INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ IR GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMO

Atnaujinimo data: 2009-12-30
Registracijos numeris   (18.16-31-1)-R-12617   Data   2009.12.30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama formuoti vienodą teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką , informuoja:

Individualią veiklą vykdantys gyventojai apskaičiuodami apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, iš per metus gautų pajamų gali atimti patirtas išlaidas, susijusias su tų pajamų uždirbimu ir taip sumažinti mokėtiną gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM). Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos, apskaičiuotos nuo individualios veiklos pajamų yra pripažįstamos leidžiamais atskaitymais. Tai reiškia, kad tomis įmokomis gali būti mažinamos uždirbtos individualios veiklos pajamos.

Dėl 2009 metų mokestinio laikotarpio.

GPM mokamas nuo per metus uždirbtų pajamų, sumažintų leidžiamais atskaitymais (GPM bazė). Taigi: GPM bazė = pajamos – leidžiami atskaitymai . Nuo tos pačios bazės skaičiuojamos ir PSD įmokos. O kaip buvo minėta, leidžiamiems atskaitymas priskiriamos PSD ir VSD įmokos.

VSD įmokų bazė nustatyta kitokia ir ją sudaro GPM bazė, sumažinta nuo jos apskaičiuotu GPM. Kitaip tariant: VSD bazė = GPM bazė – (GPM bazė x 15 %) .

Tai reiškia, kad gyventojas, norėdamas apskaičiuoti metinę VSD įmoką, turėtų žinoti GPM bazę bei nuo jos apskaičiuotą GPM sumą, tačiau norint apskaičiuoti GPM bazę, reikia žinoti metinę VSD įmokos sumą, kuri yra priskirtina leidžiamiems atskaitymams ir mažina GPM bazę. Kitaip tariant, susidaro situacija, kad norint apskaičiuoti vieną dydį (VSD įmoką), reikia žinoti kitą dydį (GPM sumą), o norint jį (GPM sumą) apskaičiuoti reikia žinoti pirmąjį dydį (VSD įmoką).

Siekdama išspręsti susidariusią situaciją, kaip tinkamai ir kuo paprasčiau apskaičiuoti apmokestinamąsias 2009 metų mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamas VMI prie FM parengė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau - GPMĮ) 18 straipsnio komentaro projektą, kuris preliminariai suderintas su Finansų ministerija ir netrukus bus paskelbtas, paaiškindama, kad iš 2009 metų mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamų, galima atskaityti tik šiuo mokestiniu laikotarpiu faktiškai avansu sumokėtas VSD ir PSD įmokas. Likusi šių įmokų dalis, jei tokia yra, gali būti atimta iš to mokestinio laikotarpio, kurį ji faktiškai sumokėta.

Šiuo atveju, kad GPM bazė priklauso tik nuo faktiškai sumokėtų VSD ir PSD įmokų, t.y. nuo pastovaus, o ne nuo kintamo dydžio. Taigi apskaičiuojant 2009 m. GPM bazę bus žinoma nekintama suma (sumokėtos PSD ir VSD įmokos), kuri nekeis ir GPM bazės, o tai savo ruožtu leis tinkamai apskaičiuoti (perskaičiuoti) PSD ir VSD įmokas.

Pavyzdys:

Tarkime, kad gyventojas, besiverčiantis individualia veikla per 2009 metus gavo 25000 Lt pajamų, patyrė 10000 Lt su pajamų uždirbimu susijusių išlaidų ir sumokėjo 864 Lt PSD bei 768 Lt VSD įmokų.

Gyventojas, 2010 m. pildydamas Metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2009 m., nurodys 25000 Lt pajamų ir 11632 Lt [10000+864+768] leidžiamų atskaitymų, taigi apmokestinamosios pajamos lygios 13368 Lt [25000-11632], nuo jų apskaičiuotas GPM – 2005 Lt [13368x15 %] .

Tada gyventojas apskaičiuos mokėtinas PSD ir VSD įmokas už 2009 m.

PSD 13368 x 9 % = 1203 Lt.

VSD (13368 – 2005) 10 % = 1136 Lt.

Taigi 2010 m. papildomai turės sumokės 339 Lt [1203-864] PSD įmoką ir 368 Lt [1136-768] VSD įmoką. Šios 2010 m. sumokėtos įmokos bus priskiriamos gyventojo 2010 m. leidžiamiems atskaitymams.

 

VMI prie FM pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog teisės aktais nėra reglamentuotas minėtų įmokų apskaičiavimo ir pripažinimo leidžiamais atskaitymais eiliškumas, mokesčių mokėtojai gali pasirinkti ir kitus motyvuotus ir pagrįstus apskaičiavimo būdus.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad VSD ir PSD įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Šiuo metu patvirtintas einamųjų 2009 metų draudžiamųjų pajamų dydis – 1488 Lt, t. y. 48 draudžiamųjų pajamų dydžių suma sudaro 71 424 Lt. Todėl, jeigu gyventojo individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (iš pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus, įskaitant maksimalaus dydžio PSD (6428,16 Lt) ir VSD (7142,4 Lt) įmokas) viršija 84028,24 Lt, aukščiau minėtų apskaičiavimo neaiškumų neiškyla, kadangi nuo šios sumos apskaičiuotas 15 procentų GPM sudaro 12604,24 Lt, kurį atėmus iš 84028,24 Lt, gauname 71424 Lt, t.y. maksimalią sumą nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos. Vadinasi, apmokestinamosioms individualios veiklos pajamoms viršijant 84028,24 Lt metiniai VSD ir PSD įmokų dydžiai nebekinta ir yra žinomi.

Todėl gyventojai, kurių apmokestinamosios individualios veiklos 2009 m. pajamos viršija 84028,24 Lt, gali maksimalias PSD ir VSD įmokas pripažinti 2009 m. leidžiamais atskaitymais, neatsižlegiant į tai kada jos sumokėtos.

Dėl 2010 metų mokestinio laikotarpio.

Remiantis 2009 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 9, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 93-3977) 4 straipsniu, apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, nuo individualios veiklos pajamų gyventojo mokėtinos PSD ir VSD įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo gautos arba uždirbtos individualios veiklos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos, t.y. įmokos sumokėtos nuo 2010 metais gautų (uždirbtų) pajamų bus priskiriamos šio mokestinio laikotarpio leidžiamiems atskaitymas, neatsižvelgiant į tai, kada jos sumokėtos.

2010 metais individualia veikla besiverčiančių gyventojų VSD įmokų bazę sudarys 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma. PSD įmokas individualią veiklą vykdantys gyventojai skaičiuos nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos jų VSD įmokos, t.y. VSD ir PSD įmokų bazės sutaps.

Paaiškiname, kad VSD ir PSD įmokų bazės skaičiuojamos neatėmus šių įmokų, tam, kad sumokėtos ir/arba apskaičiuotos VSD ir PSD įmokos neįtakotų šių įmokų bazės dydžio, kas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, leidžia gauti konkrečią sumą, nuo kurios bus apskaičiuojamos minėtos įmokos.

Pavyzdys:

Tarkime, kad gyventojas, besiverčiantis individualia veikla per 2010 metus uždirbo 50000 Lt pajamų, patyrė 28000 Lt su pajamų uždirbimu susijusių išlaidų ir sumokėjo 864 Lt PSD bei 768 Lt VSD įmokų.

Gyventojas, 2011 m. prieš pildydamas Metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2010 m., apsiskaičiuos mokėtinas VSD ir PSD įmokas.

VSD bazė: [(50000-28000)/2 = 11000 Lt]. Mokėtina VSD įmoka: [11000x28,5 % = 3135 Lt]

PSD bazė = VSD bazė, t.y. 11000 Lt. Mokėtina PSD įmoka: [11000x9 % = 990 Lt].

Taigi gyventojas 2010 m. dar sumokės 2367 Lt VSD įmoką (3135-768) ir 126 Lt PSD įmoką (990-864).

Gyventojas į 2010 m. Metinę pajamų mokesčio deklaraciją įrašys 50000 Lt pajamų ir 32125 Lt išlaidų (28000+3135+990), taigi apmokestinamosios pajamos bus lygios 17875 Lt (50000-32125), o nuo jų apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis 2681 Lt (17875x15 %).

 

Informuojame, kad apskaičiuojant 2010 m. mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamas galima pasirinkti alternatyvų individualios veiklos išlaidų atskaitymo iš individualios veiklos pajamų būdą, nustatytą GPMĮ 18 str. 12 dalyje. Minėtas išlaidų atskaitymo būdas nustato, kad individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos. Kitaip tariant individualios veiklos leidžiamais atskaitymais gali būti laikomos ne faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamomis, o gyventojo pasirinktas preziumuojamas jų dydis. Atimant minėtą, leidžiamais atskaitymais pripažįstamą, dydį nereikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais.

VSD ir PSD įmokų bazę tokiu atveju sudarys pusė (50 proc.) GPM bazės, t.y. 35 proc. ((100 – 30) x 50 %) apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų.

 

Viršininko pavaduotojas

 

Dainius Daugirda