« Grįžti

DĖL PVM PRISKYRIMO RIBOJAMŲ DYDŽIŲ LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS (PMĮ 24 STR. 2 DALIS)

Atnaujinimo data: 2007-10-17
Registracijos numeris   (18.11-31-1)-R-10233   Data   2007.10.17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų ir mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina dėl mokesčių mokėtojo apskaičiuoto PVM priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams:

1. Kaip pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstama ne PVM mokėtojo pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 711 straipsnį apskaičiuota ir sumokėta į biudžetą PVM suma?

Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojams, kurie pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271, Nr. 17-505 - toliau PVM įstatymas) 71 straipsnio nuostatas neprivalėjo registruotis PVM mokėtojais, nuo 2004-05-01 atsirado papildoma prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo (įsivežimo) iš ES valstybių.

Pagal PVM įstatymo 711 straipsnį, PVM mokėtojais privalo užsiregistruoti tokie asmenys, kurie iš ES valstybių įsigyja prekes ir visų įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) per kalendorinius metus yra didesnė kaip 35 000 Lt.

Pagal PVM įstatymo 711 straipsnį privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM ir ne PVM mokėtojai, kurie per kalendorinius metus iš ES valstybių įsigiję prekių daugiau kaip už 35 000 Lt.

Pagal Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau - PMĮ) 24 str. 2 dalį, iš pajamų gali būti atskaitomos tik tos pirkimo ir sumokėto importo PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal PVM įstatymo nuostatas, ir tik tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo PMĮ nustatytų leidžiamų atskaitymų.

Tuo atveju, kai n e PVM mokėtojas, per kalendorinius metus iš ES valstybių įsigyja prekių daugiau kaip už 35 000 Lt ir todėl pagal PVM įstatymo 711 straipsnį apskaičiuoja pardavimo PVM, pagal PMĮ 24 str. 2 dalį, šis apskaičiuotas PVM yra prilyginamas iš pajamų atskaitomam pirkimo PVM.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vienetas, ne PVM mokėtojas, per kalendorinius metus iš ES valstybių įsigijęs prekių daugiau kaip už 35 000 Lt, ir todėl pagal PVM įstatymo 711 straipsnį apskaičiavęs pardavimo PVM, pagal PMĮ 24 str. 2 dalį, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną, gali jį priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Kai vienetas apskaičiuoja pardavimo PVM nuo neleidžiamų atskaitymų, tokios pardavimo PVM sumos turi būti priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

2. Kaip ir kada pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu yra pripažįstama PVM mokėtojo pagal PVM įstatymo 87 str. 1 dalį metinėje PVM deklaracijoje apskaičiuota patikslinta PVM suma?

Kaip nustatyta PVM įstatymo 60 straipsnyje, mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas, apskaičiuodamas einamaisiais metais taikomą PVM atskaitos procentą, t. y. proporcingai tenkančią PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytai veiklai pirkimo ir (arba) importo PVM dalį (procentais), remiasi atitinkamais praėjusių kalendorinių metų (o kai šių rodiklių nėra – numatomais einamųjų kalendorinių metų) rodikliais. Kalendoriniams metams pasibaigus, PVM atskaitos procentas turi būti perskaičiuotas atsižvelgiant į faktinius tų kalendorinių metų rodiklius.

PVM įstatymo 87 str. 1 dalyje nurodyta, kad jeigu perskaičiuotas PVM atskaitos procentas skiriasi nuo kalendoriniais metais taikyto PVM atskaitos procento, tai PVM mokėtojas PVM įstatymo VIII skyriuje nustatyta tvarka turi patikslinti PVM atskaitą. Tokiu atveju kalendorinių metų PVM atskaita tikslinama metinėje PVM deklaracijoje, kurią PVM mokėtojai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti iki kitų kalendorinių metų spalio 1 dienos.

PMĮ 7 str. 1 dalyje nustatyta, kad pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal PMĮ II skyriaus nuostatas pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą. Pagal kaupimo apskaitos principą, patirtomis sąnaudomis laikomas sunaudotas turtas bei suteiktų paslaugų ar įsipareigojimų tiekėjams (rangovams) išlaidos, susijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis.

Pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

Tuo atveju, kai PVM mokėtojas, pagal PVM įstatymo 87 str. 1 dalį metinėje PVM deklaracijoje, tikslindamas PVM atskaitą, apskaičiuoja PVM, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pagal PMĮ 24 str. 2 dalį šis apskaičiuotas PVM yra prilyginamas iš pajamų atskaitomam pirkimo ar sumokėto importo PVM. Taikant pajamų ir sąnaudų kaupimo principą, patikslintas PVM priskirtinas to mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kurio uždirbtoms pajamoms jis tenka.

Nustatant kokiam mokestiniam laikotarpiui yra priskirtinas PVM mokėtojo metinėje PVM deklaracijoje apskaičiuotas PVM, reikia atsižvelgti į tai, ar mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, už kuriuos yra tikslinama PVM atskaita.

Jeigu mokesčių mokėtojo mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, metinėje PVM deklaracijoje mokėtojo apskaičiuotas PVM iki metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskirtinas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, už kurį šis PVM yra tikslinamas. Jeigu patikslintas PVM apskaičiuojamas po metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, - jis yra priskirtinas einamojo mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Tuo atveju, jeigu mokesčių mokėtojo mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, metinėje PVM deklaracijoje apskaičiuotas PVM, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra priskirtinas einamojo mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

 

Viršininko pavaduotojas                           Gediminas Vyšniauskis