Tax news

Dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. VA-80 „Dėl atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“

Informuojame, jog VMI prie FM[1], įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-4 straipsniu įstatymo (toliau — Įstatymas) 3 straipsnio 2 dalį[2], priėmė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2022 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. VA-80 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ (toliau — Įsakymas), kuriuo patvirtintos Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės (toliau — Taisyklės).

Įsakymas

Įsakymu tvirtinamos Taisyklės (1 punktas) ir nustatoma, kad jomis turi vadovautis Įstatymo 3 straipsnio 3–6 dalyse nurodyti mokesčių mokėtojai Įstatyme nustatytais terminais (3.1 papunktis). Pagal Įsakymo 3.2 papunktį, Įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

Atkreipiame dėmesį, jog įgyvendinant Įsakymo 2 punktą mokesčių administratoriaus interneto svetainėje paskelbti Duomenų[3] rinkmenų XML (angl. Extensible Markup Language) struktūros aprašai — XSD (angl. XML Schema Definition) (kasos aparatams, veikiantiems su saugos moduliu, ir virtualios fiskalizacijos kasos aparatams): https://www.vmi.lt/evmi/i.eka.

Taisyklės

Taisyklėse reglamentuojama Duomenų teikimo tvarka VMI prie FM: nustatomas teikiamų Duomenų turinys, jų pateikimo tvarka ir terminai, taip pat nustatomos Duomenų teikimo procedūros i.EKA[4] veiklos sutrikimo atveju ar Duomenų teikėjui dėl techninių sutrikimų neturint galimybės pateikti Duomenų mokesčių administratoriui, Duomenų tikslinimo atvejai ir tvarka. Atkreipiame dėmesį į šiuos pagrindinius Taisyklėse apibrėžtus aspektus:

• mokesčių mokėtojai Duomenis VMI prie FM privalo teikti naudodami Aprašo[5] reikalavimus atitinkančius kasos aparatus, kurių modeliai yra įtraukti į Sąrašą[6] (3 punktas);

• VMI prie FM teikiami kasos aparatu suformuotų kasos aparato fiskalinio kvito, dienos (pamainos) fiskalinės ataskaitos (Z), kasos aparato nefiskalinio kvito Duomenys (12 punktas). Detali Duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti Taisyklių 1 priede[7]  ir 2 priede[8]  (13 punktas);

• Duomenys turi būti teikiami VMI prie FM elektroniniu būdu žiniatinklio paslauga, į i.EKA pateikiant XML formato duomenų rinkmeną (kuri parengta, vadovaujantis Taisyklių 13 punkte nustatytais reikalavimais) (4 ir 5 punktai);

• virtualios fiskalizacijos kasos aparatai pardavimus registruoja tiesiogiai prisijungę prie i.EKA ir Duomenys VMI prie FM teikiami ūkinės operacijos vykdymo metu. Iš kasos aparatų, veikiančių su saugos moduliu, Duomenys VMI prie FM teikiami po dokumento pasirašymo kasos aparate nustatytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 24 valandas (6.1 papunkčio pirmoji pastraipa ir 6.2 papunktis);

• jei dėl techninių sutrikimų (pavyzdžiui, sugedus kasos aparatui, sutrikus elektros tiekimui, neveikiant interneto ryšiui ir pan.) teikti Duomenų neįmanoma, jų pateikimo terminas iš kasos aparato, veikiančio su saugos moduliu, negali būti ilgesnis nei 72 valandos nuo paskutinio Duomenų teikimo (6.1 papunkčio antroji pastraipa);

• i.EKA veiklos sutrikimo atveju Duomenys iš kasos aparatų, veikiančių su saugos moduliu, privalo būti pateikti po i.EKA veiklos atstatymo Taisyklių 6.1 papunktyje nustatytais terminais (11 punktas);

• Taisyklių IV skyriuje „Pateiktų Duomenų ir Duomenų rinkmenų tikslinimas“ aprašoma  pateiktų Duomenų ir Duomenų rinkmenų tikslinimo tvarka ir terminai. Tikslinimas atliekamas tiek neatitikimus nustačius i.EKA, tiek pačiam mokesčių mokėtojui.

Duomenų teikimo VMI prie FM pradžia

Jei Įstatymo 3 straipsnio 3[9]  ir 4[10]  dalyse nurodyti mokesčių mokėtojai VMI prie FM Duomenis Taisyklių nustatyta tvarka pradės teikti atitinkamai vėliau nei 2023 m. sausio 1 d. ir vėliau nei 2023 m. lapkričio 1 d., tačiau iš karto, kai tik įdiegiama techninė ir programinė įranga, reikalinga Duomenims teikti, VMI prie FM kiekvienu individualiu atveju vertins aplinkybes dėl atsakomybės taikymo, t. y. atsakomybė už Duomenų nepateikimą nebus taikoma, jei Įstatymo 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyti mokesčių mokėtojai Taisyklių nustatyta tvarka negalės pradėti teikti Duomenų Įstatymo nustatytais terminais dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių ir bus įvykdę toliau nurodytas sąlygas: tokie mokesčių mokėtojai, dėdami visas pastangas ir veikdami sąžiningai, iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyti mokesčių mokėtojai) arba iki 2023 m. spalio 31 d. (Įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nurodyti mokesčių mokėtojai) turi būti kreipęsi į sertifikuotas kasos aparatų aptarnavimo įmones dėl Aprašo reikalavimus atitinkančio ir į Sąrašo įtraukto kasos aparato modelio (toliau — Aprašo reikalavimus atitinkantis ir į Sąrašą įtrauktas kasos aparato modelis) įrengimo ir parengimo dirbti. Kasos operacijų atlikimo vietoje turės būti saugomas mokesčių mokėtojo ir sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės sudarytas rašytinis dokumentas (pavyzdžiui, sutartis) dėl Aprašo reikalavimus atitinkančio ir į Sąrašą įtraukto kasos aparato modelio (kuris sudarant susitarimą nebūtinai turi būti įtrauktas į Sąrašą) įrengimo ir parengimo dirbti, patvirtintas šalių parašais ir antspaudais (jei pareiga turėti antspaudą nustatyta šalies steigimo dokumentuose arba įstatymuose), kuriame turi būti nurodyta Aprašo reikalavimus atitinkančio ir į Sąrašą įtraukto kasos aparato modelio įrengimo ir parengimo dirbti numatoma data bei vieta (adresas).

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2022-10-20 rašte Nr. (1.18-31-4 Mr.) R-4306.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 

[1]Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[2]„2. Centrinis mokesčių administratorius iki 2022 m. lapkričio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

[3]Atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos — superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenys.

[4]Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis.

[5]Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

[6]Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“.

[7]Taisyklių 1 priedas „Kasos aparato, veikiančio su saugos moduliu, duomenų rinkmenos aprašymas“.

[8]Taisyklių 2 priedas „Virtualios fiskalizacijos kasos aparato duomenų rinkmenos aprašymas“.

[9]„3. Mokesčių mokėtojai, kurių 2021 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, viršija 300 000 eurų ir kurie naudoja kompiuterinius kasos aparatus, kaip tai suprantama pagal teisės aktus, reglamentuojančius kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninių reikalavimų taikymą, Valstybinei mokesčių inspekcijai šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 424 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis pradeda teikti 2023 m. sausio 1 d.“

[10]„4. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kurių 2021 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Pelno mokesčio įstatymą, viršija 300 000 eurų (išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus mokesčių mokėtojus), Valstybinei mokesčių inspekcijai šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Mokesčių administravimo įstatymo 424 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis pradeda teikti 2023 m. lapkričio 1 d.“