Leidimo naudoti / teikti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius išdavimas / panaikinimas

Paslaugos pavadinimas - Leidimo naudoti/tiekti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius išdavimas/panaikinimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys įsigyti iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų sandėlių, kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba importuoti iš trečiųjų valstybių atleistas nuo akcizų neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius bei naudoti jas buitinėms reikmėms, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl naudotojo leidimo išdavimo.

Asmenys, pageidaujantys įsigyti iš Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų sandėlių, kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba importuoti iš trečiųjų valstybių atleistas nuo akcizų neišpilstytas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius bei tiekti jas buitinėms reikmėms arba išpilstyti į buitinius dujų balionus, turi kreiptis į mokesčių administratorių dėl tiekėjo leidimo išdavimo.

Asmenys taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl leidimo panaikinimo. Leidimo originalas, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba leidimą panaikinus, turi būti grąžinamas mokesčių administratoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė - Leidimas išduodamas per 10 dienų nuo prašymo ir jo priedų gavimo dienos.

Prašymo forma: 

Prašymų dėl naudotojo bei tiekėjo leidimo formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-22 „Dėl Nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių/naudojančių asmenų registravimo ir išpilstytų dujų apskaitos tvarkymo".

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Siekiant gauti naudotojo leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą dėl naudotojo leidimo;
  • atitinkamų talpyklų, kuriose bus laikomos ir iš kurių bus naudojamos suskystintos dujos, bendra technologinė schema ir dujų įrenginių (tiekimo sistemų, dujas naudojančių įrenginių ir prietaisų) techninės būklės patikrinimo akto (pažymos) kopiją, jei šis dokumentas nebuvo pateiktas anksčiau.

Siekiant gauti tiekėjo leidimą, reikia pateikti:

  • nustatyto pavyzdžio prašymą dėl tiekėjo leidimo;
  • objektų, iš kurių bus tiekiamos suskystintos dujos, teritorijos planus, schemas, jei šie dokumentai nebuvo pateikti anksčiau.

Siekiant naudotojo arba tiekėjo leidimą panaikinti, reikia pateikti laisvos formos prašymą.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Siunčiant elektroniniu paštu, prašymo bei jo priedų originalai turi būti pristatyti, atsiimant leidimą.

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: 

 

Failas Prašymo išduoti / panaikinti leidimą naudoti nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius formavimas