Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja SODRA)

Šioje skiltyje pateikiama informacija yra aktuali mokestiniams laikotarpiams iki 2016-12-31. Nuo 2017-01-01 įmokas į Garantinį fondą administruoja SODRA.

Registracijos numeris KM1806

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja SODRA)

Garantinį fondą nuo 2017-01-01 administruoja SODRA. Garantinio fondo įmokos apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuojamas įmokas teikiami laikantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų.

Į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos į Garantinį fondą (įmokos kodu 1961) turi būti mokamos tik už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.

Už ataskaitinius laikotarpius nuo 2017-01-01 įmokos į Garantinį fondą mokamos į SODROS biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Mokesčių mokėtojai, klaidingai sumokėję įmokas į Garantinį fondą (įmokas, kurias turėjo sumokėti SODRAI) į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, gali pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir / ar baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) formą FR0781 dėl klaidingai sumokėtų įmokų susigrąžinimo arba įskaitymo kitoms mokėjimo prievolėms padengti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1809

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja SODRA)

Pateikiama informacija aktuali mokestiniams laikotarpiams iki 2016-12-31. Nuo 2017-01-01 įmokas į Garantinį fondą administruoja SODRA.

Aspektas

Komentaras

Įmokų mokėtojai

Įmokas į Garantinį fondą moka juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei religines bendrijas, taip pat fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta GPMĮ, kurių pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvoje, taip pat ES valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai ir atstovybės, įregistruoti Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka.

Užsienio valstybių įmonės, vykdančios veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, įmokų į Garantinį fondą nemoka. Taip pat įmokų neprivalo mokėti Lietuvoje įregistruotų ne ES valstybių ir kitų ne Europos ekonominės erdvės valstybių įmonių filialai ir atstovybės.

Pažymėtina, kad Garantinio fondo įstatymo nuostatos nėra tiesiogiai susijusios su socialinio draudimo garantijomis, kai Lietuvos įmonė, įdarbinusi asmenį, apdraustą socialiniu draudimu kitoje ES valstybėje narėje, nuo jo darbo užmokesčio nemoka valstybinio socialinio draudimo įmokų Lietuvoje.

Įmokų bazė

Įmokos į Garantinį fondą mokamos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Priskaičiuotas darbuotojams darbo užmokestis suprantamas kaip darbo užmokestis, kurį apibrėžia Darbo kodeksas. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius ir yra mokamas pinigais.

Nuo darbuotojų natūra gautų pajamų ir pajamų, gautų pagal autorines sutartis, įmokos į Garantinį fondą nemokamos.

Įmokos į Garantinį fondą taip pat mokamos nuo Lietuvos įmonėje pagal darbo sutartį dirbančio kitos valstybės narės gyventojui išmokėto darbo užmokesčio, nors socialinio draudimo įmokos mokamos ne Lietuvoje, o toje kitoje valstybėje narėje.

Įmokos į Garantinį fondą neskaičiuojamos nuo individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos ar mažosios ūkinės bendrijos nario) iš individualios įmonės (ūkinės ar mažosios bendrijos) gautų pajamų, neatsižvelgiant į tai, kad jos apmokestinamos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir nuo jų skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Įmokų tarifas

Įmokų į Garantinį fondą tarifas yra 0,2 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).

Įmokų mokėjimo tvarka

Įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo tos dienos, už kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis.

Įmokos mokamos tokia tvarka:

  • iki 50 Eur per metus dydžio suma gali būti mokama kartą per metus (iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 d., t. y. iki sausio 15 d.);
  • nuo 51 iki 100 Eur per metus dydžio suma – du kartus per metus (iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 d. ir iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 d., t. y. iki liepos 15 d. ir iki kitų metų sausio 15 d.);
  • 101 ir daugiau Eur per metus – už kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d.

Įmokos į Garantinį fondą nedeklaruojamos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1811

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja SODRA)

Įmokos į Garantinį fondą mokamos nuo visiems darbuotojams (taip pat ir kitų valstybių narių gyventojams) priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje darbuotojai nuolat dirba.

1 pavyzdys

 

Lietuvos įmonėje dirba kitos ES valstybės narės gyventojas. Nuo jam mokamo darbo užmokesčio Lietuvoje išskaičiuojamas ir sumokamas pajamų mokestis, o socialinio draudimo įmokos mokamos toje kitoje valstybėje narėje. Nuo kitos valstybės narės gyventojui priskaičiuoto darbo užmokesčio mokamos įmokos į Garantinį fondą, neatsižvelgiant į tai, kad socialinio draudimo įmokos mokamos kitoje šalyje.

 

2 pavyzdys

 

Lietuvos įmonėje pagal darbo sutartį dirba Latvijos gyventojas, kuris gyvena ir dirba Latvijoje. Nuo Latvijos gyventojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, mokamos įmokos į Garantinį fondą, nors darbuotojas pagrindinius įsipareigojimus darbdaviui vykdo Latvijoje.

Jeigu pagal kitų valstybių narių įstatymus analogiškos įmokos už tose šalyse pagal darbo sutartį su Lietuvoje įregistruotais juridiniais asmenimis dirbančius darbuotojus privalo būti mokamos į tų valstybių narių Garantinius fondus (ar jiems prilyginamus fondus) įmokos į Lietuvos Garantinį fondą už šiuos darbuotojus nemokamos. Tokiu atveju Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo turi turėti įrodymų (atitinkamų teisės aktų nuostatas), kad įmokos privalo būti mokamos toje valstybėje narėje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1812

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja SODRA)

  1. Jeigu Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo veiklą vykdo kitoje ES valstybėje narėje per nuolatinę buveinę, Lietuvos juridinis asmuo privalo mokėti įmokas į Garantinį fondą už visus pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus, išskyrus atvejus, kai tokią veiklą valstybėje narėje vykdo Lietuvos juridinio asmens filialas ir atstovybė, įregistruota tos valstybės narės teisės aktų nustatyta tvarka.

Pavyzdys

 

Lietuvos įmonė vykdo statybos darbus per nuolatinę buveinę kitoje valstybėje narėje. Darbams vykdyti įmonė dalį darbuotojų samdo toje kitoje valstybėje narėje, o kitus darbuotojus (nuolatinius Lietuvos gyventojus) kelių mėnesių pamainoms veža iš Lietuvos. Įmokos į Garantinį fondą skaičiuojamos ir mokamos nuo visiems pagal darbo sutartį dirbantiems darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Užsienio valstybių narių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatinę buveinę, įmokų į Garantinį fondą nemoka, išskyrus atvejus, kai atitinkamą veiklą vykdo valstybėse narėse įsisteigusių juridinių asmenų filialai ir atstovybės, įregistruoti Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.

  1. Jeigu Lietuvoje įregistruoti juridiniai asmenys veiklą vykdo trečiosiose valstybėse (ne valstybėse narėse) per nuolatinę buveinę, įmokos į Garantinį fondą mokamos už visus pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus. Jeigu pagal trečiųjų valstybių įstatymus analogiškos įmokos už tose šalyse pagal darbo sutartį su Lietuvoje įregistruotais juridiniais asmenimis dirbančius darbuotojus privalo būti mokamos į trečiųjų valstybių Garantinius fondus (ar jiems prilyginamus fondus) įmokos į Lietuvos Garantinį fondą už šiuos darbuotojus nemokamos. Tokiu atveju Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo turi turėti įrodymus (atitinkamų teisės aktų nuostatas), kad įmokos privalo būti mokamos trečiojoje valstybėje.

Jeigu trečiojoje valstybėje įregistruoti juridiniai asmenys veiklą vykdo Lietuvoje, įmokos į Garantinį fondą nemokamos. Įmokų į Garantinį fondą nemoka ir trečiųjų valstybių juridinių asmenų filialai ir atstovybės, įregistruoti Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.

Teises aktai