Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimas / išregistravimas / duomenų keitimas

Paslaugos pavadinimas - Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimas / išregistravimas / duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Kuro objektų eksploatuotojai (savininkai) ar jų įgalioti asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti naują kuro objektą, kai įregistruotame kuro objekte sumontuojamos naujos kuro talpyklos, papildomi degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės, prieš pradėdami naftos produktus laikyti tose įregistruoto kuro objekto talpyklose, kurios, išduodant kuro objekto, kuro talpyklų, degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių, kitų kuro kiekio matavimo priemonių ir apskaitos žurnalų įregistravimo pažymą (toliau ― Pažyma), nebuvo naudojamos arba buvo naudojamos kitiems produktams laikyti, nustojus eksploatuoti kuro objektą ar kuro talpyklas ir kitais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti registruojami kuro objektai, apskaitos žurnalai, degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės, su prašymu turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Paslaugos suteikimo trukmė - 5 darbo dienos, skaičiuojant nuo prašymo ir / ar visų papildomai pateiktų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma ir pateikimo terminas: 

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. VA-56 „Dėl Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo" (8 priedas).  

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

 Kai kreipiamasi dėl kuro objekto / talpyklos įregistravimo, Pažymos papildymo naujais duomenimis:

 • nustatyto pavyzdžio prašymas;
 • įgaliojimo (įsakymo) originalas arba tokio įgaliojimo (įsakymo) kopija, patvirtinta kuro objekto eksploatuotojo (jeigu prašymą teikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo);
 • Pažyma;
 •  kuro objekto nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai arba kuro objekto nuomos, panaudos ar subnuomos sutarčių (kai kuro objektas nėra kuro objekto eksploatuotojo nuosavybė) kopijos, patvirtintos kuro objekto eksploatuotojo (vadovo) arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu;
 • kuro objekto technologinių schemų kopijos, patvirtintos kuro objekto eksploatuotojo arba jo įgalioto asmens. (Vietoj kuro objektų technologinių schemų gali būti pateiktas kuro objekto, kuriame yra kuro talpyklos ir degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės, planas, vietovės plano dalis ar kitoks dokumentas (tai gali būti kuro objekto eksploatuotojo ar jo įgalioto asmens nubraižyta ir patvirtinta schema), iš kurio būtų galima nustatyti kiekvienos kuro talpyklos ir kiekvieno degalų išdavimo sumuojamojo skaitiklio ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės buvimo vietą bei sujungimo būdą.);
 • metrologinės patikros dokumentų patvirtintos kopijos, kai pagal reikalavimus kuro objekto kuro talpyklos privalo būti metrologiškai patikrintos (teikiama tik įregistruojant kuro objektą). Jei metrologinės patikros dokumentai, registruojant kuro objektą, negali būti pateikti, jie turi būti pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kuro objekto įregistravimo. Nepateikus šių dokumentų, kuro objektas turi būti išregistruotas.

Kai kreipiamasi dėl degalų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių/kitų kuro kiekio matavimo priemonių įregistravimo

 • nustatyto pavyzdžio prašymas; 
 • įgaliojimo (įsakymo) originalas arba tokio įgaliojimo (įsakymo) kopija, patvirtinta kuro objekto eksploatuotojo (jeigu prašymą teikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo);
 • metrologinės patikros dokumentų patvirtintos kopijos, kai pagal teisės aktų reikalavimus degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai / kitos kuro kiekio matavimo priemonės metrologiškai patikrintos;
 • jei nebuvo teikta anksčiau — kuro objekto technologinių schemų kopijos, patvirtintos kuro objekto eksploatuotojo arba jo įgalioto asmens. (Vietoj kuro objektų technologinių schemų gali būti pateiktas kuro objekto, kuriame yra kuro talpyklos ir degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės, planas, vietovės plano dalis ar kitoks dokumentas (tai gali būti kuro objekto eksploatuotojo ar jo įgalioto asmens nubraižyta ir patvirtinta schema), iš kurio būtų galima nustatyti kiekvienos kuro talpyklos ir kiekvieno degalų išdavimo sumuojamojo skaitiklio ar kitos kuro kiekio matavimo priemonės buvimo vietą bei sujungimo būdą.).

Kai kreipiamasi įregistruoti apskaitos žurnalus

 • nustatyto pavyzdžio prašymas; 
 • įgaliojimo (įsakymo) originalas arba tokio įgaliojimo (įsakymo) kopija, patvirtinta kuro objekto eksploatuotojo (jeigu prašymą teikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo);
 • parengti registruoti atitinkami apskaitos žurnalai. 

Kai kreipiamasi įregistruoti apskaitos žurnalo tęsinį

 • įgaliojimo (įsakymo) originalas arba tokio įgaliojimo (įsakymo) kopija, patvirtinta kuro objekto eksploatuotojo (jeigu prašymą teikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo);
 • užpildyti apskaitos žurnalai arba baigiamų pildyti apskaitos žurnalų paskutinio užpildyto lapo ir lapo, kuriame įrašytas AVMI suteiktas apskaitos žurnalo numeris, kopija;
 • parengti registruoti atitinkami apskaitos žurnalai.

Kai kreipiamasi išregistruoti kuro objektą / talpyklas, degalų išdavimo sumuojamuosius skaitiklius / kitas kuro kiekio matavimo priemones

 • nustatyto pavyzdžio prašymas;
 • įgaliojimo (įsakymo) originalas arba tokio įgaliojimo (įsakymo) kopija, patvirtinta kuro objekto eksploatuotojo (jeigu prašymą teikia kuro objekto eksploatuotojo įgaliotas asmuo);
 • Pažyma.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu [email protected]. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: