Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-6 pakeitimo

Informuojame, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimą Nr. XIV-777[1] pagal kurį nuo 2023 m. sausio 1 d. panaikinamas reikalavimas elektros energijos mokėtojus registruoti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. VA-66[2], kuriuo nauja redakcija išdėstytos Elektros energijos naudotojų registracijos taisyklės (toliau − Taisyklės).

Esminiai Taisyklių pakeitimai:

  • panaikinama elektros energijos mokėtojų registravimo / išregistravimo tvarka;
  • nustatoma, kad prašymas Įregistruoti elektros energijos naudotoju / išregistruoti iš elektros energijos naudotojų (toliau - prašymas) gali būti pateikiamas tik per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
  • atsisakoma sprendimo tenkinti ar netenkinti prašymo priėmimą (FR1076 forma), t. y. nustatoma, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir / arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų pateikimo dienos, prašymą pateikęs asmuo yra įregistruojamas elektros energijos naudotoju arba jam pateikiamas motyvuotas atsakymas, kodėl asmuo negali būti įregistruotas elektros energijos naudotoju;
  • papildytas atvejų, kada prašymą pateikusį asmenį atsisakoma įregistruoti elektros energijos naudotoju, sąrašas, bei atvejų, kai Valstybinė mokesčių inspekcija asmenį iš elektros energijos naudotojų išregistruoja savo iniciatyva, sąrašas. Tai reiškia, kad asmuo neregistruojamas elektros energijos naudotoju arba išregistruojamas iš elektros energijos naudotojų ir tuo atveju, jeigu neatitinka Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;
  • nustatoma, kad asmuo elektros energijos naudotoju įregistruojamas vienerių metų terminui;
  • atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Pažymime, kad šie pakeitimai įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-09-05 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-29097.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81, 291 straipsniais įstatymas.

[2] Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.