Mokesčių naujienos

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo

Informuojame, kad priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. VA-14 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo“ (toliau — Įsakymas). Pagrindiniai Įsakymo pakeitimai:

1. Atsižvelgiant į 2021 m. sausio 18 d. Europos Komisijos sprendimą Nr. C(2021) 361, kuriuo patvirtinta valstybės pagalbos schema „SA.60632 (2020/N) – Lietuva COVID-19: mokesčių mokėjimų atidėjimas“ (toliau — EK sprendimas), šiuo Įsakymu siekiama nustatyti reikalavimus valstybės pagalbos teikimui. Šis Įsakymas taikomas visais atvejais, kai svarstomas klausimas dėl valstybės pagalbos teikimo, kuriai taikomi Komunikato[1] 2 ir 3.9 skirsnių reikalavimai.

2. EK sprendimu nustatytos privalomos pagal Komunikatą sąlygos (t. y. pagalba gali būti suteikiama pagal priemonę ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d.; mokesčių mokėjimų atidėjimo arba išdėstymo terminas yra 2022 m. gruodžio 31 d.). Todėl Įsakymo 2.4 papunktyje numatyta, kad jeigu prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgesniam nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas pateikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka), taikomi visi reikalavimai, numatyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 88 straipsnyje ir jį lydimuose teisės aktuose[2] (t. y. turi būti pateikti Apraše numatyti prašymą pagrindžiantys ir finansinę būklę apibūdinantys dokumentai, o nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos palūkanos).

Taip pat atsisakyta Įsakymo 1.5 papunktyje buvusios nuostatos — „Jeigu prašoma sudaryti MPS, išdėstant mokėjimus ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur, iš mokesčių mokėtojo gali būti pareikalauta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija. Jei mokesčių mokėtojas sudaro ne pirmą MPS, užtikrinimo priemonės taikomos toms MPS, kurių sudarymo metu pasiekiama šioje pastraipoje nurodyta suma“. Papildžius Įsakymą 2.4 papunkčiu, nurodyta, kad „tokiais atvejais mokestinės nepriemokos atidėjimo ir išdėstymo procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio ir jį lydimųjų teisės aktų nuostatomis.“ Atsižvelgiant į tai, nuostatos, susijusios su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių taikymu, išlieka ir jos yra reglamentuotos Nepriemokų išieškojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-226 Dėl Nepriemokų išieškojimo taisyklių patvirtinimo“ (2019 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-75 redakcija), 4 skirsnyje.

3. Įsakymo 1.3 papunktis papildytas nuostata, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojų pateiktų prašymų pagrindu iki 2021 m. birželio 30 d. sudarytoms ar pakeistoms MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., netaikyti palūkanų visą mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., jei sprendimo atidėti / išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priėmimo dieną jie yra įtraukti į sąrašus, išskyrus gyventojus, nevykdančius ūkinės komercinės veiklos.

5. Papildžius Įsakymą 1.6 papunkčiu nurodoma, kad visos mokestinės paskolos sutartys (toliau — MPS) su neigiamą poveikį patyrusiais mokesčių mokėtojais turi būti sudarytos ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d.

6. Papildžius Įsakymą 1.12 — 1.14 papunkčiais, nurodoma:

  • duomenis apie mokesčių mokėtojui suteiktą valstybės pagalbą pagal patvirtintą schemą pateikti į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą per 20 darbo dienų nuo valstybės pagalbos suteikimo;
  • suteikus valstybės pagalbą, 10 metų vesti išsamią pagalbos skyrimo apskaitą ir ją pateikti Europos Komisijai paprašius (tokiuose įrašuose turi būti visa informacija, reikalinga nustatyti, kad laikomasi būtinų sąlygų, nustatytų Komunikate su pakeitimais; teikti metines ataskaitas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 reikalavimus).
  • sustabdyti pagalbos, teikiamos pagal valstybės pagalbos schemą, apie kurią pranešta Europos Komisijai, skyrimą mokesčių mokėtojams, kuriems anksčiau skirta neteisėta ir Europos Komisijos sprendimu nesuderinama pripažinta pagalba (individuali pagalba arba pagalba, teikiama pagal nesuderinama skelbiamą schemą), tol, kol tas mokesčių mokėtojas atlygins ar sumokės į blokuotą sąskaitą visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą ir atitinkamas susigrąžinimo palūkanas.

7. Įsakymas papildytas 2.5 papunkčiu, kuriame reglamentuotos nuostatos dėl valstybės pagalbos sumavimo, t.y. numatyta, su kokia Įsakyme išvardinta pagalba gali būti kaupiama pagal šioje valstybės pagalbos schemoje nurodytas pagalbos priemones suteikta pagalba.

Teisės akto nuoroda TAR:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/495969407cea11eb9601893677bfd7d8

Šią informaciją rasite VMI prie FM 2021-03-05 rašte Nr. (1.18-31-4 Mr)-RM-10121.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


[1] Europos Komisijos 2020 m. kovo 19 d. komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ C (2020) 1863 su pakeitimais (toliau — Komunikatas).

[2] Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais); Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų bei Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais) ir kt.