« Grįžti

DĖL PVM MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMUI NUSTATYTOS PRIVALOMOS RIBOS APSKAIČIAVIMO (PVM ĮSTATYMO 71 IR 92 STRAIPSNIŲ)

Atnaujinimo data: 2006-12-28
Registracijos numeris   (18.3-31-2)-R-11463   Data   2006.12.28

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išnagrinėjusi Jūsų paklausimą dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojų registravimui nustatytos privalomos 100 000 Lt atlygio sumos apskaičiavimo tuo atveju, kai įmonė, pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 9 straipsnį pajamas pripažįsta pinigų apskaitos principu, paaiškina.

1. Kaip apskaičiuojama PVM mokėtoju registravimui nustatyta 100 000 Lt atlygio suma, kai asmuo, pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 9 straipsnį pajamas pripažįsta pinigų apskaitos principu?

PVM mokesčio mokėtojų registravimui nustatyta suma skaičiuojama taikant bendruosius apmokestinimo PVM principus, t.y. neatsižvelgiama į tai, kad atskiri Lietuvos apmokestinamieji asmenys pajamas pelno mokesčio tikslais pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą. Pagal PVM įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505) 71 straipsnio nuostatas, PVM mokėtojų registravimuisi nustatyta 100 000 Lt atlygio suma yra apskaičiuojama atsižvelgiant į atlygį už per 12 paskutiniųjų mėnesių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas ( išskyrus:

- atlygį už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą,

- gautus avansus;

- atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimą tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla:

- atlygį už PVM neapmokestinamų prekes tiekimą ir (arba) paslaugų teikimą

- atlygį už prekių tiekimą ir (arba) paslaugų teikimą už šalies teritorijos ribų, kai toks prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas Lietuvoje PVM neapmokestinamas ).

PVM įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje pateikta ,,atlygio" sąvoka, t.y. atlygis - visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma ( kitomis prekėmis ar kitomis paslaugomis) gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ir (arba) trečiosios šalies.

Taigi, pagal šias PVM įstatymo nuostatas, į nurodytąją 100 000 Lt atlygio sumą įskaitomas už per 12 paskutiniųjų mėnesių patiektas prekes (parduotas ar perduotas kitam asmeniui disponuoti kaip savininkui ) ir/ar suteiktas paslaugas:

· jau gautas atlygis ;

· numatomas gauti atlygis.

Neatsižvelgiant į tai, kad juridiniai asmenys pagal Pelno įstatymo 9 straipsnio nuostatas pajamas pripažįsta pinigų apskaitos principu (kai pajamos pripažįstamos pagal faktišką pajamų gavimo momentą, t.y. atsiskaitymo už prekes momentu), PVM įstatymo tikslais šie asmenys skaičiuodami 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą 100 000 Lt atlygio sumą turi atsižvelgti į už per 12 paskutinių mėnesių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas faktiškai gautą ir gautiną atlygį.

Taigi, nustatant, ar bendrijai, kuri pajamas pripažįsta pinigų apskaitos principu, yra prievolė registruotis PVM mokėtoja, reikia apskaičiuoti, už per paskutiniuosius 12 mėnesių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas:

· gautą atlygį (šis atlygis ne visada sutampa su pagal pinigų apskaitos principu pripažintomis pajamomis, nes tokiose pajamose gali būti ir atlygis gautas už prekes ar paslaugas patiektas (suteiktas ) ne per 12 paskutiniųjų mėnesių, o prieš pvz.,14 mėnesių);

· numatomą gauti atlygį, kuris nurodytas per šį 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas išrašytuose apskaitos dokumentuose;

· numatomą gauti atlygį už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, jeigu apskaitos dokumentai neišrašomi;

Ir, jeigu bendra atlygio (pinigais, bei kitomis prekėmis ir (arba) paslaugomis) suma, apskaičiuota aukščiau minėtu būdu, viršija 100 000 Lt, bendrijai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja bei skaičiuoti ir į biudžetą mokėti PVM.

Pavyzdys

Paslaugų įmonė, įsteigta 2005 m. balandžio mėnesį. Pajamos pripažįstamos pagal pinigų kaupimo principą. Apskaičiuojant, kada įmonei atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoja, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, būtina nustatyti kiek už per paskutiniuosius 12 mėnesių suteiktas paslaugas įmonė gavo atlygio.

Taigi, šiuo atveju:

2005 m . 04 mėn . įmonė suteikė paslaugų už 20 000 Lt, tačiau atlygis už šias paslaugas negautas

05-09 mėn . – paslaugų suteikta už 21 000 Lt ir už jas atlygio gauta - 21 000 Lt;

10 mėn .- paslaugų suteikta už 3 000 Lt ir už jas atsilyginta prekėmis – 3 000 Lt;

11-12 mėn .- paslaugų suteikta už 15 000 Lt ir už jas atlygio gauta -15 000 Lt;

2006 m . 01- 02 mėn .- paslaugų suteikta už 10 000 Lt ir už jas atlygio gauta -10 000 Lt;

03 mėn . - suteikta paslaugų už 25 000, atlygis už jas negautas;

Taigi, per 12 paskutiniųjų mėnesių (nuo 2005 m. balandžio iki 2006 m. kovo mėn. atlygis sudarė 94 000 Lt, t.y. :

- gautas atlygis sudarė 49 000 Lt (21 000+ 3 000 +15000+ 10 000);

- numatomas gauti atlygis - 45 000 Lt (20 000+25 000).

Atsižvelgiant į tai, kad už per paskutiniuosius 12 mėnesių suteiktas įmonės atlygis neviršijo nustatytos PVM registravimuisi 100 000 Lt sumos, tai šiai įmonei dar neatsirado prievolė registruotis PVM mokėtoja.

Analizuojame sekantį 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį (nuo 2005 m. gegužės iki 2006 m. balandžio mėn.).

2006 m . 04 mėn . paslaugų suteikta už 35 000 Lt ir už šias paslaugas atlygio gauta - 35 000 Lt, o be to gautas atlygis už paslaugas suteiktas 2005 m. balandžio mėnesį ( t.y. prieš 13 mėnesių) - 20 000 Lt .

Taigi, už per sekantį 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį suteiktas paslaugas atlygis sudarė 109 000 Lt, t.y.:

- gautas atlygis sudarė 84 000 Lt (21 000 + 3 000 +15 000 + 10 000 + 35 000). (Atlygis (20 000 Lt) gautas už paslaugas suteiktas prieš 13 mėnesių, į PVM registravimuisi nustatytą 100 000 Lt sumą netraukiamas.);

- numatomas gautinas atlygis - 25 000 Lt

Atsižvelgiant į tai, kad atlygis gautas už laikotarpiu nuo 2005 m. gegužės iki 2006 m. balandžio mėn. suteiktas paslaugas viršijo PVM registravimui nustatytą 100 000 Lt ribą, įmonei atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoja ir nuo viršijančios šią ribą sumos (nuo 9 000 Lt) skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM.

 

2. Kaip apskaičiuojama mokėtina į biudžetą PVM suma, kai asmuo, pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą?

PVM įstatymo 92 straipsnyje yra nustatyta, kad apmokestinamasis asmuo, turėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, tačiau to nepadaręs, privalo skaičiuoti ir į biudžetą mokėti PVM sumą, kuri apskaičiuojama pagal formulę - atlygis x T / (100 proc. +18 proc.), kur T – šioms prekėms ir paslaugoms nustatytas PVM tarifas.

Vadovaudamiesi šiomis nuostatomis asmenys (įskaitant ir tokius, kurie pagal Pelno įstatymo 9 straipsnio nuostatas pajamas pripažįsta pinigų apskaitos principu), kuriems pagal PVM įstatymo 71 straipsnio nuostatas atsirado prievolė registruotis PVM mokėtojais, nes per paskutiniuosius 12 mėnesių už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas gautas ir (arba) gautinas atlygis viršijo 100 000 Lt, privalo nuo atlygio sumos, viršijančios 100 000 Lt apskaičiuoti PVM ir jį sumokėti į biudžetą. Už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, už kurias atlygis sudarė 100 000 Lt sumą, PVM neskaičiuojamas.

Jūsų paklausime nurodytais atvejais (paklausimo 1- 6 klausimai) nedetalizuota, ar per 12 paskutiniųjų mėnesių gautas pajamas, pripažintas pagal pinigų apskaitos ar kaupimo principus, gavote už per 12 paskutiniųjų mėnesių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas.

Tuo atveju, jeigu Jūsų paklausime suformuluotuose situacijose nurodytas per 12 paskutiniųjų mėnesių gautas pajamas, pripažintas pagal pinigų apskaitos ar kaupimo principus, gavote už per 12 paskutiniųjų mėnesių patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, tai, neįsiregistravus PVM mokėtoju, PVM turi būti skaičiuojamas nuo sumos viršijančios 100 000 Lt ir sumokamas į biudžetą .

PVM prievolės (apskaičiuoti PVM ir sumokėti jį į biudžetą) asmeniui, kuris PVM mokėtoju neįsiregistruoja, skaičiuojamos kiekvieną mokestinį laikotarpį. Tokios mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimo pavyzdys yra pateiktas PVM įstatymo 92 straipsnio komentare, o taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) parengtame leidinyje ,,Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės". PVM įstatymo 92 str. komentarą bei minėtą leidinį galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje, adresu: www.vmi.lt .