« Grįžti

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMŲ

Atnaujinimo data: 2012-07-05
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-5828   Data   2012.07.05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2012 m. liepos 1 dienos įsigaliojo VMI prie FM viršininko 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. VA-65 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr. 74-3870) . Nuo 2012 m. liepos 1 dienos:

― žemės ūkio veiklos subjektai, kuro talpyklose, kilnojamose talpyklose, mobiliose talpyklose laikantys tik savo reikmėms nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkyje ar tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystei, neprivalo pildyti Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių 1 priede nustatytos formos žurnalo;

― Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių 4 priede nustatytos formos žurnale gali būti nepildoma skilties „Degalus priėmusio asmens" stulpeliai „Vardas ir pavardė" bei „Parašas", jei šios formos žurnalas pildomas elektroniniu būdu;

― kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai atitinkamas ataskaitas (AKC409, AKC410, AKC412) Valstybinei mokesčių inspekcijai teiks Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117; 2009, Nr. 39-1502), nustatyta tvarka. T. y., bus užtikrinta galimybė 2012 metų liepos mėnesio ataskaitas teikti naudojantis Elektronine deklaravimo sistema. Todėl nuo 2012 m. liepos 1 d. keičiasi Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų didmeninėje prekyboje ataskaitos AKC409 forma (toliau — AKC409 forma), D egalinės mėnesio operacijų ataskaitos AKC410 forma (toliau — AKC410 forma) bei Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaitos AKC412 forma (toliau — AKC412 forma). Suteiktų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų pilstymo paslaugų ataskaitos AKC411 forma neteko galios, o Valstybinei mokesčių inspekcijai bus teikiami tik produktų išdavimų ūkio subjektams, ūkininkams, kitiems fiziniams asmenims suminiai duomenys (nedetalizuojant jų pagal degalų įpylimo kolonėles), juos įrašant į AKC412 formą;

― AKC409 ataskaitoje teikiami visų produktų gavimų kuro objektuose, išgabenimų iš jų per mėnesį ir likučių mėnesio paskutinę dieną duomenys (gavimų duomenims pateikti naudojamas kodas ATV, išgabenimų — kodas IS, o likučių mėnesio paskutinę dieną duomenims — kodas LPB);

― AKC410 formos ataskaitoje reikės nurodyti tik bendrus visų operacijų, atliktų per mėnesį su degalais, duomenis. Duomenims pateikti turi būti naudojami tokie kodai: LPB (likučiai mėnesio paskutinę dieną), ATV (produktų atvežimas į degalinę juos perkant), ISB (iš degalinės išgabenta (parduota įpylant į pirkėjų kuro bakus)), SR (produktų sunaudota savo reikmėms), KIT (kitos operacijos);

― AKC412 forma teikiama pagal kiekvieno kuro objekto kiekvienoje eksploatuojamoje kuro talpykloje atliktų operacijų duomenis, kurie teikiami viena AKC412 ataskaita. Operacijų suminiams duomenims pateikti turės būti naudojami tokie kodai: LIK (likučiai mėnesio pirmą dieną), LPB (likučiai mėnesio paskutinę dieną), kiti atitinkami Taisyklių 57 punkte nustatyti kodai. Jeigu kuro objekte saugomi kitiems asmenims priklausantys produktai, tai pagal kiekvieną kuro objektuose laikomą produktą turės būti nurodyti visi produktų išdavimų ūkio subjektams, ūkininkams, kitiems fiziniams asmenims suminiai duomenys (kodas PVT).

Ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys nurodys visų operacijų, atliktų su priimtais saugoti ūkio subjektams priklausančiais produktais, duomenis. Šių operacijų suminiams duomenims pateikti turės būti naudojami tokie kodai: LIK (likučiai mėnesio pirmą dieną), LPB (likučiai mėnesio paskutinę dieną), išdavimų ūkio subjektams suminiai duomenys (kodas PVT), kiti atitinkami Taisyklių 57 punkte nustatyti kodai.

Naujo pavyzdžio AKC409, AKC410 ir AKC412 ataskaitų formos turi būti teikiamos už 2012 m. liepos mėnesį, t. y. nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. 

 

Taip pat 2012 m. liepos 1 dieną įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 28 d. įsakymai Nr. VA-66 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-212 „Dėl FR0803 ir FR0804 formų patvirtinimo bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl akcizais neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) įsigijimo 200_m. kortelės išdavimo bei jos pildymo ir tokių degalų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr. 74-3872, toliau – Įsakymas Nr. VA-66) ir Nr. VA-67 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr. 74-3871. toliau – Įsakymas Nr. VA-67).

Įsakymu Nr. VA-66 nauja redakcija išdėstytos leidimų įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkyje ar tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje formos (atitinkamai FR0803 ir FR0804 formų leidimai, toliau – Leidimų formos). Nuo 2012 m. liepos 1 d. sumažėjo Leidimų formų prieduose (apskaitos lentelėse) pateikiamos informacijos kiekiai (apskaitos lentelėje nebereikia kiekvieną kartą įsigijus nuo akcizų atleistų dyzelinių degalų pildyti grafų produkto „KN kodas", „Prekės pavadinimas", „Važtaraštis"). Įsakymu Nr. VA-67 pakeista Leidimų formų apskaitos lentelių pildymo tvarka atsižvelgiant į pasikeitusias Leidimų formas.

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas

 

Artūras Klerauskas

 

 

 

 

 

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2012-06-28 įsakymas Nr. VA-65 DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2011 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. VA-16 "DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO