Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. VA-85 „Dėl VMI prie FM viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Informuojame, kad VMI prie FM[1], įgyvendindama i.EKA[2] projektą, priėmė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymą Nr. VA-85 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Pakeitimo įsakymas).

Pakeitimo įsakymas

Pakeitimo įsakymu nauja redakcija išdėstyti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ ir juo tvirtinami Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklės (toliau — Taisyklės) ir Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas (toliau — Sąrašas) (Pakeitimo įsakymo 1 punktas).

Mokesčių mokėtojams MAĮ pakeitimo įstatyme[3] nustatyta pareiga teikti mokesčių administratoriui Duomenis[4] MAĮ pakeitimo įstatymo nustatytais terminais, juos (Duomenis) teikiant kasos aparatais, atitinkančiais Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašą[5] ir įtrauktais į Sąrašą (toliau — naujo tipo kasos aparatai).

VMI prie FM, atsižvelgusi į susidariusias aplinkybes, jog kasos aparatų gamintojai šiuo metu kuria naujo tipo kasos aparatus, dėl kurių atitikimo Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašui ekspertinę išvadą VMI prie FM turi pateikti ekspertinė įmonė[6] ir suprasdama, jog ji gali nespėti atlikti visų jai pateiktų naujo tipo kasos aparatų modelių ekspertizių ir parengti ekspertizės išvadų, Pakeitimo įsakymo 2.1 papunktyje numatė išimtį, kuri iki 2025 m. sausio 1 d. leistų pradėti naudoti naujo tipo kasos aparatus iki jo modelio ekspertizės užbaigimo.

Pažymėtina, jog, jei ekspertizė nebūtų užbaigta ir ekspertizės išvada apie kasos aparato atitikimą arba neatitikimą Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašui VMI prie FM pateikta ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 30 d., tai kasos aparato modelio statusas Sąraše būtų pakeičiamas į „Suspenduotas“ (Pakeitimo įsakymo 2.2 papunkčio trečioji pastraipa) ir jo naudojimas būtų nebegalimas (Pakeitimo įsakymo 2.3 papunktis). Jei per 1 (vienerius) metus minėto kasos aparato modelio ekspertizė neatliekama ir VMI prie FM nepateikiama ekspertizės išvada, tai toks kasos aparato modelis iš Sąrašo išbraukiamas (Pakeitimo įsakymo 2.3 ir 2.4 papunkčiai).

Taisyklės

Atlikti tokie pagrindiniai pakeitimai:

  • atnaujinami Sąraše tvarkomų kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių duomenys ir nustatomas visų Sąrašo duomenų skelbimas i.EKA, o ne VMI prie FM interneto svetainėje (kaip yra nustatyta šiuo metu);
  • papildyta, jog Pareiškėjai[7] kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Sąrašą prašymus ir dokumentus, veikiančius gaminius ekspertizei atlikti pateikia ekspertinei įmonei jos nustatyta tvarka;
  • papildyta, jog ekspertinė įmonė atlieka pateikto įtraukti į Sąrašą kasos aparato ar prekybos (paslaugų teikimo) automato modelio ekspertizę ir nustato jos atlikimo terminus;
  • įtvirtinta Pareiškėjo pareiga bendradarbiauti su ekspertine įmone ir suteikti visą reikiamą informaciją, jai atliekant kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių ir jų dokumentacijos ekspertizę;
  • panaikinti ankstesnės redakcijos Taisyklių 14, 19, 23 punktai ir Taisyklių V skyrius „Aparatų ir automatų modelių Sąrašo duomenų naudojimas“;
  • Taisyklės papildytos nauju skyriumi „Kasos aparatų ir prekybos automatų modelių neatitikimų techniniams reikalavimams šalinimas“;
  •  juridinės technikos pakeitimai.

Sąrašas

Sąrašas išdėstytas nauja redakcija jame atsisakant šių grafų: „Aparato arba automato gamintojo pavadinimas“, „Gamintojo šalis“, „Pagrindinės aptarnavimo įmonės pavadinimas“ ir papildant nauja grafa „Tipas”.

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2022-11-08 rašte Nr. (1.18-31-4 Mr) R-4516.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 

 


[1]Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[2]Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis.

[3]Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 42-4 straipsniu įstatymas.

[4]Atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos — superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenys.

[5]Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl Kasos aparatų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

[6]Ekspertinė įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.

[7]Kasos aparatų ir prekybos automatų gamintojai arba jų įgalioti atstovai.