Duomenys apie atidarytas ir uždarytas visū rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmens atstovus ir naudos gavėjus

Finansų rinkos dalyvio duomenų apie fizinių ar juridinių asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamarų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus teikimą VMI reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2020-08-11 įsakymas NR. VA-61 DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIO DUOMENŲ TEIKIMO APIE ATIDARYTAS IR UŽDARYTAS VISŲ RŪŠIŲ SĄSKAITAS, SEIFO KAMERŲ NUOMĄ, ASMENŲ ATSTOVUS IR NAUDOS GAVĖJUS taisyklių patvirtinimo“

Registracijos numeris KM2525

Ši informacija skelbiama:
Duomenys apie atidarytas, uždarytas sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus

Aspektas

Komentaras

Kas teikia duomenis?

Duomenis teikia prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme.

Kokie duomenis teikiami?

Finansų rinkos dalyvis teikia duomenis apie Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių asmenų, Lietuvos bei užsienio valstybių juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių), pas tą finansų rinkos dalyvį atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus.

 Atstovas - tai fizinis asmuo, kuris fizinio ar juridinio asmens vardu turi teisę sudaryti sutartis arba kuriems yra išduotas daugkartinis įgaliojimas disponuoti banko sąskaita ar seifo kamera.

 Naudos gavėjas – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

Kokiu būdu teikiami duomenys?

Duomenys teikiami dviem būdais:

  • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, pateikiamas pagal reikalavimus parengtas duomenų paketas XML formatu. XML struktūros aprašas VMI prie FM svetainėje paskelbtas 2020-09-01 adresu https://www.vmi.lt/cms/web/guest/duomenu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos;

  • kai nėra galimybės duomenų teikti naudojantis žiniatinklio paslauga, paketą su XML formato failu galite pateikti prisijungę prie Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio savitarnos portalo TIES

Daugiau informacijos apie duomenų teikimą TIES galite rasti čia.

Ar reikia patikslinti duomenis?

  • Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančias ir / arba papildomas duomenų rinkmenas, kuriose yra patikslinti duomenys.

  • Pasikeitus duomenims, finansų rinkos dalyviai apie duomenų pasikeitimą turi pranešti, pateikdami duomenis per 3 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo nustatymo.

  • Jeigu finansų rinkos dalyvis nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojamas, tokiu atveju jis privalo pateikti duomenis apie jame esančių fizinių ar juridinių asmenų atidarytų sąskaitų uždarymą ar banko seifų nuomos pabaigą. 

Duomenų pateikimo terminas

Po 2020 m. rugsėjo 10 d. finansų rinkos dalyviai duomenis VMI prie FM pradeda teikti VMI prie FM viršininko 2020-08-11 įsakymu Nr. VA-61 patvirtintų „Finansų rinkos dalyvio duomenu teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmens atstovus ir naudos gavėjus taisyklių“ (toliau - Taisyklės) nustatyta tvarka bei apimtimi ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo VMI prie FM interneto svetainėje 2020-09-01 paskelbto XML struktūros aprašo.

Finansų rinkos dalyviai duomenis pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo ar uždarymo dienos ir nuo seifo kameros nuomos sutarties sudarymo dienos.

 

SVARBU. Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, iki 2020 m. rugsėjo 9 d. pateikę Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) duomenis apie fizinių ar juridinių asmenų atidarytas visų rūšių sąskaitas, kurios dar nėra uždarytos, ne vėliau kaip per 2 mėnesius po to, kai buvo pradėta teikti informacija pagal Taisyklių 2.2 punkto nuostatas, pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai papildomus duomenis, numatytus Taisyklių 6 punkte, įskaitant informaciją apie seifo kamerų nuomą.

Prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, pradėjusiems teikti duomenis pagal Taisyklių nustatytą tvarką, anksčiau sudarytos sutartys su VMI prie FM dėl duomenų apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo pripažįstamos negaliojančiomis.

 

Teisės aktai