Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2007 m. Spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl konsultacijų ir informacijos teikimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko  2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės (toliau — Taisyklės).   

Taisyklėse nustatyta, kad mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo/kokybės užtikrinimo tikslams įgyvendinti mokesčių administratorius gali perklausyti/ peržiūrėti pokalbio įrašą/pokalbį internetu ir patikrinti suteiktos konsultacijos ir / ar informacijos teisingumą (Taisyklių 7 ir 65 punktai). Taip pat Taisyklėse įtvirtinta, kad VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento (toliau — MID) mokesčių mokėtojui raštu teikiamos konsultacijos ir / ar informacija kokybės užtikrinimo tikslu tvarkomos vienerius kalendorinius metus, ir mokesčių administratorius, siekdamas įgyvendinti raštu suteiktų konsultacijų ir / ar informacijos kokybės užtikrinimo tikslą, gali patikrinti jų teisingumą (Taisyklių 501 punktas).

Pakeitimai nustatyti atsižvelgiant į tai, kad atrankos būdu VMI prie FM MID savo iniciatyva arba iš mokesčių mokėtojo gavęs neigiamą atsiliepimą dėl suteiktos konsultacijos, turi perklausyti savo suteiktas konsultacijas telefonu (peržiūrėti pokalbį internetu) ir, jei reikia, perklausius konsultacijas (peržiūrėjus pokalbį internetu), tvarkyti asmenų, kuriems konsultacija buvo suteikta, asmens duomenis, t. y. tikrinti šių asmenų informaciją VMI prie FM duomenų bazėse, tiek įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytus uždavinius, tiek siekiant nuolat gerinti teikiamų konsultacijų kokybę bei vertinant, ar nebuvo mokesčių mokėtojui suteikta klaidinga konsultacija/informacija. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir parengtų rašytinių konsultacijų ir / ar informacijos į mokesčių mokėtojų paklausimų atveju, kai reikalinga įvertinti tokių konsultacijų/informacijos kokybę.

Teisės akto nuoroda TAR:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/526552f229df11eb8c97e01ffe050e1c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a9b2d3028d911eb932eb1ed7f923910

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-12-07 rašte Nr. (1.18-31-4 E)- R-5878.

Informaciją parengė
Teisės departamentas