Registracijos numeris KM1959

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elementas / elementų grupė

Reikalingi pateikti duomenys

Elementų grupė 2.1. „Didžioji knyga“

Pateikiama informacija apie visas įmonės apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas, nepriklausomai nuo to, ar rinkmenos laikotarpiu sąskaitos debete arba kredite buvo apskaitytos ūkinės operacijos / ūkiniai įvykiai ir ar sąskaitoje buvo apskaityti likučiai rinkmenos laikotarpio pradžiai / pabaigai.

Elementai „Mokesčių tipas“

Nurodomas mokesčio, kurio informacija pateikiama elementų grupėje „Informacija apie mokesčius“, tipas. Jei pateikiama informacija apie:

  • pridėtinės vertės mokestį - elemente nurodoma reikšmė „PVM“;

  • pelno mokestį - elemente nurodoma reikšmė „PM“;

  • kitus mokesčius - elemente nurodomas atitinkamo mokesčio tipas.

Elementų grupė 2.4.1.3.1.6. „Fiksuotas mokesčio dydis“

Elementas 2.4.1.3.6. „Fiksuotas mokesčio dydis" yra pasirenkamas, t. y., konkrečiam mokesčiui nurodomas arba elementas 2.4.1.3.1.5. „Mokesčio tarifas", arba elementas 2.4.1.3.1.6. „Fiksuotas mokesčio dydis". Informacija elemente „Fiksuotas mokesčio dydis" pateikiama, kai taikomas ne mokesčio tarifas, o konkretus mokesčių dydis, pvz. tonažo mokestis, nustatytas PMĮ 381 str.

Elementai 2.2.1.14. „Neapmokėti pardavimo dokumentai“ ir 2.3.1.14. „Neapmokėti pirkimo dokumentai“

Nurodoma informacija apie neapmokėtus pardavimo / pirkimo dokumentus rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai.

 

Elementai 2.2.1.10. -2.2.1.11 „Debeto (kredito) likutis periodo pradžioje“ ir 2.2.1.12 - 2.2.1.13. „Debeto (kredito) likutis periodo pabaigoje“

Teikiama įmonės buhalterinėje apskaitoje apskaityta informacija apie konkretaus pirkėjo įsiskolinimo arba permokos įmonei likučius laikotarpio, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, pradžiai ir pabaigai.

Elementai 2.3.1.10. – 2.3.1.11  „Debeto (kredito) likutis periodo pradžioje“ ir 2.3.1.12 -2.3.1.13. „Debeto (kredito) likutis periodo pabaigoje“

Teikiama įmonės buhalterinėje apskaitoje apskaityta informacija apie įmonės įsiskolinimo arba permokos konkrečiam tiekėjui likučius laikotarpio, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena / rinkmenos dalis, pradžiai ir pabaigai.

 

Elementų grupės 2.8. „Prekė / paslauga“ elementas 2.8.1.9. „Informacija apie mokesčius

Nurodomas konkrečiai prekei / paslaugai taikomas mokestis (PVM / pelno mokestis ar kitas), jei tokia informacija kaupiama ūkio subjekto apskaitos sistemoje prekės lygiu.

Pagal SAF-T rinkmenos XML struktūros aprašą vienai prekei / paslaugai gali būti priskirtas neribotas skaičius mokesčių kodų.

Elementas 2.9.1.10. „Vieneto kaina“

Nurodoma atsargų / žaliavų įsigijimo kaina rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai. Jos nesant, elemente pateikiama prekės įsigijimo kaina rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigai.

Elementų grupė 2.9.1.15. „Atsargų savybės“

Pateikiami ūkio subjekto apskaitos sistemoje įvesti požymiai, apibūdinantys atsargas.

Pavyzdys

Įmonė prekiauja popieriumi ir į apskaitos sistemą turi įvedusi atsargų savybes (storį, plotį, spalvą, dydį ir / ar kt.). Tokiu atveju elemente 2.9.1.15.1.1. „Atsargų savybė" įrašoma – „spalva", o elemente 2.9.1.15.1.2. „Atsargų savybių vertė" – „geltona" ir pan.

 

Elementų grupė 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“

Pateikiama informaciją apie visą įmonės ilgalaikį turtą, apskaitytą rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį.

Elementų grupės 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ elementas 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ nurodoma turto įsigijimo savikainos arba vertės sumažėjimo, arba vertės padidėjimo, arba perkainojimo, arba nusidėvėjimo Didžiosios knygos sąskaita, priklausomai nuo to, kokie duomenys pateikti elementų grupėje 2.10.1.8.1. „Įvertinimas“.

Elementų grupės 2.10.1.8.1. pasikartojimų skaičius neribojamas ir SAF-T rinkmenoje teikiant informaciją apie konkretų turtą, 2.10.1.8.1. elementų grupė pateikiama tiek kartų, kiek informacijos apie turtą yra apskaityta apskaitos sistemoje.

Pavyzdys

Jei teikiama informacija apie turto nusidėvėjimą, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ nurodoma nusidėvėjimo Didžiosios knygos sąskaita ir elementų grupėje užpildomi tik tie elementai, kurie yra susiję su turto nusidėvėjimu.

Norint pateikti to paties turto perkainojimo rezultato informaciją, pateikiama antra 2.10.1.8.1. elementų grupė, kurioje 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ elemente nurodoma perkainojimo Didžiosios knygos sąskaita ir elementų grupėje užpildomi tik tie elementai, kurie yra susiję su turto perkainojimu, ir t.t.

 

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, elemente 2.10.1.8.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ nurodoma Didžiosios knygos sąskaita, kurioje apskaityta turto įsigijimo savikaina.

Elementai 2.10.1.8.1.16. „Nusidėvėjimo norma“ ir 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma“

Elemente 2.10.1.8.1.16. „Nusidėvėjimo norma“ pateikiama turto nusidėvėjimo norma procentais, taikyta metams arba mėnesiui, o elemente 2.10.1.8.1.17. „Nusidėvėjimo suma“ pateikiama per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį apskaičiuota turto nusidėvėjimo suma.

Šiuose elementuose pateikiama informacija apie nusidėvėjimo normą ir sumą, apskaičiuotą turtui taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą (kai elemente 2.10.1.8.1.15. „Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas“ nurodoma reikšmė „T“).

Elementų grupė 2.10.1.8.1.19. „Nestandartinis nusidėvėjimas“

Pateikiama informacija (nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, nusidėvėjimo suma) apie turtui taikytą kitą, nei tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą (pvz., dvigubai mažėjančios vertės, produkcijos, metų skaičiaus).

Elementai 2.10.1.8.1.20. „Bendra nusidėvėjimo suma“ ir 2.10.1.8.1.21. „Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma“

Elemente 2.10.1.8.1.20. „Bendra nusidėvėjimo suma“ pateikiama turto bendra nusidėvėjimo suma, apskaičiuota taikant tiesinį arba kitą (nestandartinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, nuo įvedimo į eksploataciją iki rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigos (be perkainojimo nusidėvėjimo sumos).

Elemente 2.10.1.8.1.21. „Bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma“ pateikiama turto bendra perkainojimo rezultato nusidėvėjimo suma nuo įvedimo į eksploataciją iki rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pabaigos.

Elementų grupė 2.11. „Savininkai, akcininkai“

Pateikiama informacija apie įmonės savininkus, akcininkus rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpį.

Elementų grupės 2.11. „Savininkai, akcininkai“ elementas 2.11.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Nurodoma Didžiosios knygos kapitalo sąskaita.

 

 

 

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1962

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, įmonė savo apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas turi savo nuožiūra sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodyto atitinkamo Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus (toliau – Klasifikatorius) sąskaitomis, pagal turinį tiksliausiai arba artimiausiai atitinkančiomis įmonės sąskaitas. Nesant galimybei savo apskaitos sistemoje naudojamas sąskaitas sugretinti su detaliomis Klasifikatoriaus sąskaitomis, tik tokios sąskaitos, kuriai atitikmens Klasifikatoriaus detaliosioms sąskaitoms neįmanoma priskirti, duomenis galima sugretinti su sumine Klasifikatoriaus sąskaita.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, įmonė savo apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas turi savo nuožiūra sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodyto atitinkamo Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus sąskaitomis, pagal turinį tiksliausiai arba artimiausiai atitinkančiomis įmonės sąskaitas. Kai Klasifikatoriuje nėra sąskaitos, pagal turinį atitinkančios įmonės Didžiosios knygos sąskaitos, tokią sąskaitą galima sugretinti su Klasifikatoriaus atitinkamos klasės ar poklasio reikšme „Kita“.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1965

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.6. „Analitinės apskaitos klasifikatorius“ pateikiami visi įmonės apskaitos sistemoje naudojami analitinės apskaitos klasifikatoriai.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, įmonė elementų grupėje 2.6. „Analitinės apskaitos klasifikatorius“ gali pateikti savo apskaitos sistemoje esančią informaciją apie naudojamus analitinės apskaitos klasifikatorius arba vidinių analitinės apskaitos klasifikatorių informaciją, jau sugretintą su SAF-T Aprašo 2 priedo analitinės apskaitos „Pelnas“ klasifikatoriumi.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, elementuose 2.6.1.1. „Analizės tipas“ - 2.6.1.4. „Analizės numerio aprašymas“ pateikiama įmonės apskaitos sistemoje esanti informacija apie apskaitos sistemoje naudojamus analitinės apskaitos klasifikatorius, o elemente 2.6.1.5. „VMI analizės Nr.“ pateikiamas sugretintas analizės numeris pagal SAF-T Aprašo 2 priedo analitinės apskaitos „Pelnas“ klasifikatorių.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1961

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Klasifikatorius Nr. 2 „Pelno mokesčio klasifikatorius“ nėra privalomas, jis yra skirtas duomenims apie taikomus pelno mokesčio tarifus klasifikuoti.

Kai įmonė savo buhalterinėje apskaitoje naudoja panašios paskirties klasifikatorių, tuomet SAF-T rinkmenos formavimo metu savo klasifikatorių turėtų sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodytu „Pelno mokesčio klasifikatoriumi“ ir, atitinkamai, duomenis SAF-T rinkmenoje pateikti sugretintus pagal šį klasifikatorių.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1963

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Įmonės turi užtikrinti jų apskaitoje registruojamų duomenų atitikimą SAF-T pateikiamiems duomenims, taip pat šių duomenų vientisumą ir aiškumą. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose parodomi vadovaujantis turinio svarbos principu, tai yra daugiausia dėmesio skiriama jų turiniui ir ekonominei prasmei.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, jei nebalansinės (tarpinės) Didžiosios knygos sąskaitos nesuteikia papildomos informacijos, t. y. visa informacija atsispindi kitose pagrindinėse Didžiosios knygos sąskaitose, o pateikus apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje be tarpinių sąskaitų, užtikrinamas įmonės apskaitoje užregistruotų duomenų atitikimas SAF-T techninėje specifikacijoje nurodytiems duomenims bei šių duomenų vientisumas ir aiškumas, informacija apie įrašus naudojamose nebalansinėse (tarpinėse) sąskaitose SAF-T rinkmenoje gali būti neteikiama.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, nebalansinių (tarpinių) Didžiosios knygos sąskaitų informacija turi būti pateikta SAF-T rinkmenoje. Tokios sąskaitos gali būti sugretinamos su Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus atitinkamos klasės ar poklasio reikšme „Kita“.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1966

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

SAF-T rinkmenos Pagrindinės duomenų bylos elementų grupėje 2.4. „Mokesčių klasifikatorius“ pateikiama informacija apie visus įmonės apskaitos sistemoje naudojamų mokesčių (PVM, pelno mokesčio, akcizų ir kt.) klasifikatorius.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 1.1 XSD versiją, įmonė savo naudojamus PVM ir pelno mokesčio klasifikatorius turi sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodytais atitinkamais PVM ir pelno mokesčio klasifikatoriais ir duomenis 2.4. „Mokesčių klasifikatorius“ elementų grupėje pateikti jau sugretintus pagal Aprašo 2 priede nurodytus mokesčių klasifikatorius. Jei įmonė apskaitos sistemoje naudoja kitų mokesčių (ne PVM, pelno mokesčio) klasifikatorius, 2.4. „Mokesčių klasifikatorius“ elementų grupėje pateikiama įmonės apskaitos sistemoje esanti informacija.

Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, elementuose 2.4.1.1. „Mokesčių tipas“ – 2.4.1.3.7. „Valstybė“ pateikiama įmonės apskaitos sistemoje esanti informacija apie naudojamus mokesčių klasifikatorius, o elemente 2.4.1.3.8. „VMI mokesčio kodas“ pateikiamas sugretintas mokesčio kodas pagal SAF-T Aprašo 2 priedo PVM ir/arba pelno mokesčio klasifikatorius.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1964

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elemente „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) pateikiami įmonės apskaitos sistemoje naudojami Didžiosios knygos sąskaitų ir subsąskaitų kodai, o elemente „Sąskaitos numeris klasifikatoriuje“ (AccountTableID) pateikiami Didžiosios knygos sąskaitų kodai, įmonės sugretinti pagal atitinkamą SAF-T Aprašo 2 priedo sąskaitų klasifikatorių.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1969

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Elementų grupėse 2.2. „Pirkėjai“ ir 2.3. „Tiekėjai“ pateikiama informacija apie įmonės pirkėjus / debitorius ir tiekėjus / kreditorius, kurie buvo įtraukti į SAF-T rinkmeną / rinkmenos dalį, bei apie tuos pirkėjus / debitorius ir tiekėjus / kreditorius, dėl kurių įmonė rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpio pradžiai / pabaigai apskaitos registruose yra apskaičiusi skolos / permokos likučius, nepriklausomai nuo to, ar rinkmenos / rinkmenos dalies laikotarpiu turėjo sandorių su jais.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1968

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Tokiu atveju nurodoma atsargų likučio suma ir kiek turima kitos informacijos. Jei duomenys apie tiekėjus ar kita informacija nėra kaupiami apskaitos sistemoje, tada teikiant SAF-T rinkmeną, tokie elementas teikiami, bet yra neužpildomi.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1967

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas

Sąvoka standartinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas reiškia turtui taikytą tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, o nestandartinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas – turtui taikytą dvigubai mažėjančios vertės, produkcijos, metų skaičiaus nusidėvėjimo skaičiavimo metodus.

Teisės aktai