Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Registracijos numeris KM0983

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Aspektas

Komentaras

Kas teikia duomenis?

Duomenis teikia prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme.

Kokią informaciją teikia?

Privalo pateikti VMI informaciją apie:

 1. Nuolatinių Lietuvos gyventojų:

 • sąskaitų likutį kalendorinių metų gruodžio 31 d. (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 Eur). Apskaičiuojant 2016 m. sąskaitų likučių sumą, įskaitomi visi sąskaitų likučiai, apskaičiuojant 2017 m. ir vėlesnių metų sąskaitų likučių sumą, neįskaitomi kreditiniai (neigiami) likučiai;

 • per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį (jeigu to paties asmens (visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 Eur). Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą;

 • kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus skolinius įsipareigojimus finansų rinkos dalyviui, kai skolinių įsipareigojimų suma didesnė nei 290 Eur.

 1. Juridinių asmenų per kalendorinius metus gautas įplaukas (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 Eur). Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą.

Kas gali būti atleidžiamas nuo duomenų teikimo VMI iniciatyva?

Emitentai, kaip jie apibrėžti Vertybinių popierių įstatyme, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo tarpininkai, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, investicinės bendrovės, kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkai, mokėjimo įstaigos tarpininkai, reguliuojamos rinkos operatoriai, sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, valiutos keityklos operatoriai, vartojimo kredito tarpininkai, neturintys praneštinų duomenų.  

Iki kada turi būti pateikta informacija?

Aukščiau nurodyta informacija VMI turi būti pateikta pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.

 

Tuo atveju, kai finansų rinkos dalyvio pageidavimu yra sudaryta trišalė VMI, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko duomenų teikimo sutartis, tuomet informacija apie skolinius įsipareigojimus teikiama sutartyje nustatytais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos.

Kokiu būdu teikiami duomenys?

 

Duomenys teikiami dviem būdais:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikalavimus parengtas duomenų paketas XML formatu. Detalūs duomenų rinkmenų struktūrų ir reikalavimų aprašymai pateikti VMI prie FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105 patvirtintų taisyklių prieduose;

 • finansų įstaigos, kurios neturi galimybių teikti duomenų naudojantis žiniatinklio paslauga, duomenis gali teikti prisijungę prie savitarnos portalo Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio – TIES.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0991

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Atvejis

Paaiškinimai

Ar investiciniai fondai privalo teikti duomenis?

Duomenis turėtų teikti investicinių fondų valdymo įmonės, kurios yra prižiūrimos finansų rinkos dalyvės.

Prižiūrimo finansų rinkos dalyvio sąvoka apibrėžta Lietuvos banko įstatymo 42 str. 1 dalyje.

Ar privalo teikti duomenis finansų įstaigos, kurios yra bankrutavusios, bankrutuojančios, likviduojamos, restruktūrizuojamos?

Teisės aktai išimčių pagal įmonės statusą nenumato. Informacija teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki kitų metų birželio 1 d.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0994

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Savitarnos portale TIES finansų įstaigos įgaliotas atstovas, prisijungęs per Mano VMI ir turintis ten suteiktas atitinkamas teises, galės atlikti tokius veiksmus:

 • užregistruoti savo viešąjį raktą, peržiūrėti, kokie viešieji raktai buvo registruoti;

 • peržiūrėti ir atsisiųsti VMI viešuosius raktus;

 • peržiūrėti pateiktus duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, iš duomenis apdorojusios sistemos gautą atsakymo paketą, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek gautą atsakymo paketą;

 • įkelti ir pateikti paruoštą duomenų paketą;

 • peržiūrėti bandomajam testavimui pateiktus finansų įstaigos testinius (bandomuosius) duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek sugeneruotą atsakymo paketą;

 • įkelti ir pateikti paruoštą testinį (bandomąjį) duomenų paketą, pagal šiuo metu testuojamas duomenų teikimo schemas.

Finansų įstaigos atstovai, integruojantys sistemas, gali bandyti pateikti duomenis per gamybinėje aplinkoje publikuotas žiniatinklio Demo (testavimo) paslaugas visą laiką. Portale teikti testinius failus galima prisijungus prie gamybinės portalo aplinkos per testavimui skirtas portalo funkcijas.

Daugiau informacijos rasite techninėje specifikacijoje.

Registracijos numeris KM0997

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Prieš pradėdami teikti duomenis pagal MAĮ 55 str. nuostatas bei pagal informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015-11-25 VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-102, finansų įstaigos vadovas (ar jam prilygintas asmuo) per Mano VMI turi įgaliotam atstovui suteikti teises darbui Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portale TIES.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas galimų suteikti teisių TIES portale sąrašas.

Peržiūros teisės

Duomenų teikimo teisės

Duomenų rinkinys

Paaiškinimai

Peržiūrėti MAI55-SLIK teikimus

Teikti MAI55-SLIK duomenis

MAI55-SLIK duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. likučius, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 str.

Peržiūrėti MAI55-SKIS teikimus

Teikti MAI55-SKIS duomenis

MAI55-SKIS duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie skolinius įsipareigojimus, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 str.

Peržiūrėti MAI55-SIPL teikimus

Teikti MAI55-SIPL duomenis

MAI55-SIPL duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 str.

Peržiūrėti CRS-DAC2-LT teikimus

Teikti  CRS-DAC2-LT duomenis

CRS-DAC2_LT duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie praneštinus asmenis ir su jais susijusių finansinių sąskaitų duomenis, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal pagal informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015-11-25 VMI prie FM viršininko įsakymu VA-102.

Rekomenduojama pažymėti visas teises, jei tam neprieštarauja finansų įstaigos procesai.

Atkreipiamas dėmesys, kad suteiktos teisės bus aktyvuotos tik kitą dieną – įvykus duomenų sinchronizacijai.

Teikiantysis duomenų rinkinius taip pat turi turėti teisę administruoti viešuosius raktus, reikalingus koduoti duomenis ir autorizuotis TIES – „Išorinis naudotojas, skirtas tvarkyti viešuosius raktus“.

Teisę administruoti viešuosius raktus turi turėti ir tų finansinių įstaigų, kurios duomenis teiks naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. WebService), atstovai. Viešieji raktai, pateikti e. paštu, nebus registruojami.

Prieš pradėdami duomenų teikimo procesą duomenų teikėjų atstovai TIES portalo sertifikatų administravimo srityje (meniu punktas – „Viešieji raktai“) turi užregistruoti teikėjo sistemos viešą raktą, kuris bus naudojamas autentifikuojant teikėjo sistemą VMI duomenų teikimo platformoje bei atrakinant ir patikrinant atsiųstą duomenų paketą.

VMI viešąjį raktą taip pat galima atsisiųsti iš TIES portalo.

Daugiau informacijos galima rasti savitarnos portale TIES paspaudus nuorodą „Pagalba“.

Daugiau informacijos rasite duomenų paruošimo dokumentacijoje.

Registracijos numeris KM2201

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas bei sąskaitų metinių apyvartų dydį. Duomenų teikimą reglamentuoja LR MAĮ 55 str., LRV 2016-02-18 nutarimo Nr. 147 nuostatos bei Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105.
Minėtuose mokesčių teisės aktuose nenumatyta išimčių, susijusių su sąskaitų rūšimis, todėl finansų rinkos dalyvis turi teikti duomenis apie visų rūšių sąskaitas. Atitinkamai,  turi būti pranešta ir apie depozitines sąskaitas bei depozitinės sąskaitos savininko depozitinės sąskaitos likutį. Taip pat, depozitinės sąskaitos įplaukos turi būti įtrauktos vertinant bendrą metinę asmens apyvartą.
Primename, kad VMI duomenys turi būti teikiami pagal sąskaitų rūšis ir šiuo atveju Sąskaitos rūšis turėtų būti nurodoma Kita sąskaita.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2409

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Jeigu asmuo yra JAV pilietis ar gyventojas ir dėl to jis gali turėti įsipareigojimų mokėti mokesčius JAV, bus taikomos FATCA taisyklės ir šis asmuo turės pateikti JAV mokesčių surinkimą kontroliuojančiai institucijai išduotą formą (W-8/W-9). Laikoma, kad asmuo yra JAV gyventojas, jei gyvena JAV, yra JAV pilietis (įskaitant asmenis, turinčius dvigubą pilietybę), jei jam priklauso gyvenamoji vieta JAV arba jei turi galiojantį leidimą dirbti (žaliąją kortą). FATCA taisyklės taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

FATCA — JAV priimtas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas, (angl. Foreign Account Tax Compliance Act).

Registracijos numeris KM2464

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

FATCA susitarime finansų įstaigos, teikiančios mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidas), konkrečiai nėra nurodytos. Kiekvienas subjektas, atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką, turėtų pats įvertinti, ar patenka į kurią nors finansų įstaigos kategoriją, įvardintą FATCA susitarime. Todėl, jeigu FATCA susitarimo prasme mokėjimo paslaugas teikianti Lietuvos įmonė yra laikoma finansų įstaiga ir nepatenka į išimtis, numatytas FATCA susitarimo II priede, jai atsiranda pareiga teikti VMI informaciją, reikalingą FATCA susitarimui įgyvendinti už 2017 metus ir vėlesnius metus pateikiant XML duomenų rinkmeną, o teikiant ar tikslinant informaciją už 2016 metus ir ankstesnius metus RRC910 formą.

Santrumpos:

FATCA — JAV priimtas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas, (angl. Foreign Account Tax Compliance Act);
FATCA susitarimas — Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo.

Registracijos numeris KM2465

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Vadovaujantis CRS taisyklėmis, kiekviena duomenis teikianti finansų įstaiga privalo rinkti ir VMI pateikti informaciją apie tokios duomenis teikiančios finansų įstaigos kiekvieną praneštiną sąskaitą, nurodytą CRS taisyklių 14 punkte, kuri iš esmės atitinka CRS I skyriaus A poskyrio nuostatas. Sąskaita laikoma praneština, kai atlikus CRS taisyklių 1-5 prieduose išdėstytas išsamaus patikrinimo procedūras, nustatoma, kad tokia sąskaita praneština. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis CRS taisyklių 10 punktu, finansų įstaigos, įgyvendindamos CRS taisykles, kaip pavyzdžiu ir aiškinimo šaltiniu privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtais komentarais dėl tipinio kompetentingų institucijų susitarimo ir duomenų teikimo standartu. Analogiškos nuostatos, susijusios su FATCA reikalavimais ir finansų įstaigos apibrėžties nustatymu, yra pateikiamos FATCA susitarime. Todėl Bendrovė, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, turėtų pati įvertinti, ar pagal CRS ir FATCA teisės aktus, ji patenka į duomenų neteikiančių finansų įstaigų kategoriją.
Vertinant, ar kyla pareiga finansų įstaigoms teikti informaciją apie praneštinas sąskaitas, tampa aktualus CRS ir FATCA politinis tikslas — užkirsti kelią mokesčių vengimui. Šiuo tikslu keičiamasi duomenimis apie finansines sąskaitas tarp CRS, FATCA šalių mokesčių administracijų. Lietuvos banko valdyba išdėstydama savo poziciją dėl virtualiojo turto ir pirminio virtualiojo turto žetonų platinimo 2019 m. sausio 21 d. posėdžio protokole Nr. 01-2 pažymėjo, kad <...> su virtualiuoju turtu susijusi veikla ir paslaugos kelia didesnę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką, todėl subjektai turi imtis atitinkamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose nustatytų priemonių kylančiai rizikai mažinti ir valdyti. <...> Todėl, nors Bendrovė, veikianti kaip virtualiųjų valiutų birža, nėra prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, tačiau, jeigu įvertinus Bendrovės valdomoje platformoje (biržoje) vykdomos veiklos pobūdį ir turinį, ši veikla savo esme turi požymių, atitinkančių finansų įstaigos apibrėžimą, tai CRS ir FATCA taikymo prasme ji turėtų būti laikoma finansų įstaiga ir turėtų teikti informaciją apie praneštinas finansines sąskaitas.

Santrumpos:

FATCA — JAV priimtas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas, (angl. Foreign Account Tax Compliance Act);

CRS — Bendrasis duomenų teikimo standartas, (angl. Common Reporting);

CRS taisyklės — Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo.

Registracijos numeris KM2467

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Jei klientas nesutinka atsakyti į klausimus ir to nepadaro ir (arba) paprašytas neužpildo patvirtinimo formos, finansų įstaiga  privalo pranešti apie tokius klientus mokesčių institucijoms, pateikdama informaciją, kad jų rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kita valstybė nei finansų įstaigos veiklos valstybė.

Klientui tyčia pateikus melagingus duomenis arba nepateikus tam tikrų duomenų patvirtinimo formoje, kai kuriose valstybėse jam gali būti paskirta bauda arba laisvės atėmimo bausmė.

MMIN — mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris.

Registracijos numeris KM2468

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

CRS taisyklių 12  punktas nurodo, jog finansų įstaiga turi nustatyti / sukurti tvarkas (priemones), kurios būtų skirtos praneštinoms sąskaitoms nustatyti. Finansų įstaigos nustatytos tvarkos turi apimti nustatymą jurisdikcijos, kurioje sąskaitos turėtojas arba kontroliuojantis asmuo yra rezidentas mokesčių tikslais ir kitą informaciją, kuri gali būti reikalinga įgyvendinant nustatytus reikalavimus. Finansų įstaiga, gavusi duomenų apie kliento jurisdikcijos pasikeitimą, privalo šiuos duomenis pateikti VMI, o rašte minima kliento anketa, manytina, kad yra pakankamas įrodymas kliento jurisdikcijos nustatymui.

CRS — Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standart).

CRS taisyklės — Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2469

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Siekiant sukurti palankią aplinką Lietuvos ir užsienio startuoliams (angl. startups), buvo įgyvendinti specialūs mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigų ribotos veiklos licencijų projektai, kurių esmė — palengvinti naujų rinkos dalyvių įėjimą į Lietuvos, o vėliau, gavus ir neribotos veiklos licenciją, ir į Europos ekonominės erdvės rinką. Esminis ribotos veiklos mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigos skirtumas nuo mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigos yra tai, kad ribotos veiklos mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigai nėra taikomas minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas, tačiau turint šią licenciją veikti galima tik Lietuvos Respublikoje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad mokėjimo / elektroninių pinigų įstaigų, turinčių ribotos veiklos licencijas veikla iš esmės nesiskiria nuo neribotos veiklos licencijas turinčių įstaigų, tik joms yra sudaromos palankesnės įėjimo į mokėjimo / elektroninių pinigų paslaugų rinką sąlygos, šie veiksniai, VMI nuomone, neturėtų paneigti šių įstaigų pareigos teikti duomenis pagal CRS.

CRS — Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standart).

Registracijos numeris KM2470

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Vadovaudamiesi CRS taisyklių 4 p., prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie yra apibrėžti LBĮ, privalo VMI prie FM pateikti informaciją apie asmenų sąskaitas CRS numatytiems tikslams ir įsipareigojimams vykdyti. Pagal CRS taisyklių 7 priedo 1 p., duomenis teikiančia įstaiga yra laikoma  Lietuvos finansų įstaiga, kuri nėra duomenų neteikianti finansų įstaiga. Prie duomenis neteikiančių finansų įstaigų pagal CRS taisyklių 9.4 punktą yra priskiriamas nuo mokesčių atleistas KIS. Tačiau siekdamas visiškai įsitikinti, ar KIS gali būti laikomas duomenų neteikiančia finansų įstaiga, atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką, turėtų individuliai peržiūrėti  CRS komentaro VII skyriaus „Sąvokų apibrėžtys B poskyrio „Duomenų neteikianti finansų įstaiga 9 dalyje „Nuo mokesčių atleistas KIS išvardintas sąlygas. Nustačius jų atitikimą, gali būti taikoma CRS taisyklių 7 priede 9.4 papunktyje numatyta išimtis.

KIS — kolektyvinio investavimo subjektas.

CRS — Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standart);

CRS taisyklės — Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo.

Teisės aktai