Mokesčių naujienos

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  informuoja, kad priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas VA-50 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo išdėstomos nauja redakcija Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės.

Atlikti šie pagrindiniai pakeitimai:

1. Numatytos dvi mokestinio tyrimo formos: stebėsena ir veiklos kontrolė.

2. Numatyta, kad mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į mokestinio tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirenka mokestinio tyrimo formą, t. y. atlikti stebėseną ar veiklos kontrolę.

3. Reglamentuota supaprastinta stebėsenos atlikimo tvarka. Stebėsenos metu su mokėtojais gali būti kontaktuojama susitikimų metu, telefonu ir pan., neišrašant Užduoties atlikti mokestinį tyrimą.

4. Reglamentuota, kad mokestinio tyrimo metu (tiek stebėsenos, tie veiklos kontrolės metu) papildomi duomenys apie mokėtoją, reikalingi trūkumams ir / ar prieštaravimams nustatyti, surenkami / gaunami iš visų galimų informacijos šaltinių.

5. Numatyta, kad atliekant mokesčių mokėtojų veiklos stebėsenos veiksmus teisės aktų numatytais atvejais  kitose srityse (ne mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo) mutatis mutandis taikomos šių taisyklių III skyriaus nuostatos, reglamentuojančios veiklos stebėsenos atlikimą.

6. Užduotis atlikti mokestinį tyrimą išrašoma tik atliekant veiklos kontrolę.

7. Vizitavimas numatytas kaip sudėtinė veiklos kontrolės dalis.

8. Atsisakyta mokestinio tyrimo trukmės reglamentavimo, mokestinio tyrimo stabdymo.

9. Papildyti atvejai, kada pereinama į mokestinį patikrinimą, kai:

- nustatomi požymiai, kad mokėtojas sudarė sandorius, naudodamas apsimestinius darinius, apibrėžtus Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje ir / ar 32 straipsnio 6 dalyje;

- nustatomi požymiai pažeidimų, dėl kurių mokėtojas gali neatitikti minimalių patikimo mokėtojo kriterijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis.

10. Nurodyti konkretūs atvejai, kada mokestinis patikrinimas gali būti nepradedamas, jei nustatoma bent viena iš šių aplinkybių:

- mokėtojas faktiškai yra nemokus, informacija apie jį perduodama teisėsaugos institucijoms ir pradedamas ikiteisminis tyrimas;

- apskaičiuotina mokesčių suma neturėtų reikšmingo poveikio biudžeto pajamoms.

11. Numatyta, kad mokestinius tyrimus gali atlikti tik valstybės tarnautojai.

12. Nustatoma, kad įsakymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

13. Atlikti kiti pakeitimai. 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-08-30 rašte Nr. R-3839.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas