Leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje išdavimas / duomenų keitimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje išdavimas/ duomenų keitimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Juridiniai asmenys, kurie verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, pageidaujantys gauti leidimus įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje, turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Žuvininkystės subjekto leidimo duomenys keičiami žuvininkystės subjekto prašymu arba valstybės įmonei Žemės ūkio ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), ir / ar Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikus pasikeitusius žuvininkystės subjekto duomenis, pagal kuriuos apskaičiuotas leistinas įsigyti gazolių kiekis.

Žuvininkystės subjektai taip pat gali kreipti dėl leidimo panaikinimo.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Leidimas išduodamas arba jo duomenys pakeičiami per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos arba ŽŪIKVC ir / ar Žuvininkystės tarnybos pateikiamų duomenų Valstybinei mokesčių inspekcijai gavimo dienos. Leidimas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma ir pateikimo terminas: 

Prašymo išduoti žuvininkystės subjekto leidimą pavyzdinė forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" (Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių 1 priedas). 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei prašymas teikiamas tiesiogiai; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, jei prašymas siunčiamas paštu;
  • laisvos formos patvirtinimą, kad žuvininkystės subjektui nėra taikomi Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 104 5 punkte nustatyti apribojimai;
  • laisvos formos patvirtinimas, kad žuvininkystės subjektas yra mažoji arba vidutinė įmonė kaip apibrėžta 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos Reglamente (ES) Nr. 1388/2014;
  • žuvininkystės tarnybos išduota FR0544 formos pažyma, jeigu kreipiasi žuvininkystės subjektas, gaminantis žvejybos produktus vidaus vandenyse;
  • ŽŪIKVC išduota FR1139 formos pažyma, jeigu kreipiasi žuvininkystės subjektas, gaminantis akvakultūros produktus;
  • ŽŪIKVC išduota pažyma, patvirtinanti, kad žuvininkystės subjektas pateikė pusmečio akvakultūros produkcijos gamybos, žuvų ir vėžiagyvių veisimo, auginimo ir realizavimo ataskaitą, jeigu kreipiasi naujas žuvininkystės subjektas;
  • Įgaliojimą (pavedimą), jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai: 

Prašymą ir jo priedus galima pateikti elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritįtiesiogiai, paštu.

Leidimas išduodamas per Mano VMI. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės prisijungti prie Mano VMI ir atsispausdinti parengtą leidimą, leidimas jam gali būti atspausdintas jam atvykus į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas: Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 255 3190.

Teisės aktai: