Registracijos numeris KM1972

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementas / elementų grupė

Reikalingi pateikti duomenys

Elementų grupė 4.1. „Pardavimai“

Pateikiama informacija apie pirminius įmonės išrašytus pardavimo dokumentus:

 • PVM sąskaitas faktūras;

 • sąskaitas faktūras;

 • debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras;

 • debetines ir kreditines sąskaitas faktūras;

 • kitus dokumentus (pvz., draudimo liudijimus, kai teikiamos finansinės paslaugos pagal PVMĮ 28 str. ir kt.), kurių pagrindu įmonė apskaitė pajamas;

 • anuliuotus pardavimo dokumentus.

Elementai 4.1.2. „Bendra debeto suma“ ir 4.1.3. „Bendra kredito suma“

Elemente 4.1.2. „Bendra debeto suma“ nurodoma visų pirminių pardavimo dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.1.4.13.16.1. „Suma“ reikšmių suma, kai elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ nurodoma reikšmė „D“.

Elemente 4.1.3. „Bendra kredito suma“ nurodoma visų pirminių pardavimo dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.1.4.13.16.1. „Suma“ reikšmių suma, kai elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ nurodoma reikšmė „K“. Elemento 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos pajamų ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“, buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.1.4.13.16.1.). Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

Elementų grupės 4.1. „Pardavimai“ elementai 4.1.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ ir 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Elemente 4.1.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ pateikiama pirkėjo skolos balansinė sąskaita, o elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ – pajamų ar kita sąskaita, kurioje įmonė apskaitė pajamas už prekių / paslaugų pardavimą.

 

Elementų grupė 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“

Pateikiama informacija apie pirminius įmonės gautus prekių / paslaugų įsigijimo dokumentus, kurių pagrindu įmonė apskaitė sąnaudas / atsargas / turtą:

 • PVM sąskaitas faktūras;

 • sąskaitas faktūras;

 • debetines ir kreditines PVM sąskaitas faktūras;

 • debetines ir kreditines sąskaitas faktūras;

 • kitus dokumentus (pvz., draudimo liudijimus, pagal PVMĮ 28 str. įsigytų finansinių paslaugų dokumentus ir kt.);

 • anuliuotus pirkimo dokumentus.

Elementų grupės 4.2. „Pirkimų (įsigijimų sąskaitos)“ elementai 4.2.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ ir 4.2.4.13.2. „Sąskaitos“

Elemente 4.2.4.4. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ pateikiama tiekėjo skolos balansinė sąskaita, o elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ – sąnaudų / atsargų / turto ar kita sąskaita, kurioje įmonė apskaitė prekių / paslaugų įsigijimą.

Elementai 4.2.2. „Bendra debeto suma“ ir 4.2.3. „Bendra kredito suma“

Elemente 4.2.2. „Bendra debeto suma“ nurodoma visų pirminių pirkimo (įsigijimo) dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.2.4.13.16.1. „Suma“ reikšmių suma, kai elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ nurodoma reikšmė „D“.

Elemente 4.2.3. „Bendra kredito suma“ nurodoma visų pirminių pirkimo (įsigijimo) dokumentų eilutės lygiu pateiktų elementų 4.2.4.13.16.1. „Suma“ reikšmių suma, kai elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ nurodoma reikšmė „K“. Elemento 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos sąnaudų / atsargų / turto ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“, buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.2.4.13.16.1.).

Elementų grupės 4.1.4.15. ir 4.2.4.15. „Atsiskaitymas“

Nurodoma informacija apie pardavimo / pirkimo dokumentams taikomą kaupiamąją nuolaidą.

Pavyzdys

 

PVM sąskaitai faktūrai bus pritaikyta 5 proc. nuolaida, jei ji bus apmokėta per 1 mėn., t. y. iki 2018-02-28. Tokiu atveju elemente 4.1.4.15.1. (4.2.4.15.1.) „Atsiskaitymo nuolaidos“ nurodomas tekstinis nuolaidos aprašymas (pvz., „5 proc., jei apmokėta iki 2018-02-28“), elemente 4.1.4.15.2.1. (4.2.4.15.2.1.) „Suma“ nurodoma apskaičiuota nuolaidos suma (5 proc. nuo sąskaitos vertės), 4.1.4.15.3. (4.2.4.15.3.) „Atsiskaitymo terminas“ – tekstinis atsiskaitymo termino aprašymas (pvz., „1 mėn.“, „iki 2018-02-28“ ir pan.), elemente 4.1.4.15.4. (4.2.4.15.4.) „Atsiskaitymo data“ – 2018-02-28.

 

Elementų grupė 4.3. „Mokėjimai“

Pateikiama informacija apie visus įmonės apskaitos sistemoje SAF-T rinkmenos laikotarpiu užregistruotus pirminius mokėjimo dokumentus: banko pavedimus (įskaitant nurašytus banko mokesčius, pervedimus tarp įmonės banko sąskaitų), kasos pajamų orderius, kasos išlaidų orderius, kasos kvitus (duomenys teikiami taip, kaip yra apskaityti įmonės apskaitos registruose), pinigų priėmimo kvitus, čekius, užskaitas, Cash pool (lėšų sujungimo paslaugų) operacijas ir kitus dokumentus, kurių pagrindu buvo gauti / vykdyti mokėjimai.

Elementų grupės 4.3. „Mokėjimai“ elementas 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Pateikiama Didžiosios knygos pinigų sąskaita arba skolos sąskaita (užskaitos atveju).

Elementų grupė 4.3.4.10. „Atsiskaitymas

Pateikiama informacija apie gautą iš tiekėjo / suteiktą pirkėjui realią nuolaidą.

Pavyzdys

 

Įvykdytas mokėjimas pagal sąskaitą, kuriai buvo pritaikyta 10 proc. nuolaida, tokiu atveju elemente 4.3.4.10.1. „Atsiskaitymo nuolaidos“ nurodomas tekstinis nuolaidos aprašymas (pvz., 10 proc.), elemente 4.3.4.10.2.1. „Suma“ nurodoma faktinės nuolaidos suma (10 proc. nuo sąskaitos vertės), elemente 4.3.4.10.3. „Atsiskaitymo data“ – nuolaidos pritaikymo data.

 

Elementų grupės 4.3. „Mokėjimai“ elementas 4.3.4.6. „Banko sąskaita“

Pateikiama informacija apie įmonės pirkėjo / debitoriaus arba tiekėjo / kreditoriaus banko sąskaitą, iš kurios gautas / į kurią atliktas mokėjimas.

Elementų grupės 4.3. „Mokėjimai“ elementas 4.3.4.6. „Banko sąskaita“, jei nuskaičiuojami banko mokesčiai nuo įmonės banko sąskaitos

Pateikiama informacija apie įmonės banko sąskaitą, nuo kurios nuskaičiuoti banko mokesčiai.

Elementų grupė 4.4. „Prekių judėjimas“

Šioje dalyje nurodomas gautų (pirktų) prekių, atsargų užpajamavimas, nurašymas pardavus prekes ar sunaudojus gamyboje, pagamintos produkcijos užpajamavimas, nustatyta netektis, brokas ir kitos apskaitoje užfiksuotos atsargų operacijos.

Elementų grupės 4.4. „Prekių judėjimas“ elementas 4.4.4.8.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“

Pateikiama atsargų balansinė sąskaita.

Elementai 4.4.2. „Bendras gautų prekių skaičius" ir 4.4.3 „Bendras išduotų prekių skaičius" yra išvestiniai elementai, kuriuose apibendrinama elementų 4.4.4.8.1.9.

„Kiekis" informacija, t. y., juose pateikiamas bendras gautų ir išduotų prekių skaičius, neatsižvelgiant į skirtingus prekių matavimo vienetus.

Šiuose elementuose įrašomi suminiai atitinkamos rinkmenos / rinkmenos dalies duomenys, pavyzdžiui, jei rinkmena skaidoma laikotarpiais, padaliniais / informacinėmis sistemomis, tuomet šiuose elementuose nurodomi suminiai vienos rinkmenos dalies duomenys.

Elementų grupės 4.4. „Prekių judėjimas“ elementas 4.4.4.7.1. „Dokumento tipas“

Nurodomas dokumento, kurio pagrindu buvo buhalterinėje apskaitoje užfiksuota prekių judėjimo operacija (parduotos / pirktos prekės, sunaudotos medžiagos ir pan.), tipas, pvz., PVM sąskaita faktūra, medžiagų nurašymo aktas ir kt.

Elementų grupė 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)“

Pateikiamos visos įmonės apskaitos sistemoje rinkmenos laikotarpiu apskaitytos ūkinės operacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu: įsigijimas, perleidimas, nurašymas, nusidėvėjimas, perkainojimas ir kt.

Elementai 4.1.4.13.9.1., 4.2.4.13.9.1., 4.4.4.1. „Judėjimo (gabenimo) nuoroda“

Pateikiamas įmonės apskaitos sistemoje suteiktas unikalus prekių judėjimo / gabenimo vardas, santrumpa ar numeris, identifikuojantis atsargų judėjimo operaciją, pvz., „gamyb“, „NUR0501“.

Didžiosios knygos įrašų ir Pirminių dokumentų duomenų elementai „Mokesčio bazė“

SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė“ pateikiama vertė, nuo kurios skaičiuojamas mokestis. Tai gali būti suma arba kiekis, pvz., litrais.

Didžiosios knygos įrašų ir Pirminių dokumentų duomenų elementai „Mokesčio bazės aprašymas“

Elementuose „Mokesčio bazės aprašymas“ nurodoma įmonės apskaitos sistemoje įvesta tekstinė informacija apie SAF-T rinkmenos elementuose „Mokesčio bazė“ pateiktą vertę, pvz., pardavimo kaina, parduotų akcizinių prekių kiekis ir pan.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1977

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementas 4.1.4.3. „Tiekėjo duomenys“ yra pasirenkamas, todėl teikiant informaciją apie įmonės išrašytus pardavimo dokumentus, dažniausiai pateikiamas elementas 4.1.4.2. „Pirkėjo duomenys“. 4.1.4.3. „Tiekėjo duomenys“ elementas užpildomas tokiu atveju, kai pateikiama informacija apie įmonės išrašytas debetines sąskaitas.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1976

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Tokiu atveju SAF-T rinkmenos 4.1. „Pardavimai“ elementų grupėje nurodytai išrašytai PVM sąskaitai faktūrai pateikiama keletas elementų  4.1.4.13. „Eilutė“, kiekvienoje iš jų nurodant atitinkamą Didžiosios knygos pajamų sąskaitą ir joje apskaitytą sąskaitos vertę bei kitą apskaitytą informaciją.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1974

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementas 4.2.4.2. „Pirkėjo duomenys“ yra pasirenkamas, todėl teikiant informaciją apie įmonės gautus pirkimo dokumentus, dažniausiai pateikiamas elementas 4.2.4.3. „Tiekėjo duomenys“. 4.2.4.2. „Pirkėjo duomenys“ elementas užpildomas tokiu atveju, kai pateikiama informacija apie ūkio subjekto gautas debetines sąskaitas.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1975

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Taip, į 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ elementų grupę turi būti įtrauktos visos įmonės gautos ir buhalterinėje apskaitoje apskaitytos PVM sąskaitos faktūros, nepriklausomai nuo to, ar pirkimo PVM buvo atskaitytas, ar ne. Teikiant tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis, PVM vertė nurodoma elementų grupėje „Informacija apie mokesčius“, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo atskaityta PVM deklaracijoje.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1973

Ši informacija skelbiama:
Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

Elementuose 4.3.2. „Bendra debeto suma“ ir 4.3.3. „Bendra kredito suma“ nurodoma elementų 4.3.4.9.1. 10.1. „Suma“ reikšmių suma, priklausomai nuo to, kokia reikšmė pateikiama elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis“ (D arba K).

Elemento 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis“ reikšmė priklauso nuo to, kaip Didžiosios knygos pinigų arba skolos sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“, buvo apskaityta dokumento eilutės vertė (elementas 4.3.4.9.1.10.1. „Suma“).

Elemento 4.3.2. „Bendra debeto suma“ reikšmė neturi būti lygi elemento 4.3.3. „Bendra kredito suma“ reikšmei, t. y. 4.3. elementų grupėje pateikiama ne visa ūkinė operacija (debetas ir kreditas), o tik viena ūkinės operacijos pusė - apskaityta Didžiosios knygos banko (pinigų) arba skolos sąskaitoje (užskaitos atveju), nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“.

Teisės aktai