Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2007 m. kovo 28 d. Įsakymo Nr. VA-25 „Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2023-04-27 įsakymu Nr. VA-34 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeista Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika. Pakeitimai padaryti įgyvendinant priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112  2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 401, 87, 88, 99, 1042, 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 613 straipsniu nuostatas (2022-12-13 įstatymas Nr. XIV-1658), kurios įsigalioja 2023-05-01. Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Pakeistas baudų už mokesčių įstatymų pažeidimus dydis. Nuo 2023-05-01 mokesčių mokėtojams už mokesčių įstatymų pažeidimus bus skiriama nuo 20 iki 100 procentų priskaičiuotos trūkstamos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip.
  2. Papildytas ir patikslintas asmens atsakomybę sunkinančių aplinkybių sąrašas. Papildyta ir nauja aplinkybe, kad asmens sunkinančia aplinkybe laikoma, kai MAĮ nustatyta tvarka mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu nustato nesumokėtą mokesčių sumą ir ši suma priskaičiuojama dėl mokesčių administratoriaus mokestinio patikrinimo metu nustatytų mokesčių mokėtojo pajamų, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti.
  3. Įtvirtinta nuostata, kad, tuo atveju, jei skiriasi pažeidimų padarymo aplinkybės, baudos dydis mokesčių mokėtojui apskaičiuojamas už kiekvieną mokesčio (mokesčių) įstatymo (įstatymų) pažeidimą individualiai, vertinant pažeidimo pavojingumo pobūdį ir mastą, kaltę, dėl padaryto pažeidimo atsiradusią žalą, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.
  4. Atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2023-04-28 rašte Nr. R-1681