Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VA-94 „Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informuojame, kad VMI prie FM[1], įgyvendindama i.EKA[2] projektą, priėmė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. VA-94 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Pakeitimo įsakymas).

Pakeitimo įsakymas

Pakeitimo įsakymu nauja redakcija išdėstyti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau — Įsakymas) ir juo tvirtinamos Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklės (toliau — Taisyklės)(Pakeitimo įsakymo 1 punktas).

Pakeitimo įsakymo 2.1 papunkčiu nustatomas terminas iki kurio galima teikti prašymus įmonės sertifikatams išduoti pagal Taisyklių 11 punktą (t. y. iki 2023 m. spalio 31 d.), o pagal Pakeitimo įsakymo 2.2 papunktį, iki Pakeitimo įsakymo įsigaliojimo ekspertinės įmonės[3] išduoti arba atnaujinti / papildyti sertifikatai, kurių formos yra Įsakymu patvirtintų Taisyklių 1 ir 2 priedai (toliau kartu — Sertifikatas), gali būti naudojami iki kreipimosi į ekspertinę įmonę dėl Sertifikato atnaujinimo / papildymo pagal tvarką, nustatytą Pakeitimo įsakymu nauja redakcija išdėstytose Taisyklėse.

Taisyklės

Taisyklės nustato kasos aparatų, su jais susijusių įrenginių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių įmonių ir jų darbuotojų sertifikavimo tvarką. Taisyklėse atlikti šie pagrindiniai keitimai:

1)  4 punkte apibrėžtas įmonės sertifikato turinys, be kita ko, įtvirtinant, jog įmonės sertifikatas suteikia „teisę teikti kasos operacijų pasirašymo funkcijų paslaugas, jeigu saugos modulis realizuojamas aparatinės įrangos saugos modulio (angl. hardware security module) (toliau — HSM) pagrindu ir yra daugiau nei vieno kasos aparato komponentas, naudojamas skirtingų mokesčių mokėtojų kasos aparatams, įrengtiems skirtingose pardavimų vietose“.

Pastebime, jog vadovaujantis Taisyklių 5 punktu ir 12 punkto antrąja pastraipa,  jeigu kasos aparato modelio saugos modulis realizuojamas HSM pagrindu, aptarnavimo įmonė gali sudaryti HSM paslaugos gavimo sutartį su kita aptarnavimo įmone, teikiančia kasos operacijų pasirašymo funkcijų paslaugas HSM pagrindu ir kurios įmonės sertifikate įrašytas kasos aparato modelis su HSM;

2)  iš esmės peržiūrėti 10 ir 26 punktuose nustatytų dokumentų sąrašai, kurie turi būti teikiami ekspertinei įmonei, siekiant gauti įmonės ar specialisto sertifikatus;

3)  11 punkte nustatyti papildomi reikalavimai įmonėms, sieksiančioms gauti įmonės sertifikatą, tačiau kreipimosi į ekspertinę įmonę metu nepateikusioms naujo tipo kasos aparato modelio ekspertizei atlikti ir įtraukti į Sąrašą[4]. Tokios įmonės kartu Taisyklių 10 punkte išvardytais dokumentais turės pateikti ir kasos aparato modelio funkcines ir technines specifikacijas, kuriose aprašomas kasos aparato modelio atitikimas VMI prie FM nustatytiems techniniams reikalavimams. Atkreipiame dėmesį, jog pagal Pakeitimo įsakymo 2.1 papunktį, prašymai dėl įmonių sertifikatų išdavimo pagal Taisyklių 11 punktą gali būti teikiami iki 2023 m. spalio 31 d.

Jeigu įmonė, kuriai įmonės sertifikatas bus išduotas pagal Taisyklių 11 punktą, per 6 mėnesius nuo įmonės sertifikato išdavimo nepateiks naujo tipo kasos aparato modelio jo įtraukimui į Sąrašą nustatyta tvarka, tai jai išduotas įmonės sertifikatas bus panaikintas vadovaujantis Taisyklių 34.5 papunkčiu.

Atkreipiame dėmesį, jog pagal Taisyklių 23 punktą, specialisto sertifikatai neišduodami dėl kasos aparatų modelių, kurie įmonės sertifikate nurodyti su žyma „Neįtrauktas į Sąrašą“.

4)  14 punkte įtvirtinta pareiga aptarnavimo įmonei visais atvejais pateikti ekspertinei įmonei šio punkto papunkčiuose nurodytus dokumentus, kai pasibaigia aptarnavimo įmonės ir gamintojo arba jo įgalioto atstovo įgaliojimo arba bendradarbiavimo sutarties terminas. Šis reikalavimas nėra naujas, jis buvo įtvirtintas ir ankstesnės redakcijos taisyklių 8.8 papunktyje;

5)  15 punkte nustatyta, jog aptarnavimo įmonė 5 metus nuo įmonės sertifikato išdavimo arba atnaujinimo dienos (išskyrus atvejį, kai kasos aparato modelis išbraukiamas iš įmonės sertifikato, aptarnavimo įmonei pateikus prašymą ekspertinei įmonei), gali atlikti įmonės sertifikate įrašytų kasos aparatų modelių techninę priežiūrą ir remontą. Jeigu aptarnavimo įmonė iki sueinant 5 metų terminui neatnaujino įmonės sertifikato kaip tai nustatyta Taisyklių 16 punkte, ji nebegali atlikti kasos aparatų modelių techninės priežiūros ir remonto;

6)  siekiant aiškumo, 16 punkte įtvirtinti įmonės sertifikato atnaujinimo atvejai ir jiems esant teikiami dokumentai ekspertinei įmonei;

7) pagal 17 ir 27 punktus, įmonės sertifikatai ir specialistų sertifikatai išduodami arba atnaujinami / papildomi per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų ekspertinėje įmonėje gavimo dienos ir pateikiami aptarnavimo įmonei paštu (per pašto paslaugų teikėjus) arba įteikiami tiesiogiai, aptarnavimo įmonės atstovui atvykus į ekspertinę įmonę.

8) pagal 18 puntą, ekspertinė įmonė, jeigu jai pateikti ne visi ar netinkamai įforminti Taisyklėse nustatyti dokumentai, reikalingi įmonės sertifikatui arba specialisto sertifikatui išduoti arba atnaujinti / papildyti, ar juose yra klaidingų arba netikslių duomenų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių faktų nustatymo dienos apie tai praneša įmonei ir nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą pateikti ekspertinei įmonei visus reikalingus, tinkamai įformintus ir / arba patikslintus dokumentus. Jei per nustatytą terminą trūkumai nėra pašalinami, įmonės sertifikatas / specialisto sertifikatas nėra išduodamas arba atnaujinamas / papildomas ir apie tai raštu pranešama įmonei per 5 darbo dienas nuo šių faktų nustatymo dienos.

9) nustatyta, jog ekspertinė įmonė duomenis apie įmonės sertifikatų ir specialistų sertifikatų išdavimą, atnaujinimą /  papildymą, panaikinimą, įmonės sertifikatų duomenų neatnaujinimą i.EKA pateikia ir tikslina Taisyklių 19–21 punktuose nustatyta tvarka;

10) pagal 38 punktą, apie priimtą sprendimą panaikinti įmonės sertifikatą ir specialisto sertifikatą ekspertinė įmonė per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu praneša aptarnavimo įmonei ir nurodo panaikinimo priežastį, o pagal 37 punktą įmonė, kuriai buvo panaikintas įmonės sertifikatas, ir asmuo, kuriam buvo panaikintas specialisto sertifikatas, negali Taisyklių nustatyta tvarka atlikti kasos aparatų techninės priežiūros ir remonto.

 

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM rašte 2022-12-22 Nr. (1.18-31-4 Mr) R-5214.


[1]Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[2]Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis.

[3]Pagal Taisyklių 3.1 papunktį, „ekspertinė įmonė — tai Lietuvos metrologijos inspekcija.“

[4]Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“.