Registracijos numeris KM1432

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimas (7 str.)
Mokesčių žinynas

Asmuo, pageidaujantis iš kitos valstybės narės verslo tikslams gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, turi įsiregistruoti registruotu gavėju.

Registruotas gavėjas turi teisę gauti tik tų rūšių akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir kurios nurodytos registruoto gavėjo pažymėjime.

Registruotas gavėjas neturi teisės laikyti, gaminti, perdirbti, maišyti, išgabenti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

Norėdamas įsiregistruoti registruotu gavėju, asmuo VMI turi pateikti atitinkamai užpildytą Prašymą išduoti / pakeisti / papildyti / panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą (forma FR0647). Prašymas teikiamas per Mano VMI.

Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas (piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimo dokumentas, laidavimo arba garantijos dokumentas) per Mano VMI gali būti pateiktas kartu su Prašymu išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą arba vėliau per VMI nustatytą terminą.

VMI gali pareikalauti kitų dokumentų ir / ar duomenų, susijusių su tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gavimu, reikalingų atitinkamam sprendimui priimti.

Įregistravimo terminas:

 • 25 darbo dienos nuo prašymo gavimo dienos;

 • jeigu pareikalauta papildomų dokumentų ir / ar duomenų ir 25 darbo dienų terminas yra pasibaigęs – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1433

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimas (7 str.)
Mokesčių žinynas

Atvejai

Dokumentų pateikimas

Sprendimo priėmimo terminas

Pažymėjimo papildymas

Pažymėjimas turi būti papildytas, jeigu registruotas gavėjas nori verslo tikslams iš kitų valstybių narių, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, gauti kitų rūšių negu nurodyta turimame pažymėjime akcizais apmokestinamų prekių.

Prašymo papildyti registruoto gavėjo pažymėjimą (FR0647 forma). Teikiama per Mano VMI.

 

VMI gali pareikalauti kitų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti.

 

Per 10 darbo dienų nuo prašymo papildyti pažymėjimą gavimo. Jei pareikalauta papildomų dokumentų – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo.

Pažymėjimo keitimas

Pažymėjimas ir / ar jo priedas FR0649P turi būti pakeisti, jeigu:

pasikeičia registruoto gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė;

pasikeičia mokesčių mokėtojo buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

registruotas gavėjas nusprendžia atsisakyti gauti tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, verslo tikslams iš kitos valstybės narės.

Prašymo pakeisti registruoto gavėjo pažymėjimą FR0647 forma. Teikiama per Mano VMI.

 

 

Per 10 darbo dienų nuo prašymo pakeisti pažymėjimą gavimo. Jei pareikalauta papildomų dokumentų – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1438

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimas (7 str.)
Mokesčių žinynas

VMI turi teisę akcizais apmokestinamų prekių gavėją išregistruoti iš registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais:

 1. registruotas gavėjas per 6 mėnesius nuo įregistravimo registruotu gavėju dienos verslo tikslams negavo iš kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

 2. registruotas gavėjas per nustatytą terminą nepateikia registruoto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kai toks dokumentas turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka;

 3. registruotam gavėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;

 4. registruoto gavėjo rašytiniu prašymu.

Priėmus sprendimą išregistruoti iš registruotų gavėjo sąrašo (forma FR0645), ne vėliau kaip kitą darbo dieną registruotas gavėjas išregistruojamas iš registruotų gavėjų sąrašo ir panaikinamas jo registruoto gavėjo pažymėjimas.

Priėmus sprendimą išregistruoti iš registruotų gavėjo sąrašo (forma FR0645), ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos per Mano VMI turi būti informuotas asmuo, išregistruotas iš registruotų gavėjų sąrašo, ir nurodoma data, nuo kurios jis yra išregistruojamas ir panaikinamas jo registruoto gavėjo pažymėjimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1441

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimas (7 str.)
Mokesčių žinynas

Sprendimas netenkinti prašymo išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą arba prašymą panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą, arba prašymą papildyti registruoto gavėjo pažymėjimą gali būti priimtas, jeigu yra viena ir / ar daugiau šiame punkte nurodytų aplinkybių:

 1. per 30 dienų nuo raštiško reikalavimo nepateikiami atitinkami sprendimui priimti reikalingi dokumentai ir / ar duomenys;

 2. juridinis asmuo, juridinio asmens vadovas, asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, buhalteris arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, taip pat asmuo, turintis įgaliojimus asmens vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su asmens ekonomine veikla, yra teistas ir teistumas nėra išnykęs dėl šių nusikaltimų ir / arba baudžiamųjų nusižengimų:

  1. kontrabandos;

  2. muitinės apgaulės;

  3. neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis;

  4. neteisėto prekių ir produkcijos neišvežimo iš Lietuvos;

  5. neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla;

  6. apgaulingo apskaitos tvarkymo;

  7. netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimo, laikymo ar realizavimo;

 3. juridinio asmens vadovas, asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, taip pat asmuo, turintis įgaliojimus asmens vardu ir dėl jo interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su asmens ekonomine veikla, pagal administracinių teisės pažeidimų kodeksą buvo baustas administracine nuobauda už kurį nors iš šių pažeidimų:

  1. akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą;

  2. prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimą;

  3. prekybos naftos produktais licencijose nustatytos tvarkos pažeidimą;

  4. naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo ir prekybos taisyklių pažeidimą;

  5. biokuro, naftos produktų gabenimo ir laikymo taisyklių pažeidimą;

  6. netikrų banderolių prekėms ar kitų specialių ženklų gaminimą, realizavimą, naudojimą;

 4. neišduota licencija, suteikianti teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1436

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimas (7 str.)
Mokesčių žinynas

VMI, priėmusi sprendimą tenkinti prašymą išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos per Mano VMI turi;

 • informuoti Prašymą išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą pateikusį asmenį;

 • nurodyti jam suteiktą registruoto gavėjo identifikacinį numerį, registruoto gavėjo pažymėjimo numerį, taip pat akcizais apmokestinamas prekes, kurias, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, registruotam gavėjui suteikiama teisė verslo tikslams iš kitų valstybių narių gauti ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

Priėmus sprendimą tenkinti prašymą išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną Prašymą išduoti registruoto gavėjo pažymėjimą pateikęs asmuo VMI akcizų informacinėje sistemoje (AIS) įregistruojamas į registruotų gavėjų sąrašą.

Teises aktai