« Grįžti

DĖL PVMĮ 91-1 STRAIPSNIO IR MAĮ 68 STRAIPSNIO TAIKYMO

Atnaujinimo data: 2006-12-21
Registracijos numeris   (29.3-31-3)-R-11316   Data   2006.12.21

Klausimas: Už kokį laikotarpį mokestinio patikrinimo metu gali būti apskaičiuojamas ir/ar perskaičiuojamas PVM įvertinant pirkimo ir/ar importo PVM sumas, kurios gali būti atskaitytos?

 

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) siekdama suvienodinti teisės aktų nuostatų taikymą, nustatant laikotarpį, už kurį mokesčių administratorius apskaičiuoja (perskaičiuoja) mokestį, paaiškina:

 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271, toliau - PVMĮ) 911 str. (" Klaidų PVM deklaracijoje taisymas ") 2 d. nustato, jog jei dėl klaidos neatskaitytoji pirkimo ir (arba) importo PVM suma turėjo būti atskaityta daugiau kaip prieš 3 metus, skaičiuojant nuo to laiko, kai paaiškėjo minėtos aplinkybės, ši klaida negali būti taisoma.

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) 68 str. 1 d. nurodo, jog jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.

 

Vertinant PVMĮ 911 str. sisteminiu požiūriu darytina išvada, kad PVMĮ 911 str. įtvirtintos nuostatos yra susijusios su termino taisyti PVM deklaracijoje padarytas klaidas apribojimu. Kadangi klaidų taisymo PVM deklaracijoje procedūra numatyta tik mokesčių mokėtojui, todėl PVMĮ 911 str. nuostatos yra skirtos tik mokesčių mokėtojui.

 

MAĮ 68 str. nustato mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisę apskaičiuoti ir/ar perskaičiuoti mokestį už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog mokestinio patikrinimo tikslas – mokesčių apskaičiavimo teisingumo nustatymas ir jei atskirais atvejais, esant skirtingam analogiškų mokestinių teisinių santykių reguliavimui, bus neatsižvelgta į kokias nors aplinkybes ir/ar dokumentus, tikslas nebus pasiektas.

 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas bei vadovaujantis MAĮ 8 str. 3 d. įtvirtintais teisingumo ir protingumo kriterijais, MAĮ 3 str. 5 d. įtvirtinta nuostata, kad ,,visi Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktų prieštaravimai ar neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai", tais atvejais, kai mokesčių administratorius atlieka PVM mokestinį patikrinimą už laikotarpį numatytą MAĮ, t.y. už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos, tikrinant PVM apskaičiavimo teisingumą, turi būti atsižvelgiama į pirkimo ir (arba) importo PVM sumas, kurios gali būti atskaitytos.