DĖL ŪKININKO IR JO ŪKIO PARTNERIŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ PAGAL JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTĮ, REGISTRAVIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJAIS

Atnaujinimo data: 2009-09-24
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-9127   Data   2009.09.24

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), atsižvelgdama į ūkininkų paklausimus, paaiškina ūkininkų ir jų ūkio partnerių, kurie veiklą vykdo pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, įregistravimą pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35 - 1271; 2004, Nr. 17-505, toliau - PVM įstatymas), 71 straipsnio nuostatas, prievolė registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM tenka asmenims, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 100 000 Lt.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas pelnas, gautas iš jungtinės veikos, paskirstomas partneriams proporcingai kiekvieno iš jų indėlio į bendrą veiklą vertei, jeigu ko kita nesustato jungtinės veiklos sutartis. Todėl pagal Jungtinės veiklos sutartį veikiančių ūkininko ir jo ūkio partnerių pajamomis yra laikoma pajamų suma, tenkanti kiekvienam jų pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Prievolė registruotis PVM mokėtojais tokiems asmenims atsiranda tuomet, kai atlygio suma, tenkanti konkrečiam asmeniui pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, yra didesnė negu 100 000 Lt.

 

1 pavyzdys

 

Ūkininkas ir jo ūkio parneris vykdo veiklą pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Šioje sutartyje numatyta, kad pajamos, gautos iš jungtinės veiklos, yra paskirstomas po lygiai, t.y. kiekvienam tenka 50 procentų gautos sumos.

1 atvejis. Ūkininkas ir jo ūkio parneris nuo 2009 m. vasario mėnesio iki 2009 m. rugsėjo mėnesio iš jungtinės veiklos gavo 140 000 Lt. Pajamos, gautos vykdant veiklą pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį paskirstomas po lygiai, t.y. laikotarpiu nuo 2009 vasario mėnesio iki 2009 m. rugsėjo mėnesio, kiekvieno iš jų atlygis už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) per paskutiniuosius 12 mėnesių sudarė 70 000 Lt, t.y. buvo mažesnės negu 100 000 Lt. O tai reiškia, kad nė vienam iš minėtų asmenų nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais.

2 atvejis Ūkininkas ir jo ūkio parneris, vykdo veiklą pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pagal kurią pajamos, gautos už vykdant veiklą patiektas prekes paskirstomas po lygiai.

2008 m. kovo mėnesį už vykdant šią veiklą patiektas prekes gauta 90 000 Lt, o 2009 m. rugsėjo mėnesį -120 000 Lt atlygio.

Atsižvelgiant į tai, kad per paskutiniuosius 12 mėnesių (nuo 2008 m. spalio iki 2009 m. rugsėjo mėnesio) kiekvieno iš jų atlygis iš veiklos pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį sudarė 60 000 Lt, nė vienam iš asmenų neatsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju.

 

 

2 pavyzdys

 

Ūkininkas ir trys jo partneriai sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, pagal kurią pajamos, gautos už vykdant veiklą patiektas prekes paskirstomas po lygiai, t.y. po 25 procentus kiekvienam.

Už vykdant šią veiklą patiektą žemės ūkio produkciją buvo gautas (gautinas) toks atlygis (Lt):

2008 m. spalio mėnesį – 20 000

gruodžio mėnesį – 90 000

2009 m. kovo mėnesį – 100 000

balandžio mėnesį – 120 000

gegužės mėnesį – 40 000

rugsėjo mėnesį – 60 000

Taigi, bendras atlygis iš šios veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių (nuo 2008 m. spalio iki 2009 m. rugsėjo mėnesio) sudarė 430 000 Lt, t.y. kiekvienam asmeniui, vykdančiam veiklą pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį teko po 107 500 Lt. O tai reiškia, kad tą mėnesį, kurį 100 000 Lt riba buvo viršyta - rugsėjo mėnesį visiems šios sutarties dalyviams atsirado prievolė registruotis PVM mokėtojais, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM. Atsižvelgiant į tai, kad rugsėjo mėnesį kiekvieno asmens gautas (gautinas) atlygis viršijo 100 000 Lt, tai kiekvienas iš šių asmenų, neįsiregistravęs PVM mokėtoju privalo nuo 100 000 Lt viršijančios sumos, pagal PVM įstatymo 92 straipsnio 1 dalyje nurodytą formulę, apskaičiuoti PVM, taikant standartinį PVM tarifą, ir jį sumokėti į biudžetą.

 

 

Pažymime, kad nustatant, kada atsiranda prievolė ūkininkams, vykdantiems veiklą pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, registruotis PVM mokėtojais, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, būtina atsižvelgti ir į atlygį, gautą (ar gautiną), už vykdant individualią ar kitą veiklą per paskutiniuosius 12 mėnesių patiektas prekes ir suteiktas paslaugas.

Atkreipiame dėmesį, kad nustatant, kada ūkininkui ir (arba) jo partneriui gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju, t.y. apskaičiuojant registravimuisi nustatytą 100 000 Lt atlygio sumą, yra atsižvelgiama į jau gautą atlygį už per 12 paskutiniųjų mėnesių vykdant veiklą (pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir (arba) individualią ar kitokią) patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas ir į atlygį, kurį numatoma gauti už per tą patį 12 paskutiniųjų mėnesių laikotarpį patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, nesvarbu, kada apmokama už jas.

 

Pavyzdys

 

Ūkininkas ir jo partneris vykdo veiklą pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, ir pagal šią sutartį pajamos paskirstomas po lygiai. Be to ūkininkas yra įsigijęs verslo liudijimą ir pats vykdo individualią veiklą.

Per paskutiniuosius 12 mėnesių (nuo 2008 m. spalio iki 2009 m. rugsėjo mėnesio) atlygis iš veiklos pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį sudarė 180 000 Lt. Be to ūkininkas, iš individualios veiklos 2009 m. rugsėjo mėnesį gavo 45 000 Lt.

Šiuo atveju ūkininkui yra prievolė registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, nes jo atlygis, už vykdant ekonominę veiklą per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 100 000 Lt, t.y. sudarė 135 000 Lt ( 90 000 Lt gautas iš veiklos pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir 45 000 Lt – iš individualios veiklos).

Ūkininko ūkio partneriui nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju, nes jo atlygis iš veiklos pagal Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį per paskutiniuosius 12 mėnesių mažesnis negu 100 000 Lt.

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis