Mokesčių naujienos

Dėl 2011 m. Sausio 25 d. Įsakymo Nr. VA-16 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2021 m. rugpjūčio 10 d. įsigaliojo Įsakymas[1], kuriuo pakeistos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės (toliau – taisyklės).

Šiuo pakeitimu įteisinta galimybė apskaitos žurnalų duomenis tvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pažangiu elektroniniu parašu[2], kai yra užtikrinamas duomenų tikrumas ir nepakeičiamumas, bei galimybė kontrolinio tikrinimo metu žurnalo duomenis pateikti mokesčių administratoriui. Taip pat taisyklėse numatyta, kad ūkio subjektas norintis žurnalo duomenis tvirtinti pažangiu elektroniniu parašu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki tokio parašo naudojimo pradžios privalo: mokesčių administratorių informuoti laisvos formos raštu apie tai, kad ūkio subjektas naudos tokį parašą; mokesčių administratoriui suteikti galimybę prisijungimo režimu (angl. online) patikrinti parašo autentiškumą ir galiojimą, bei pateikti duomenų objekto, patvirtinamo ūkio subjekto pažangiu elektroniniu parašu, formavimo technines specifikacijas.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021 m. rugpjūčio 17 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-35677.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

[2] kaip jis suprantamas pagal 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, jei toks pažangus elektroninis parašas yra sukurtas ir saugomas konkretaus ūkio subjekto duomenų nepakeičiamumą užtikrinančia blokų grandine (angl. blockchain) grįsta technologija