Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 pakeitimo

Informuojame, jog atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2022-12-13 priimtą įstatymą Nr. XIV-1658, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023 m. balandžio 26  d. įsakymu Nr. VA-30  „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklės (toliau — Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigalioja 2023-05-01, juos rengė VMI prie FM Teisės departamentas kartu su Vidaus saugumo skyriumi, bendradarbiaudami su kitais VMI prie FM administracijos padaliniais pagal kompetenciją.

Nuo 2023-05-01 pasikeitus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 38 straipsnio nuostatoms, susijusioms su  informacijos apie mokesčių mokėtojus (įskaitant fizinius asmenis) teikimu tretiesiems asmenims, apibrėžta (sukonkretinta), kokia informacija apie mokesčių mokėtojus laikoma paslaptyje, taip pat užtikrinta tinkama asmens duomenų apsauga bei viešas skelbimas. Siekiant tinkamai taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, MAĮ 32 straipsnis papildomas nauja mokesčių administratoriaus pareiga — užtikrinti, kad būtų laikomasi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, ir įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones ir kitas duomenų valdytojui nustatytas prievoles.

Taisyklių nuostatos suderintos su MAĮ pakeitimais, pavyzdžiui, nustatyta, kad paslaptyje nelaikoma informacija apie fizinio asmens mokestinės nepriemokos sumas tik įstatymų nustatytais atvejais.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, taip pat atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimus, MAĮ 38 straipsnis buvo papildytas nuostatomis dėl: a) asmens duomenų viešinimo tikslo; b) konkrečių viešintinų asmens duomenų, c) viešinimo laikotarpio, d) asmens teisės reikalauti jo duomenų apsaugos ir šią teisę atitinkančios atitinkamos mokesčių administratoriaus pareigos. Atitinkamai šiomis nuostatomis papildomos ir Taisyklės, numatant, kad fizinių asmenų duomenų skelbimą Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) interneto svetainėje numato MAĮ, Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas ir kiti įstatymai, reglamentuojantys šių duomenų skelbimą. Taisyklėse taip pat numatoma, kad juridinių asmenų duomenų skelbimą VMI interneto svetainėje numato MAĮ, Taisyklės, kiti teisės aktai, reglamentuojantys šių duomenų skelbimą.

 

 

Plačiau apie tai rasite VMI prie FM 2023-04-26 rašte Nr. R-1636.

 

Informaciją  parengė Teisės departamentas.