« Grįžti

DĖL PVM ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2010-12-20
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-12076   Data   2010.12.20

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 2, 3, 51, 9, 12, 121, 123, 13, 14, 15, 19, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 71, 711, 75, 83, 92, 95, 101, 104, 106, 1151, 1152, 1153, 1155, 116, 118, 120 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2010, Nr. 148-7562, toliau – PVM įstatymo pakeitimas), kurio nuostatos įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2009/162/ES nuostatas, tikslinama gamtinių dujų ir elektros energijos apmokestinimo PVM sistemos taikymo sritis, į ją įtraukiant dujų tiekimą visomis Europos Sąjungos teritorijoje esančiomis gamtinių dujų sistemomis arba prie tokių sistemų prijungtais tinklais. Taip pat PVM įstatymo pakeitime analogiškos nuostatos taikomos šilumos arba vėsinimo energijos tiekimui (importui) šilumos arba vėsinimo tinklais (51, 12, 13, 14, 40, 95 str. pakeitimas), t.y. tinklais patiekta šilumos ar vėsinimo energija laikoma patiekta ir apmokestinama PVM Lietuvoje, kai ją įsigyja Lietuvoje įsikūrę asmenys, o ne importo metu. Nuo 2011 m. sausio 1 d. importo PVM neapmokestinamos Lietuvoje importuojamos dujos, jeigu jos būtų atgabenamos laivais (40 str. pakeitimas). Atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2009/162/ES nuostatas papildytos ir patikslintos PVM įstatymo nuostatos, nustatančios PVM lengvatas tarptautinėms organizacijoms. PVM lengvatos taikomos prekėms (paslaugoms), tiekiamoms (teikiamoms) Europos Sąjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, Europos Sąjungos įsteigtos įstaigoms, kurioms taikomas 1965 m. balandžio 8 d. Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų (36 ir 47 str. pakeitimas). Iki tol teisę į PVM lengvatas tiesiogiai suteikė minėtas protokolas.

 

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), už į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti bei šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti (toliau – šilumos energija ir karštas vanduo). Neribotai pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifas knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius). Taip pat iki 2011 m. gruodžio 31 d. pratęstas ir lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka. PVM įstatymo pakeitimu 2011 metams nustatytas lengvatinis 9 proc. (vietoj galiojusio 21 proc.) PVM tarifas turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms (19 str. pakeitimas).

 

Prekių tiekimu ar paslaugų teikimu nebus laikomas veiklos (ar jos dalies) kaip komplekso (t. y. įsigytų ir naudotų šioje veikloje nuosavybės teisės objektų, taip pat kitų su ta veikla susijusių turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visuma) perdavimas kitam apmokestinamajam asmeniui, tęsiančiam perduodamą veiklą, kai veikla (ar jos dalis) perduodama kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas (9 str. pakeitimas). Tokiu atveju perimančiam veiklą (ar jos dalį) kaip kompleksą asmeniui pereina ir prievolė tikslinti PVM atskaitą už perimtą turtą, jei tas turtas nebebus naudojamas PVM apmokestinamoje veikloje.

Iki PVM įstatymo pakeitimo veiklos (ar jos dalies) kaip komplekso perdavimas kitam apmokestinamajam asmeniui, kai veikla (ar jos dalis) perduodama kaip juridinio asmens dalyvio turtinis įnašas, buvo laikomas PVM objektu, t.y. kitam apmokestinamajam asmeniui kaip turtinį įnašą perdavus PVM apmokestinamą veiklą (ar jos dalį) sudarantį turtą, bendru atveju pagal PVM įstatymo nuostatas apskaičiuojama pardavimo PVM suma, kurią veiklą perimantis asmuo turi teisę traukti į PVM atskaitą. Tuo tarpu perdavus ekonominę veiklą (ar jos dalį) kaip kompleksą kitam apmokestinamajam asmeniui ne kaip turtinį įnašą, tęsiančiam tokią veiklą, toks perdavimas nelaikomas nei prekių tiekimu nei paslaugų teikimu, t.y. toks perdavimas nelaikomas PVM objektu, perduodant veiklą kaip kompleksą nėra skaičiuojamas pardavimo PVM ir turtą perduodantis asmuo netikslina PVM atskaitos.

Pasinaudojant 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 59a straipsniu („faktinio vartojimo ir naudojimo" taisykle), nustatyta, kad prekių vežimo paslaugos, papildomos vežimo paslaugos, atstovavimo (agento) šiuose sandoriuose paslaugos, taip pat ilgalaikės transporto priemonės nuomos paslaugos teikiamos šalies teritorijoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui ar užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam šalies teritorijoje, nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai minėtos paslaugos faktiškai suteikiamos už Europos Sąjungos teritorijos ribų (13 str. papildymas) . Tokiu būdu šių paslaugų apmokestinimas atitinka apmokestinimo pagal faktinio naudojimo principą – šios paslaugos neapmokestinamos Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į tai, kad jos faktiškai suteiktos ir sunaudotos už Europos Sąjungos teritorijos ribų.

Taip pat nustatyta, kad importo PVM neapmokestinamos importuojamos prekės, jeigu importo metu žinoma, kad tos pačios prekės yra skirtos išgabenti ir bus išgabentos į kitą valstybę narę, ir šis teikimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą (PVM įstatymo 35 str. pakeitimas). Iki pakeitimo nebuvo konkrečiai įvardinta, kad būtinai turi būti išgabentos tos pačios prekės, kurios buvo importuotos (t. y. buvo suteikta galimybė perdirbti importuotas prekes ir jas išgabenti po perdirbimo).

Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims (įskaitant fizinius asmenis, vykdantiems individualią veiklą, menininkams, atlikėjams, ir pan.), kuriems nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių (neviršijus 35 000 Lt per kalendorinius metus), neatsiranda prievolės registruotis PVM mokėtojais, net jei jie įsigyja paslaugų iš užsienio ar teikia paslaugas kitose valstybėse narėse, kol per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršijama 100 000 litų riba už tiekiamas prekes bei teikiamas paslaugas (711 str. pakeitimas). Pagal iki šio pakeitimo galiojusias PVM įstatymo nuostatas apmokestinamiesiems asmenims (įskaitant fizinius asmenis), vykdantiems ekonominę veiklą, įsigijusiems iš užsienio valstybių ar suteikusiems kitose valstybėse narėse tokias paslaugas, kurių teikimo vieta nustatoma pagal pagrindinę taisyklę (PVM įstatymo 13 str. 2 d. 1 punktas), buvo prievolė registruotis PVM mokėtojais, neatsižvelgiant į tai, kad jų gautas (gautinas) atlygis už pateiktas prekes bei suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršijo 100 000 Lt. Pažymėtina, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašių paslaugų (išskyrus šių renginių lankymo paslaugas), taip pat tokios veiklos organizatorių paslaugų bei pagalbinių paslaugų, reikalingų minėtoms paslaugoms teikti, teikimo vieta nuo 2011 m. sausio 1 d. irgi nustatoma pagal pagrindinę taisyklę.

Apmokestinamieji asmenys (įskaitant fizinius asmenis, vykdančius ekonominę veiklą), kurie įsiregistravo PVM mokėtojais tik dėl paslaugų įsigijimo iš užsienio ir/ar paslaugų teikimo kitose valstybėse narėse, turi teisę išsiregistruoti iš PVM mokėtojų (75 str. pakeitimas), jeigu jų vykdomos ekonominės veiklos apyvarta (gautas (gautinas) atlygis už patiektas prekes bei suteiktas paslaugas) per paskutiniuosius 12 mėnesių neviršija 100 000 Lt bei įsigytų iš kitų valstybių narių prekių suma per kalendorinius metus neviršijo 35 000 Lt.

S iekiant supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų išrašymo nuostatas, nustatyta, kad pirkėjas (klientas) galėtų išrašyti patikslinančias PVM sąskaitas faktūras ir kitais atvejais, pvz., kai suteikiamos tam tikros nuolaidos (PVM įstatymo 83 str. pakeitimas).

Iki šio pakeitimo pirkėjo (kliento) išrašomu debetiniu dokumentu šalių susitarimu galėjo būti įformintas tik prekių grąžinimas ar paslaugų atsisakymas, o kiti aplinkybių pasikeitimai (pvz., nuolaidų suteikimas) galėjo būti įforminami tik prekių pardavėjo išrašomu kreditiniu dokumentu.

 

Paslaugų pirkėjas – apmokestinamasis asmuo (įskaitant ekonominę veiklą vykdančius fizinius asmenis), neįsiregistravęs PVM mokėtoju (įskaitant ir neprivalančius įsiregistruoti PVM mokėtojais dėl paslaugų įsigijimo iš užsienio (žiūr. 711 str. pakeitimą)), kuris įsigijo paslaugų iš užsienio ir už jas privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM į biudžetą pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalies nuostatas, šį PVM privalo deklaruoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje ir sumokėti į biudžetą nustatyta tvarka (92 str. papildymas). 

PVM įstatymo pakeitime atsižvelgiant į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 306 straipsnio nuostatas, apibrėžta, kokiais atvejais kelionės organizatoriaus teikiamų paslaugų, kurioms taikoma turizmo schema, apmokestinimo PVM vieta yra Lietuva (101 str. pakeitimas), būtent, kai kelionės organizatorius:

1) yra įsikūręs šalies teritorijoje, išskyrus atvejus, kai paslauga suteikta per šalies teritorijoje įsikūrusio kelionės organizatoriaus padalinį užsienio valstybėje;

2) yra užsienio apmokestinamasis asmuo, teikiantis paslaugą per savo padalinį šalies teritorijoje.

 

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lisabonos sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį pasirašytos Lisabonoje 2007 m. gruodžio 13 d., 2 straipsnio a punktą žodžiai „Bendrija" arba „Europos bendrija" pakeičiami žodžiu „Sąjunga", žodžiai „Europos Bendrijų" arba „EEB" pakeičiami žodžiais „Europos Sąjungos", projekte atliekamas techninis pakeitimas vietoj žodžių „Bendrijos" ir „Europos Bendrijos" įrašant žodžius „Europos Sąjungos".

 

 

 

 

Viršininko pavaduotoja                                                             Vilma Vildžiūnaitė