VMI Naujienos

Paramos gavėjų statusą užtikrina teisingas paramos panaudojimas

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog paramos sulaukę paramos gavėjai ir paramą suteikusios įmonės kiekvienais metais turi pateikti paramos ataskaitas už praėjusius kalendorinius metus per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kuria grindžiamas teisingas paramos panaudojimas ir teikimas. Nepateikus šių ataskaitų laiku VMI išsiunčia priminimus, po kurių paramos gavėjai ir teikėjai turi dar du mėnesius paramos deklaracijai atsiųsti.

„Įmonės Paramos teikimo ataskaitoje (FR0477) nurodo kam ir kokios vertės paramą skyrė, o paramos gavėjai Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitoje (FR0478) - iš ko gauta ir kokio dydžio parama bei kaip ją panaudojo. Tai padaryti reikia kiekvienais metais iki gegužės 15 d.“– teigia VMI Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė pridurdama, jog šios ataskaitos yra būtinos pagrindžiant paramos gavėjo statuso pratęsimą ir tai, jog parama teikta, gauta ir panaudota laikantis Labdaros ir Paramos įstatymo.

Ataskaitos teikti nereikia šeimynoms bei paramą anonimiškai iš fizinių asmenų gavusioms tradicinėms religinėms bendruomenėms, centrams. Taip pat, jei paramos gavėjas iš vieno juridinio asmens sulaukė didesnės nei 15 tūkst. eurų paramos, tai abi šalys turi pateikti ir Mėnesines paramos ataskaitas (PLN203) už kiekvieną šią sumą viršijusį mėnesį.

VMI primena, jog parama – tai paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas paramos dalykų[1] teikimas paramos gavėjams[2]. Parama pripažįstama tik tais atvejais, kai ji teikiama paramos gavėjo statusą turinčioms profesinėms sąjungoms ar organizacijoms, pvz.: labdaros ir paramos fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, biudžetinėms ir pan., kurių veikla atitinka visuomenei naudingus tikslus[3] ir nesiekia pelno. Taip pat paramą (gyventojų pajamų mokesčio dalį) gali gauti ir meno kūrėjai (gyventojai), įgiję paramos gavėjo statusą.

Paramą panaudoti galima tik tenkinant visuomenei naudingus tikslus. Tai gali būti veiklos žmogaus teisių apsaugos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse[4]. Paramos lėšos gali būti skirtos labdarai pagal įstatymo[5] nustatytą tvarką. Meno kūrėjai skirtą paramą gali naudotija meno kūrybos tikslams.

VMI primena, jog parama negali tenkinti privačių poreikių, o gautos lėšos negali būti naudojamos kaip investicinis įnašas ar politinės partijos/veikėjo finansavimas (pvz. politinei reklamai, kampanijai). Svarbu paminėti, jog paramos gavėjas, viešindamas informaciją apie paramą suteikusią įmonę, negali reklamai skirti daugiau nei 10 proc. paramos vertės. Jei išlaidos didesnės, jos laikomos kaip panaudotos ne pagal paramos paskirtį.

Visai banko pavedimu gautai paramai nėra taikomas pelno mokestis. Šį mokestį paramos gavėjai turi sumokėti tik tuo atveju, jei parama per mokestinį laikotarpį iš vieno paramos teikėjo buvo skirta grynais ir viršijo 250 socialinių išmokų dydžio sumą.

Verta pažymėti ir tai, jog paramos teikimas turi būti įforminamas paramos sutartimi tarp paramos gavėjo ir teikėjo. Esant didesnei 1,5 tūkst. eurų paramos sumai, sudaroma rašytinė sutartis. Nekilnojamojo turto dovanojimo sutartis, taip pat dovanojimo sutartis, kurios suma didesnė nei 14,5 tūkst. eurų, turi būti patvirtinta notaro[6].

Išsami informacija apie šiais metais gyventojų skirtą GPM paramą skelbiama VMI internetinėje svetainėje http://www.vmi.lt/cms/paramos-statistika. Daugiau informacijos, susijusios su parama ar kitais mokestiniais klausimai, gyventojai gali rasti VMI tinklalapyje www.vmi.lt, oficialiame VMI socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje: www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija ar paskambinę telefonu numeriu 1882 (+370 5 260 5060).

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

#

Irma Juškaitė,
Valstybinė mokesčių inspekcija
+370 5 2687 513, +370 6 8707 138  

[email protected]

 

[1] piniginės lėšos, lėšos skirtos nuo gyventojų pajamų mokesčio (organizacijoms ir meno kūrėjams iki 1,2 proc., profesinėms sąjungoms ir jų susivienijimams iki 0,6 proc.), kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes bei suteiktas paslaugas.

[2] Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) 2 str. 2 punktą

[3] Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) 3 str. 3 punktą

[4] Pagal Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) 3 str. 3 punktą

[5] Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ)

[6] Pagal Civilinio kodekso 6.469 str.