Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 pakeitimo

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. VA-78[1] nauja redakcija išdėstytos Apdoroto tabako, neapdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės (toliau − Taisyklės).

Esminiai Taisyklių pakeitimai:

  • Taisyklės papildytos nuostatomis, reglamentuojančiomis kaitinamojo tabako produktų sunaikinimo tvarką[2];
  • nustatoma, kad Prašymas sunaikinti apdorotą tabaką ir / arba neapdorotą tabaką, ir / arba kaitinamojo tabako produktus, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, atleisti nuo akcizų ir grąžinti / įskaityti sumokėtus akcizus (toliau − prašymas) gali būti pateikiamas tik per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių[3] nustatyta tvarka;
  • atsisakoma Sprendimo dėl apdoroto ir / arba neapdoroto tabako sunaikinimo (FR0772 forma) rengimo ir priėmimo. T.y., su prašymo pateikėju pakaks suderinti apdoroto tabako ir / arba neapdoroto tabako, ir / arba kaitinamojo tabako produktų (toliau kartu ‒ tabakas) naikinimo vietą ir laiką prašyme nurodytu asmens telefono numeriu (-iais) arba elektroninio pašto adresu (-ais). Po tabako sunaikinimo bus rengiamas Sprendimas dėl apdoroto tabako ir / arba neapdoroto tabako ir / arba kaitinamojo tabako produktų atleidimo nuo akcizų / akcizų grąžinimo / įskaitymo;
  • nustatoma, kad Apdoroto tabako sunaikinimo aktas surašomas laisva forma pagal Taisyklių 16 punkto nuostatas, o ne užpildant Turto sunaikinimo akto FR0580 formą[4];
  • nustatoma Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovo nuotolinio dalyvavimo tabako naikinime galimybė, kai tabako inventorizavimo ir naikinimo vietoje yra įdiegtos elektroninės priemonės, leidžiančios tiesioginio vaizdo ir garso nepertraukiamą perdavimą ir priėmimą;
  • atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 

Pažymime, kad šie pakeitimai įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-10-14 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-32633.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

[2] Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81, 291 straipsniais įstatymą Nr. XIV-777, pagal kurį nuo 2023 m. sausio 1 d. nuo akcizų atleidžiami kaitinamojo tabako produktai, jeigu jie sunaikinti prižiūrint kompetentingai institucijai (64 straipsnio 3 dalis).

[3] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

[4] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-263 „Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, turto sunaikinimo akto FR0580 formos, turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo“.