Mokesčių naujienos

Dėl pasikeitimų, susijusių su energinių (naftos) produktų apskaita ir ataskaitų teikimu

             Atsižvelgdami į tai, kad nuo 2022 m. sausio 7 d. kuro objektų eksploatuotojams panaikinta prievolė Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruoti / išregistruoti kuro objektus, talpyklas ir apskaitos priemones, taip pat atsižvelgdami į rengiamus naftos produktų apskaitos taisyklių[1] pakeitimus, pateikiame glaustą informaciją, kuri gali būti aktuali, užpildant naftos produktų apskaitos žurnalus ir teikiant naftos produktų ataskaitas.

 

Naftos produktų apskaitos žurnalų užpildymas

Kuro objektų eksploatuotojai, užpildydami naftos produktų apskaitos žurnalus[2], šių žurnalų skiltyse, kur turi būti nurodomi talpyklų bei degalų įpylimo sumuojamųjų skaitiklių numeriai, toliau gali nurodyti „senuosius“ Valstybinėje mokesčių inspekcijoje suteiktus numerius.

Jeigu kuro objekto eksploatuotojas degalinę, talpyklą ar sumuojamąjį skaitiklį pradėjo eksploatuoti po 2022 m. sausio 1 d., kai šie objektai nėra registruojami Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, minėtose žurnalų skiltyse turi nurodyti tokius numerius, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti konkrečią talpyklą ir (ar) skaitiklį. Pavyzdžiui, degalų talpykloms gali būti nurodomi Potencialiai pavojingų įrenginių registre konkrečiai talpyklai suteikti numeriai (jeigu talpykla yra šio registro objektas) arba paties eksploatuotojo, talpyklos gamintojo ar kiti suteikti numeriai, pagal kuriuos galima identifikuoti konkrečią talpyklą. Sumuojamajam skaitikliui gali būti nurodomas gamintojo suteiktas numeris arba kitas suteiktas numeris, pagal kurį galima identifikuoti konkretų skaitiklį.

 

Degalinės mėnesio operacijų ataskaitos (AKC410 forma) teikimas

Degalinių eksploatuotojams, kurie degalines pradėjo eksploatuoti iki 2022 m. sausio 1 d., pokyčių, teikiant AKC410 formos Degalinės mėnesio operacijų ataskaitas, nėra. Kaip ir anksčiau, šios ataskaitos 2 laukelyje „Kuro objekto (degalinės) numeris“ turi būti įrašytas „senasis“ kuro objekto (degalinės) numeris, suteiktas, registruojant kuro objektą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Degalinių eksploatuotojai, kurie degalinę pradėjo eksploatuoti po 2022 m. sausio 1 d., teikdami šios degalinės AKC410 formos ataskaitą už 2022 m. sausio mėn. ir (arba) vėlesnius laikotarpius, 2 laukelyje „Kuro objekto (degalinės) numeris“ turi įrašyti Mokesčių mokėtojų registre įregistruoto struktūrinio padalinio, kuriame yra eksploatuojama degalinė, eilės numerį. Konkrečiai degalinei (struktūriniam padaliniui) suteiktą eilės numerį galima sužinoti, prisijungus prie Mano VMI, skiltyje „Įmonės duomenys“, „Struktūrinių padalinių informacija“, išskleidus konkretaus padalinio duomenis. Eilės numerį sudaro vienaženklis, dviženklis arba triženklis skaičius.

Atkreipiame dėmesį, kad, norint patikslinti už konkrečią degalinę pateiktą konkretaus ataskaitinio laikotarpio AKC410 formos ataskaitą, 1 (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris), 2 (kuro objekto (degalinės) Nr.) ir 9 (ataskaitinis laikotarpis) laukeliuose įrašytos reikšmės turi būti įrašytos tos pačios, kurios buvo nurodytos pirminėje ataskaitoje, kurią norima tikslinti.

Esant klaidų, kurių negalima ištaisyti pateikiant patikslinančias ataskaitas, galima kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl ataskaitos anuliavimo. Prašymus galima teikti el. paštu [email protected] arba per Mano VMI („Paklausimo pateikimas“).

 

Prievolės teikti AKC409 ir AKC412 formų naftos produktų ataskaitas panaikinimas

Atsižvelgiant į tai, kad naikinama prievolė teikti Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų didmeninėje prekyboje ataskaitą (AKC409 forma) ir Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų ataskaitą (AKC412 forma), už ataskaitinį laikotarpį, prasidedantį nuo 2022 m. sausio 1 d., šių formų ataskaitų Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti nereikia (jos Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje nebus priimamos).

Su naftos produktų apskaitos taisyklių pakeitimais galėsite susipažinti netrukus.

Su naftos produktų gabenimo ir laikymo taisyklių pakeitimais galite susipažinti čia.

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

[2] Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas; Iš specialaus sandėlio parduotų gazolių, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, apskaitos žurnalas; Ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims išduotų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalas; Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų, tiesiogiai pristatomų gavėjui, apskaitos žurnalas; Degalų pardavimo degalinėje apskaitos žurnalas; Gamtinių dujų (SGD), skirtų autotransporto priemonėms, pardavimo degalinėje / užpildymo vietoje apskaitos žurnalas.