DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ SKAIČIAVIMO

Atnaujinimo data: 2010-01-11
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-342   Data   2010.01.11

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama, kad mokesčius bei privalomąsias įmokas reglamentuojantys teisės aktai būtų suprantami ir aiškinami vienodai, parengė paaiškinimą dėl gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) bei privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų skaičiavimo žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams.

Remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-521 „ Dėl Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo" ( Žin., 2007, Nr. 126-5141; 2009, Nr. 125-5401) 13 punkto nuostatomis, v aldos (ūkio) ekonominis dydis, išreiškiamas europinio dydžio vienetais (toliau – EDV), per metus skaičiuojamas du kartus:

- už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (naudojami einamųjų metų pasėlių duomenys) (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų liepos 20 d);

- už laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama kitų metų sausio 30 d.).

Dėl GPM

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 17 str. 1 d. 23 punkte nustatyta lengvata pajamoms iš žemės ūkio veiklos taikoma, jeigu žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 14 EDV.

Tai reiškia, kad gyventojų 2009 metais gautos (uždirbtos) pajamos iš žemės ūkio veiklos priskiriamos apmokestinamosioms arba neapmokestinamosioms pajamoms pagal ūkio valdos ar ūkio ekonominį dydį, išreikštą EDV ir kuris yra nustatytas už 2008 metų mokestinį laikotarpį (nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31; paskelbtą 2009-01-30 ), o 2010 metais gautos (uždirbtos) pajamos priskiriamos apmokestinamosioms arba neapmokestinamosioms pajamoms pagal ūkio valdos (ūkio) ekonominį dydį, nustatytą už 2009 metų mokestinį laikotarpį (nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31; skelbiama 2010-01-30 ).

Jeigu gyventojas tapo žemės ūkio veiklą vykdančiu tik 2009 metais (t. y. jam valdos (ūkio) ekonominis dydis, išreikštas EDV, už 2008 metų mokestinį laikotarpį apskaičiuotas nebuvo), tai jo pajamos iš žemės ūkio veiklos gautos (uždirbtos) 2009 metais GPM neapmokestinamos.

 

Dėl PSD įmokų

Apskaičiuojant mėnesines (avansines), mokamas 2009 metų mokestiniu laikotarpiu, PSD įmokas žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams (pavyzdžiui, kai siunčiami pranešimai žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams) turėtų būti vertinamas jų turimas v aldos (ūkio) ekonominis dydis (išreiškiamas EDV), kuris yra apskaičiuotas už praėjusį laikotarpį, prasidedantį 2008 metų sausio 1 d. ir pasibaigiantį 2008 metų gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama 2009 metų sausio 30 d.).

Gyventojo metinė PSD įmokų, skaičiuojamų nuo žemės ūkio veiklos pajamų, sumokėjimo prievolė (jei tokia būtų) už 2009 metų mokestinį laikotarpį taip pat apskaičiuojama pagal EDV duomenis, apskaičiuotus už praėjusį laikotarpį, prasidedantį 2008 metų sausio 1 d. ir pasibaigiantį 2008 metų gruodžio 31 d. bei ŽŪIKVC paskelbtus 2009 metų sausio mėnesį.

Dėl GPM ir PSD įmokų deklaravimo

Teikiant 2009 metų Metinę pajamų deklaraciją (toliau – Deklaracija), turi būti įrašomas EDV dydis, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį 2008 m. sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama 2009 metų sausio 30 d.). Įrašomas į Deklaraciją EDV dydis neapvalinimas.

Pavyzdžiui, nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio žemės ūkio veiklą, turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis apskaičiuotas už 2008 metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. buvo 5 EDV. 2009 m. liepos mėnesį gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis sumažėjo iki 1 EDV. Gyventojas, teikdamas 2009 mokestinių metų deklaraciją, deklaracijos 34 laukelyje turi įrašyti skaičių, kuris atitinka EDV dydį, kuris yra apskaičiuotas už 2008 metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė bus skelbiama 2009 metų sausio 30 d.), t. y. 5 EDV.

Tokiu atveju, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas, teikdamas 2009 metų Deklaraciją neturi EDV dydžio, kuris yra apskaičiuotas už 2008 metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., nes, pavyzdžiui, žemės ūkio veiklą pradėjo vykdyti tik 2009 metais, jis nepildo nei Deklaracijos 34 laukelio (EDV), nei 36A laukelio (mėnesių, kuriais vykdė tik žemės ūkio veiklą skaičius).

Atkreipiame dėmesį, kad Deklaracijos taisyklėse bus keičiamos pagal šame rašte išdėstytą nuomonę, todėl pildant Deklaraciją prašome vadovautis šiuo paaiškinimu.

 

Pagarbiai

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis