« Grįžti

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2009-01-05 RAŠTO Nr. (18.10-31-1)-R-33 „INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ“

Atnaujinimo data: 2009-11-13
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-10931   Data   2009.11.13

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2009-01-05 rašto Nr. (18.10-31-1)-R-33 „Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimų" (toliau – informacinis pranešimas) „Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto" dalyje pateikta nuomonė, kad f aktiškai patirtomis investicinio turto įsigijimo išlaidomis, kuriomis gali būti mažinamas apmokestinamasis pelnas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) 461 straipsnio nuostatas, yra laikoma mokestiniu laikotarpiu už tą turtą sumokėta suma, neatitinka PMĮ 461 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) (toliau – komentaras), suderinto su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, nuostatoms. Pagal šio komentaro nuostatas, investicinio turto faktiškai patirtomis įsigijimo išlaidomis laikomos vieneto per mokestinį laikotarpį įsigyto/pagaminto turto faktiška (-os) įsigijimo kaina (-os) ar jos dalis, nurodyta juridinę galią turinčiame turto įsigijimo dokumente (-se), neatsižvelgiant į jos apmokėjimą.

Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad vienetai, taikydami PMĮ 461 straipsnyje nustatytą investicijų lengvatą ir apskaičiuodami 2009 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, turi vadovautis PMĮ 2 str. 121 dalyje pateikta investicinio projekto sąvoka, PMĮ 461 straipsnio nuostatomis bei PMĮ 2 str. 121 dalies ir 461 straipsnio komentarais, paskelbtais VMI prie FM interneto svetainėje (VMI prie FM 2009-08-31 raštu Nr. (18.10-31-1)-R-8277).

Informacinio pranešimo nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštarauja minėtų komentarų nuostatoms.

 

 

Viršininko pavaduotojas Gediminas Vyšniauskis