« Grįžti

DĖL TEISĖS AKTŲ PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2012-09-05
Registracijos numeris   (29.3-31-3)-R-7520   Data   2012.09.05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 42 straipsnio, 95 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 106 straipsnio 1 dalies 3 punkto papildymą sąvoka „mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos", atliko šių teisės aktų pakeitimus:

1. VMI prie FM viršininko 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VA-81 (toliau – įsakymas Nr. VA-81) pakeistos Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų priėmimo ir panaudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-132 (Žin., 2004, Nr. 109-4114, toliau – taisyklės).

Pagal taisyklių pakeitimus, mokesčių administratorius siekdamas užtikrinti mokestinės prievolės įvykdymą gali duoti nurodymą kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš laiduotojo arba garanto sąskaitos, jeigu laiduotojas arba garantas, mokesčių administratoriui pateikus reikalavimą, nesumoka mokestinės nepriemokos už mokesčių mokėtoją.

Atkreiptinas dėmesys, kad mokesčių mokėtojui bus sudaryta galimybė pateikti laidavimo arba garantijos dokumentą mokesčių administratoriui elektroniniu būdu, todėl atitinkamai papildyti taisyklių 10 ir 30 punktai.

2. VMI prie FM viršininko 2012 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. VA-61 (Žin., 2012, Nr. 70-3652) pakeistos Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos (toliau – FR0526 forma) bei jos pildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-176 (Žin., 2003, Nr. 61-2828, toliau - taisyklės ).

Pagal taisyklių pakeitimus Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pranešti VMI prie FM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo arba uždarymo dienos. Juridiniai asmenys, teikdami minėtą informaciją, gali pildyti atnaujintą FR0526 formą (pagal galiojusią taisyklių redakciją juridiniai asmenys teikdavo laisvos formos pranešimą).

Fiziniai asmenys mokesčių administratoriui pranešdami apie atidarytas ir uždarytas bet kokios rūšies sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pateikti FR0526 formą:

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085, toliau - GPMĮ) nustatyta tvarka ir terminais teikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją mokesčių administratoriui, kartu pateikia ir užpildytą FR0526 formą. Ataskaitiniu laikotarpiu yra laikomi kalendoriniai metai. Tuo atveju, jeigu nuolatiniam Lietuvos gyventojui pagal GPMĮ nuostatas nėra prievolės teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją arba FR0526 formos nepateikė kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija, jis mokesčių administratoriui ją turi pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Fizinis asmuo, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ nuostatas , metinę pajamų mokesčio deklaraciją už kalendorinius metus, kuriais atvyko į Lietuvą, teikia ne vėliau kaip iki kitų po atvykimo kalendorinių metų gruodžio 31 dienos kartu pateikdamas ir užpildytą FR0526 formą.

Pažymėtina, kad nuo 2013-01-01 mokesčių mokėtojams bus sudaryta galimybė FR0526 formą mokesčių administratoriui pateikti elektroniniu būdu.

 

 

 

Viršininkas

 

Modestas Kaseliauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-08-29 įsakymas Nr. VA-81 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 9 D. ĮSAKYMO NR. VA-132 "DĖL VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI PATEIKTŲ LAIDAVIMO IR GARANTIJOS DOKUMENTŲ PRIĖMIMO IR PANAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-06-19 įsakymas Nr. VA-61 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-176 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FIZINIŲ ASMENŲ INFORMACIJOS APIE UŽSIENIO VALSTYBIŲ BANKUOSE ATIDARYTAS IR UŽDARYTAS SĄSKAITAS PRANEŠIMO FR0526 FORMOS BEI JOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO