Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. birželio 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 pakeitimas[1] (toliau − Nutarimo pakeitimas).

 

Nutarimo pakeitimu papildytos / patikslintos Taisyklės[2]:

 

1.Taisyklių pavadinimas pakeistas, papildant jį nuostata dėl PVM ir akcizų lengvatų taikymo „EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ GINKLUOTOSIOMS PAJĖGOMS“.

2. Taisyklių 1 punktas pakeistas, įtraukiant į šį punktą Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotąsias pajėgas ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnį.

3 Taisyklės papildytos 1.61 ir 1.71 papunkčiais, kuriuose įvardytos kitų nei Lietuvos Respublikos valstybių narių ginkluotosios pajėgos ir (arba) jas lydintys civiliai darbuotojai, kai šios pajėgos Lietuvos Respublikoje dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Europos Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką, kurioms taikomos Taisyklių 1 punkte nurodytos PVM ir / ar akcizų lengvatos.

4. Taisyklėse pakeistas IV skyriaus pavadinimas, įtraukiant į šį pavadinimą Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotąsias pajėgas ir (arba) juos lydinčius civilius darbuotojus.

5. Taisyklių IV skyrius išdėstytas nauja redakcija (t. y. nauja redakcija išdėstyti 28 ir 33 punktai bei įterpti nauji papunkčiai (23.3 ir 23.4) dėl Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotųjų pajėgų bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

6. Taisyklių priedo[3] pavadinimas pakeistas, įtraukiant į jį Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotąsias pajėgas.

Nutarimo pakeitimas įsigaliojo 2022 m. liepos 1 d..

Tuo pačiu, atkreipiame dėmesį, kad jeigu pagal Taisyklių priedo 21 punkto nuostatas Taisyklių 1.1 papunktyje nurodytų subjektų nariai (išskyrus aptarnaujantįjį personalą), kartu gyvenantys jų šeimų nariai, 1.3 papunktyje nurodytų subjektų nariai, taip pat 1.8 papunktyje nurodytų subjektų darbuotojai su PVM lengvata įsigijo transporto priemonę, tačiau nepraėjus 3 metams nuo transporto priemonės įsigijimo dienos, tampa Lietuvos Respublikos piliečiais ir (ar) jų nuolatinė gyvenamoji vieta tampa Lietuvos Respublika, tai jie PVM turi grąžinti į Lietuvos biudžetą per 20 darbo dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo dienos.

Minėtos nuostatos taikomos transporto priemonėms, įsigytoms nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.[4].

Daugiau informacijos rasite čia.

 

 

Parengė Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 662 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams, Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, agentūroms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo.

[2] Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams, Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklės.

[3] Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, taisyklių priedas „Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams skirtos prekės ir paslaugos, už kurias pridėtinės vertės mokestis negrąžinamas“.

[4] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimas  Nr. 194 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 666 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo“ pakeitimo.