Registracijos numeris KM1970

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Didžiosios knygos įrašuose pildymas

SAF-T rinkmenos dalyje „Didžiosios knygos įrašai“ pateikiami visi įrašai, apskaityti Didžiojoje knygoje, t. y. į Didžiąją knygą tiesiogiai įvestos ūkinės operacijos / ūkiniai įvykiai bei iš kitų įmonės naudojamų apskaitos modulių (pvz., pirkimų, atsargų) perkeltos ūkinės operacijos / ūkiniai įvykiai.

Elementas / elementų grupė

Reikalingi pateikti duomenys

„Didžiosios knygos įrašai“ dalis

Šioje dalyje pateikiama informacija apie visas įmonės SAF-T rinkmenos laikotarpiu Didžiojoje knygoje užregistruotas ūkines operacijas / ūkinius įvykius, atliekant dvejybinį įrašą sąskaitų debete ir kredite.

Elementas 3.1. „Įrašų skaičius“

Nurodomas Didžiosios knygos ar atitinkamo žurnalo ūkinių operacijų / ūkinių įvykių įrašų skaičius.

Elementai 3.2. „Bendra debeto suma“ ir 3.3. „Bendra kredito suma“

Elemente 3.2. „Bendra debeto suma“ nurodoma visų ūkinių operacijų / ūkinių įvykių eilutės lygiu pateiktų elementų 3.4.4.11.8.1. „Suma“ reikšmių, apskaitytų debete, suma, o elemente 3.3. „Bendra kredito suma“ - visų elementų 3.4.4.11.9.1. „Suma“ reikšmių, apskaitytų kredite, suma.Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

Elementas 3.4.1.4.1.3. „Ataskaitinio laikotarpio metai“

Elemente 3.4.1.4.1.3. „Ataskaitinio laikotarpio metai“ pateikiama informacija apie ataskaitinius metus, kada ūkinė operacija / ūkinis įvykis buvo įtraukti į įmonės finansines ataskaitas.

Elementas 3.4.1.4.1.2. „Ataskaitinis laikotarpis"

Nurodomas ūkinės operacijos / ūkinio įvykio ataskaitinių metų mėnuo, kada ūkinė operacija / ūkinis įvykis buvo įtrauktas į įmonės finansines ataskaitas.

Pavyzdys

Jei įmonės ataskaitiniai metai prasideda liepos 1 d., o ūkinė operacija / ūkinis įvykis į finansines ataskaitas įtrauktas liepos 15 d., elemente 3.4.1.4.1.2. „Ataskaitinis laikotarpis“ nurodoma reikšmė 1.

 

Elementai 3.4.1.4.1.10. „Sistemos Nr.“, 3.4.1.4.1.6. „Sistemos įrašo data“, 3.4.1.4.1.1. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.“ ir 3.4.1.4.1.7. „Įrašymo į Didžiąją knygą data“

 

Elemente 3.4.1.4.1.10. „Sistemos Nr.“ nurodomas vidinis / sisteminis dokumento numeris, o elemente 3.4.1.41..1. „Sistemos įrašo data“ – data, kada apskaitos sistemoje užfiksuojama ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.

Elemente 3.4.1.4.1.1. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr.“ pateikiamas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio numeris, o elemente 3.4.1.4.1.7. „Įrašymo į Didžiąją knygą data“ – data, kada Didžiojoje knygoje užregistruotas ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio įrašas.

Elementas 3.4.4.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data“

Nurodoma apskaitos dokumento, kurio pagrindu Didžiojoje knygoje buvo užregistruota ūkinė operacija ar ūkinis įvykis, data. Nesant dokumentui, nurodoma, kada įvyko ūkinė operacija ar ūkinis įvykis.

Elementas 3.4.4.11.10.4. „Mokesčio bazė“

Pateikiama vertė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.

Elementas 3.4.4.11.10.5. „Mokesčio bazės aprašymas“

Nurodoma įmonės apskaitos sistemoje įvesta tekstinė informacija apie SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė“ pateiktą vertę, pvz., pardavimo kaina, parduotų akcizinių prekių kiekis ir pan.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1971

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Didžiosios knygos įrašuose pildymas

Į SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį turi būti įtrauktos ūkinės operacijos / ūkiniai įvykiai, užregistruoti įmonės Didžiojoje knygoje laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, t. y. pagal elemento „Įrašymo į Didžiąją knygą data“ datą. Pirminiai dokumentai, teikiami SAF-T rinkmenos / rinkmenos dalies Pirminių dokumentų duomenų elementų grupėje, turi atitikti Didžiosios knygos įrašus.

Teisės aktai