Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Registracijos numeris KM0983

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Aspektas

Komentaras

Kas teikia duomenis?

Duomenis teikia prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme.

Kokią informaciją teikia?

Privalo pateikti VMI informaciją apie:

 1. Nuolatinių Lietuvos gyventojų:

 • sąskaitų likutį kalendorinių metų gruodžio 31 d. (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 Eur). Apskaičiuojant 2016 m. sąskaitų likučių sumą, įskaitomi visi sąskaitų likučiai, apskaičiuojant 2017 m. ir vėlesnių metų sąskaitų likučių sumą, neįskaitomi kreditiniai (neigiami) likučiai;

 • per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį (jeigu to paties asmens (visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 Eur). Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą;

 • kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus skolinius įsipareigojimus finansų rinkos dalyviui, kai skolinių įsipareigojimų suma didesnė nei 290 Eur.

 1. Juridinių asmenų per kalendorinius metus gautas įplaukas (jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 Eur). Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą.

Kas gali būti atleidžiamas nuo duomenų teikimo VMI iniciatyva?

Emitentai, kaip jie apibrėžti Vertybinių popierių įstatyme, centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo tarpininkai, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, investicinės bendrovės, kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkai, mokėjimo įstaigos tarpininkai, reguliuojamos rinkos operatoriai, sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, valiutos keityklos operatoriai, vartojimo kredito tarpininkai, neturintys praneštinų duomenų.  

Iki kada turi būti pateikta informacija?

Aukščiau nurodyta informacija VMI turi būti pateikta pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.

 

Tuo atveju, kai finansų rinkos dalyvio pageidavimu yra sudaryta trišalė VMI, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko duomenų teikimo sutartis, tuomet informacija apie skolinius įsipareigojimus teikiama sutartyje nustatytais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos.

Kokiu būdu teikiami duomenys?

 

Duomenys teikiami dviem būdais:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikalavimus parengtas duomenų paketas XML formatu. Detalūs duomenų rinkmenų struktūrų ir reikalavimų aprašymai pateikti VMI prie FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105 patvirtintų taisyklių prieduose;

 • finansų įstaigos, kurios neturi galimybių teikti duomenų naudojantis žiniatinklio paslauga, duomenis gali teikti prisijungę prie savitarnos portalo Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio – TIES.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0991

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Atvejis

Paaiškinimai

Ar investiciniai fondai privalo teikti duomenis?

Duomenis turėtų teikti investicinių fondų valdymo įmonės, kurios yra prižiūrimos finansų rinkos dalyvės.

Prižiūrimo finansų rinkos dalyvio sąvoka apibrėžta Lietuvos banko įstatymo 42 str. 1 dalyje.

Ar privalo teikti duomenis finansų įstaigos, kurios yra bankrutavusios, bankrutuojančios, likviduojamos, restruktūrizuojamos?

Teisės aktai išimčių pagal įmonės statusą nenumato. Informacija teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki kitų metų birželio 1 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0994

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Savitarnos portale TIES finansų įstaigos įgaliotas atstovas, prisijungęs per Mano VMI ir turintis ten suteiktas atitinkamas teises, galės atlikti tokius veiksmus:

 • užregistruoti savo viešąjį raktą, peržiūrėti, kokie viešieji raktai buvo registruoti;

 • peržiūrėti ir atsisiųsti VMI viešuosius raktus;

 • peržiūrėti pateiktus duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, iš duomenis apdorojusios sistemos gautą atsakymo paketą, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek gautą atsakymo paketą;

 • įkelti ir pateikti paruoštą duomenų paketą;

 • peržiūrėti bandomajam testavimui pateiktus finansų įstaigos testinius (bandomuosius) duomenų paketus, jų pateikimo rezultatus, atsisiųsti tiek pateiktą paketą, tiek sugeneruotą atsakymo paketą;

 • įkelti ir pateikti paruoštą testinį (bandomąjį) duomenų paketą, pagal šiuo metu testuojamas duomenų teikimo schemas.

Finansų įstaigos atstovai, integruojantys sistemas, gali bandyti pateikti duomenis per gamybinėje aplinkoje publikuotas žiniatinklio Demo (testavimo) paslaugas visą laiką. Portale teikti testinius failus galima prisijungus prie gamybinės portalo aplinkos per testavimui skirtas portalo funkcijas.

Daugiau informacijos rasite techninėje specifikacijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0997

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Prieš pradėdami teikti duomenis pagal MAĮ 55 str. nuostatas bei pagal informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015-11-25 VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-102, finansų įstaigos vadovas (ar jam prilygintas asmuo) per Mano VMI turi įgaliotam atstovui suteikti teises darbui Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portale TIES.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas galimų suteikti teisių TIES portale sąrašas.

Peržiūros teisės

Duomenų teikimo teisės

Duomenų rinkinys

Paaiškinimai

Peržiūrėti MAI55-SLIK teikimus

Teikti MAI55-SLIK duomenis

MAI55-SLIK duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. likučius, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 str.

Peržiūrėti MAI55-SKIS teikimus

Teikti MAI55-SKIS duomenis

MAI55-SKIS duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie skolinius įsipareigojimus, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 str.

Peržiūrėti MAI55-SIPL teikimus

Teikti MAI55-SIPL duomenis

MAI55-SIPL duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie sąskaitų per kalendorinius metus gautų įplaukų dydžius, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal MAĮ 55 str.

Peržiūrėti CRS-DAC2-LT teikimus

Teikti  CRS-DAC2-LT duomenis

CRS-DAC2_LT duomenų rinkinys

Visuma duomenų apie praneštinus asmenis ir su jais susijusių finansinių sąskaitų duomenis, kuriuos finansų įstaiga turi pateikti VMI pagal pagal informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2015-11-25 VMI prie FM viršininko įsakymu VA-102.

Rekomenduojama pažymėti visas teises, jei tam neprieštarauja finansų įstaigos procesai.

Atkreipiamas dėmesys, kad suteiktos teisės bus aktyvuotos tik kitą dieną – įvykus duomenų sinchronizacijai.

Teikiantysis duomenų rinkinius taip pat turi turėti teisę administruoti viešuosius raktus, reikalingus koduoti duomenis ir autorizuotis TIES – „Išorinis naudotojas, skirtas tvarkyti viešuosius raktus“.

Teisę administruoti viešuosius raktus turi turėti ir tų finansinių įstaigų, kurios duomenis teiks naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. WebService), atstovai. Viešieji raktai, pateikti e. paštu, nebus registruojami.

Prieš pradėdami duomenų teikimo procesą duomenų teikėjų atstovai TIES portalo sertifikatų administravimo srityje (meniu punktas – „Viešieji raktai“) turi užregistruoti teikėjo sistemos viešą raktą, kuris bus naudojamas autentifikuojant teikėjo sistemą VMI duomenų teikimo platformoje bei atrakinant ir patikrinant atsiųstą duomenų paketą.

VMI viešąjį raktą taip pat galima atsisiųsti iš TIES portalo.

Daugiau informacijos galima rasti savitarnos portale TIES paspaudus nuorodą „Pagalba“.

Daugiau informacijos rasite duomenų paruošimo dokumentacijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2201

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas bei sąskaitų metinių apyvartų dydį. Duomenų teikimą reglamentuoja LR MAĮ 55 str., LRV 2016-02-18 nutarimo Nr. 147 nuostatos bei Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2016-07-29 įsakymu Nr. VA-105.
Minėtuose mokesčių teisės aktuose nenumatyta išimčių, susijusių su sąskaitų rūšimis, todėl finansų rinkos dalyvis turi teikti duomenis apie visų rūšių sąskaitas. Atitinkamai,  turi būti pranešta ir apie depozitines sąskaitas bei depozitinės sąskaitos savininko depozitinės sąskaitos likutį. Taip pat, depozitinės sąskaitos įplaukos turi būti įtrauktos vertinant bendrą metinę asmens apyvartą.
Primename, kad VMI duomenys turi būti teikiami pagal sąskaitų rūšis ir šiuo atveju Sąskaitos rūšis turėtų būti nurodoma Kita sąskaita.

Teises aktai