Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Registracijos numeris KM1308

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

Žemės ūkio produkcijos pirkėjai kas mėnesį turi teikti VMI informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją VMI nustatyta tvarka:

  1. prekybos įmonės, kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 1,5 milijono eurų arba daugiau (iki 2014-12-31 — 10 mln. Lt arba daugiau);

  2. žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, kiti ūkio ir viešieji subjektai, superkantys žemės ūkio produktus apdoroti, apdirbti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms ar maitinimo poreikiams tenkinti ir (arba) parduoti ir kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 0,3 milijono eurų arba daugiau (iki 2014-12-31 — 3 mln. Lt arba daugiau).

Pateikimo terminas

Nurodyti produkcijos pirkėjai kas mėnesį iki kito mėnesio 25 d. privalo tinkamai užpildyti Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams formą FR1070 ir pateikti ją atitinkamai AVMI.

Pateikimo būdai

Tinkamai užpildyta FR1070 forma pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS), vadovaujantis VMI prie FM viršininko patvirtintų Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių nustatyta tvarka.

Kai pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, FR1070 forma gali būti atsiunčiama AVMI paštu ar pristatoma tiesiogiai.

Jeigu išimtinais atvejais forma FR1070 užpildoma ir teikiama ne elektroniniu būdu, formos laukeliai pildomi juodu ar tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1311

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, atsiskaitydami su žemės ūkio produkcijos pardavėjais, turi laikytis žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyse numatytų terminų, kurie negali būti ilgesni už nurodytus LR vyriausybės 2000-04-06 nutarimo Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo“ 2 punkte.

Sąrašas produktų, už kuriuos sumokama per 30 dienų po produkcijos gavimo, pateikiamas minėto nutarimo 1 priede.

Sąrašas produktų, naudojamų gyvūnų pašarams, už kuriuos sumokama per 60 dienų po produkcijos gavimo, pateikiamas minėto nutarimo 2 priede.

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją, kuriai LR vyriausybė nenustato atsiskaitymo terminų, terminai nustatomi šalių susitarimu žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyse.

Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, kurie neatsiskaito su jos pardavėjais per nustatytą laiką po produkcijos gavimo, įskaitant į šį terminą ir šios produkcijos įkainojimo trukmę, nuo kitos dienos iki atsiskaitymo dienos moka jos pardavėjui sutartyje numatyto dydžio pavėluoto mokėjimo palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną arba komercinio banko palūkanas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1314

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Atvejis

Paaiškinimai

Įmonė perka žemės ūkio produkciją iš tarpininko (pvz., didmeninės prekybos įmonės).

Žemės ūkio produkcijos pardavėjais laikytini ūkio subjektai, parduodantys žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją.

Todėl įmonė, pirkdama žemės ūkio produkciją iš didmeninės prekybos įmonės, turi pateikti VMI informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją.

Įmonė perka žemės ūkio produktus, kurių kilmės šalis yra ne tik Lietuva, bet ir ES šalis ir / ar trečioji šalis.

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarką nustatantys teisės aktai nereglamentuoja žemės ūkio produkcijos kilmės, todėl informacija apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikiama ne tik už Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse pagamintus žemės ūkio produktus ir iš jų pagamintus maisto produktus.

Žemės ūkio produkcijos pirkėjas, perka žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku yra pasirašęs faktoringo sutartį.

Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, perkantys žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku ar kitu pelno siekiančiu juridiniu asmeniu (finansuotoju) yra pasirašęs faktoringo sutartį, turi teikti informaciją VMI apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę.

 

Tais atvejais, kai finansuotojas su žemės ūkio produkcijos pardavėju atsiskaito nepažeidžiant nustatytų terminų, ir nėra susidariusios pradelstos skolos žemės ūkio produkcijos pardavėjui, žemės ūkio produkcijos pirkėjai informacijos apie atsiskaitymų būklę teikti neprivalo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1324

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Informacija apie pradelstas skolas pirmiausia turi būti teikiama pagal žemės ūkio produkcijos pardavėjus ir pradelstas skolas.

Tačiau informaciją apie pradelstas skolas pagal žemės ūkio produktų rūšis turi teikti tik žemės ūkio produktus superkantys ir / arba perdirbantys ūkio subjektai (išskyrus prekybos įmones).

Teises aktai