o pirkėjas irgi išskaito ir sumoka PVM – jokių veiksmų mokesčių administratorius nesiima, nes pardavėjas turi teisę patikslinti PVM deklaraciją, sumažindamas į biudžetą mokėtiną PVM (padidindamas grąžintiną iš biudžeto PVM).

· pardavėjas PVM nesumoka, bet PVM taip pat neapskaičiuoja ir pirkėjas (pirkėjas tik atskaito PVM) - pirkėjas nepagrįstai sumažina mokėtiną į biudžetą PVM sumą arba padidina apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą. Jeigu pirkėjas padarytos klaidos nepataiso (nepateikia to mokestinio laikotarpio, kurį įsigijo prekes, patikslintos PVM deklaracijos), tai pagal PVM įstatymo 123 straipsnio nuostatas dėl tokio pažeidimo skiriama nuo 10 iki 50 procentų apskaičiuotos PVM sumos dydžio bauda.

18. Ar PVM mokėtojai, taikantys nurodytąją tvarką, turės papildomų prievolių mokesčių administratoriui?

Prekių ar paslaugų (kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą pirkėjai) pardavėjai be atskiro mokesčių administratoriaus nurodymo turės privalomai teikti PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis apie tokius sandorius. Tuo tikslu yra keičiamos PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 (Žin., 2004, Nr. 59-2102). Apie nurodytųjų taisyklių pakeitimus informuosime papildomai.

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis