DĖL VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 13 d. NUTARIMO NR. 899 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO ASMENIMS“ IR FINANSŲ MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 189 „DĖL PRAŠYMŲ GRĄŽINTI UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS JŲ SUMOKĖTĄ PVM PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI PVM GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2010-01-11
Registracijos numeris   (18.2-31-2)-R-345   Data   2010.01.11

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" ir Finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimus:

1). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1711 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims" pakeitimo " (Žin, 2009, Nr. 154-6966), kuris įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d., pakeistos minimalios užsienio asmens prašyme nurodomos grąžintinos PVM sumos. Tokiu atveju, jei teikiamas prašymas už laikotarpį, trumpesnį kaip vieneri kalendoriniai metai, bet ne trumpesnį kaip tų pačių kalendorinių metų 3 kalendoriniai mėnesiai, prašyme nurodyta grąžintina PVM suma negali būti mažesnė kaip 1380 litų, jei teikiamas prašymas už visus kalendorinius metus arba likusią iki kalendorinių metų pabaigos dalį, trumpesnę kaip 3 kalendoriniai mėnesiai, – 170 litų.

2). Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-474 „ Dėl Finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 189 „Dėl Prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo " (Žin, 2009, Nr. 156-7050) iš esmės pakeista kitose ES valstybėse narėse įsikūrusių apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo tvarka. Šis įsakymas įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. ir taikomas nuo 2010 sausio 1 d. pateiktiems prašymams grąžinti PVM.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. kitose ES valstybėse narėse įsikūrę apmokestinamieji asmenys prašymus grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM teikia per savo įsikūrimo valstybės sukurtą elektroninę sistemą. Elektroninis prašymas įsikūrimo valstybės mokesčių administratoriui pateikiamas ne vėliau kaip iki kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kurių atitinkamą laikotarpį norima susigrąžinti PVM, rugsėjo 30 d. Kitos ES valstybės narės apmokestinamasis asmuo kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas tais atvejais, kai įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo dokumente, yra 3500 litų ar daugiau, o įsigyjant kurą – 900 litų ar daugiau. Prašymas grąžinti PVM ar galima papildoma informacija turi būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

Dėmesys atkreiptinas į tai, kad minėtu įsakymu patvirtintose Prašymų grąžinti kitose valstybėse narėse įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) įtvirtinta nuostata, kad jeigu pateikus prašymą grąžinti PVM įsikūrimo valstybėje tikslinama prašymą pateikusio asmens atskaitoma PVM dalis, toks asmuo, naudodamasis įsikūrimo valstybės narės mokesčių administratoriaus sukurta elektronine sistema privalo kreiptis į Lietuvos mokesčių administratorių ir patikslinti PVM sumą, dėl kurios jis yra pateikęs prašymą grąžinti PVM arba kuri jam jau buvo grąžinta.

Taisyklėse taip pat nustatyti sprendimo dėl pateikto prašymo grąžinti PVM priėmimo, Lietuvos mokesčių administratoriaus prašomos papildomos informacijos pateikimo terminai bei kiti prašymų grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM pateikimo, nagrinėjimo bei PVM grąžinimo aspektai.

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-06-13 nutarimas Nr. 899 "DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMO UŽSIENIO ASMENIMS"
LRS  LR finansų ministro 2002-06-21 įsakymas Nr. 189 " DĖL PRAŠYMŲ GRĄŽINTI UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS ASMENIMS JŲ SUMOKĖTĄ PVM PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO BEI PVM GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"