Informaciniai pranešimai

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimų

Atnaujinimo data: 2019-12-30
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojančius Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimus, kurie buvo priimti 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2197 (toliau — pakeitimo įstatymas Nr.1) bei 2019 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-2197 (toliau — pakeitimo įstatymas Nr.2).
1. Pakeitimo įstatymu Nr.1 patikslinti Žemės mokesčio įstatymo (toliau — ŽMĮ) 8 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai bei ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalis papildyta nauju 11 punktu:
1.1. ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai patikslinti, siekiant suvienodinti teisės aktuose naudojamas sąvokų apibrėžtis, todėl 4 punkte nurodytos lengvatos pavadinime vietoje žodžių „nacionalinių parkų, regioninių parkų" įrašyti žodžiai „valstybinių parkų", o 5 punkte nurodytos lengvatos pavadinimas papildytas žodžiu „paviršinių" (nauja 5 punkto redakcija „paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemė");
1.2. pakeitimo įstatymu Nr. 1 ŽMĮ papildytas nauju 11 punktu, kuriame įtvirtintos naujos žemės mokesčio lengvatos, pagal kurias žemės mokesčiu bus neapmokestinama „žemė, patenkanti į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, nustatytas tenkinant viešąjį interesą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytais atvejais, kai dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo šiose teritorijose žemės savininkas netenka galimybės naudoti žemės sklypą pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus). Ši nuostata netaikoma, jeigu, pakeitus nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą, žemės savininkas galėtų naudoti žemės sklypą pagal iš naujo nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą". 
2. Pakeitimo įstatymu Nr. 2 ŽMĮ 2 straipsnis papildytas nauju 31 punktu ir patikslintos 6 straipsnio 2 bei 4 dalys:
2.1. ŽMĮ 2 straipsnis (pagrindinės sąvokos) „papildytas nauju 31 punktu, kuriame nurodyta, kad Kolektyvinio investavimo subjekto sąvoka ŽMĮ naudojama, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme;
2.2. ŽMĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytas ilgesnis žemės mokesčio tarifų nustatymo terminas ir nustatyta, jog savivaldybių tarybos kitą mokestinį laikotarpį galiojančius naujus žemės mokesčio tarifus turi nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 dienos (iki pakeitimo buvo — iki birželio 1 d.). Tuo atveju, kai savivaldybės taryba iki einamųjų metų liepos 1 d. (kai atliekamas masinis vertinimas ir nustatoma nauja žemės mokestinė vertė — iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 d.) naujų konkrečių mokesčio tarifų nenustato, tai kitą mokestinį laikotarpį galioja paskutiniai nustatyti konkretūs mokesčio tarifai (iki pakeitimo buvo nustatyta, jog taikomas 0,01 proc. tarifas).
2.3. ŽMĮ 6 straipsnio 4 dalis patikslinta ir nustatyta, jog savivaldybės tarybai kito mokestinio laikotarpio konkrečius mokesčio tarifus nustačius ar pakeitus po einamųjų metų liepos 1 d. (atitinkamais atvejais — po einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 d.), tai nustatyti (pakeisti) konkretūs mokesčio tarifai savivaldybės teritorijoje galės būti taikomi ne kitą, bet dar kitą mokestinį laikotarpį (iki pakeitimo buvo nustatyta, jog taikomas 0,01 proc. tarifas).
ŽMĮ 6 straipsnio 2 ir 6 dalių nuostatos taikomos 2020 m. nustatant žemės mokesčio tarifus 2021 metams. 

Detaliau su minėtais įstatymų pakeitimais galite susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af388c00926d11e9ae2e9d61b1f977b3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/18a37f0098c811e9ae2e9d61b1f977b3

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-06-28 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-20057 ir 2019-08-07 rašte Nr. (32.42-31-1E)RM-24139

Informaciją parengė
Teisės departamentas