Ar pensininkai, neįgalieji ir nepilnamečiai atleidžiami nuo žemės mokesčio?

Žemė neapmokestinama žemės mokesčiu, esant šioms sąlygoms:

  • žemė priklauso neįgaliesiems asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, pensininkams ar nepilnamečiams ir
  • įvardintų asmenų šeimose kalendorinių metų pradžioje nėra darbingų* asmenų, ir
  • įvardintiems asmenims priklausančio žemės sklypo plotas, neviršija savivaldybių tarybų iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 1 d. nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio (toliau – ND).

Kai žemės savininkui, turinčiam teisę į ND lengvatą, nuosavybės teise priklauso keli žemės sklypai skirtingose savivaldybėse, tai žemės mokesčio lengvata turi būti taikoma, apmokestinant tik vieną žemės sklypą, kuriam apskaičiuota ND lengvatos vertė yra didžiausia (t. y. kurioje savivaldybėje nustatyto ND apskaičiuotas žemės mokestis būtų didžiausias).

Žemės mokesčio lengvatas rasite čia.

*darbingais asmenimis nelaikomi:                          

  • nepilnamečiai vaikai iki jiems sukaks 18 metų;
  • 18 metų sukakę mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas;
  • asmenys (tarp jų ir dirbantys), kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis ar neįgalumas;
  • asmenys (tarp jų ir dirbantys), kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių, nustatytą Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme (šiems asmenims priskiriami ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka negauna senatvės pensijos).