Mokesčių naujienos

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo (Dėl PVM tarifų)

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 22 d. buvo priimtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimas[1], kuris įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.[2]

Pagal pakeitimą nuo 2021 m. pradžios lengvatinis 5 proc. bus taikomas ir elektroninei periodinei spaudai, išskyrus:

  • techninio, bibliografinio ar panašaus pobūdžio duomenų bazes;
  • erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija;
  • leidinius, kuriuose mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio;
  • leidinius, kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys.

Pakeitimu taip pat nustatoma, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31d. vakcinoms nuo COVID-19 ligos ir COVID-19 ligos invitro diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams)[3] yra taikomas 0 proc. PVM tarifas.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. gruodžio 30 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-65228.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


[1]Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
[2]Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 5 dalis dar kartą keičiama ir nuo 2021 m gegužės 26 d. (pakeitimu sąvoka„invitro diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams)“ keičiama į sąvoką „invitro diagnostikos medicinos priemonėms“)
[3]Žr. 2 išnašą