« Grįžti

DĖL SPORTO VEIKLOS PAJAMŲ APMOKESTINIMO

Atnaujinimo data: 2012-12-27
Registracijos numeris   (32.42-31)-1-RM-7195   Data   2012.12.27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikslindama savo 2012-12-12 raštą Nr. (32.41-GPM)-RM-6904, adresuotą VŠĮ „Kauno „Žalgirio" rėmėjas", paaiškina sporto veiklos pajamų apmokestinimo ypatumus.

Pagal Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 9-215) sportininkai profesionalai, vykdydami sportinę veiklą sporto organizacijoje privalo sudaryti sportinės veiklos sutartį, kurioje nurodomas atlygis profesionaliam sportininkui už sportinę veiklą.

 

1. Kokiu pajamų mokesčio tarifu apmokestinamas sportininko profesionalo, įregistravusio individualią veiklą pagal pažymą gaunamas atlygis iš sporto organizacijos? Gautų pajamų deklaravimas.

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) nuostatas sporto veiklos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą išmokas išmokantis asmuo (šiuo atveju – sporto organizacija). Tuo atveju, jeigu sportininkas profesionalas (nuolatinis Lietuvos gyventojas) įregistruoja individualią veiklą pagal pažymą, nuo gautų pajamų mokamas (išskaičiuojamas) 5 proc. pajamų mokestis.

Atkreiptinas dėmesys, kad gyventojai, vykdantys sporto individualią veiklą pagal pažymą turi teisę iš gautų pajamų atimti šiai veiklai patirtas išlaidas (leidžiamus atskaitymus). Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais.

Sportininko pasirinkimu gali būti taikomas kitas paprastesnis apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo būdas, t.y. leidžiamais atskaitymais gali būti pripažinta suma, lygi 30 proc. gautų veiklos pajamų. Gyventojas pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti paprastesniu būdu, neprivalo turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų.

Tuo atveju, jeigu pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka sporto organizacija iš savo lėšų, sumokėtoji į biudžetą už sportininką pajamų mokesčio suma nelaikoma sportininko pajamomis gautomis natūra. Tokiu atveju sporto organizacija, sumokėjusi pajamų mokestį už sportininką, teikdama informaciją Mėnesinėje pajamų mokesčio FR0572 nuo A klasės pajamų deklaracijos (toliau – Mėnesinė deklaracija FR0572) FR0572A priedo A17 laukelyje turi įrašyti už sportininką sumokėto pajamų mokesčio sumą.

 

Pavyzdžiai

1. Sporto organizacija sportininkui, kuris yra įregistravęs individualią sporto veiklą pagal pažymą kas mėnesį moka po 5 000 Lt atlygį, taip pat iš savo lėšų už sportininką sumoka 5 proc. pajamų mokestį – 250 Lt. Vadinasi, Mėnesinės deklaracijos FR0572A priedo (be kitų privalomų užpildyti laukelių) A6 laukelyje įrašo 5000 Lt; A17 laukelyje – 250 Lt.

Sporto individualios veiklos pajamas sportininkas turi deklaruoti metinės pajamų deklaracijos GPM308V priede, nuo apskaičiuotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų skaičiuojamas 5 proc. pajamų mokestis (įrašomas GPM308V priedo V5 laukelyje), leidžiami atskaitymai – V7 laukelyje. Per mokestinį laikotarpį juridinių asmenų ir/arba kitų gyventojų už sportininką savo lėšomis sumokėtas pajamų mokestis įrašomas metinės deklaracijos GPM308 V28 laukelyje. Tokiu atveju GPM308 deklaracijos V priedo V11 laukelyje turi būti įrašomas 0.

 

2. Sporto organizacija sportininkui, kuris yra įregistravęs individualią sporto veiklą pagal pažymą kas mėnesį moka po 5000 Lt atlygį, sporto organizacija išskaičiuoja 5 proc. pajamų mokestį (250 Lt). Mėnesinės deklaracijos FR0572 A priede sporto organizacija pildo (be kitų privalomų užpildyti laukelių) A6 laukelį, kuriame įrašo 5000 Lt sumą, A7 laukelį – išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą – 250 Lt.

Per mokestinį laikotarpį sporto individualios veiklos gautas pajamas sportininkas turi deklaruoti metinės pajamų deklaracijos GPM308V priede:

V5 laukelyje įrašo 5 proc. tarifą;

V6 laukelyje – pajamų sumą;

V7 laukelyje – leidžiamų atskaitymų sumą;

V10 laukelyje – apmokestinamųjų pajamų sumą;

Per mokestinį laikotarpį juridinių asmenų ir/arba kitų gyventojų išskaičiuotas pajamų mokestis įrašomas metinės deklaracijos GPM308 V11 laukelyje.

 

2. Kaip apmokestinamos kitos sporto veiklos pajamos, nepriskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, taip pat nepriskiriamos pajamoms iš individualios sporto veiklos?

Kitoms sportininko veiklos pajamoms, kurios nepriskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, taip pat nepriskiriamos pajamoms iš individualios veiklos, taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Jeigu nuo išmokamo atlygio juridinis ir/arba kitas gyventojas sumoka pajamų mokestį savo lėšomis, sumokėtoji į biudžetą už sportininką pajamų mokesčio suma nelaikoma sportininko pajamomis gautomis natūra. Tokiu atveju, juridinis asmuo ir/arba kitas gyventojas Mėnesinės deklaracijos FR0572A priedo (be kitų privalomų užpildyti laukelių) pildo A6 laukelį, kuriame nurodo apskaičiuotą išmokėti pajamų sumą, A17 laukelyje savo lėšomis sumokėtą pajamų mokesčio sumą.

3. Kaip apmokestinamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo sporto veiklos pajamos?

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje yra už Lietuvoje vykdomą sporto veiklą gautos s porto veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko vardu.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo sporto veiklos pajamos iš veiklos Lietuvoje, gaunamos iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, yra priskiriamos A klasės pajamoms, pajamų mokestį nuo kurių apskaičiuoja, išskaičiuoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumoka tas sumas už sporto veiklą išmokantys asmenys (deklaruojamos FR0573 deklaracijoje).

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo sporto veiklos pajamos iš veiklos Lietuvoje, gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje, yra priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį deklaruoja, apskaičiuoja, ir sumoka į Lietuvos Respublikos biudžetą pats tokių pajamų gavėjas (deklaruojamos FR0459 deklaracijoje).

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo už sporto veiklą Lietuvoje gautos sporto veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. mokesčio tarifu.

GPMĮ 2 str. 13 dalyje pateikta nuolatinės bazės sąvoka apibrėžiama kaip nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos, išskyrus sporto bei atlikėjo veiklą, Lietuvoje išraiška, todėl nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys savarankišką sporto veiklą Lietuvoje, nėra laikomi vykdančiais individualią veiklą.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas pagal GPMĮ 4 straipsnio nuostatas tampa nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jis gali įregistruoti sporto individualią veiklą ir mokėti pajamų mokestį taip kaip nuolatinis Lietuvos gyventojas (žr. šio rašto paaiškinimą dėl 1 klausimo).

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė