Registracijos numeris KM1442

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų registravimas

Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti registruotu gavėju, kad retkarčiais iš kitų valstybių narių verslo tikslams galėtų gauti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, VMI turi pateikti prašymo išduoti laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą (AKC407 forma ir jos priedas AKC407P).

Kartu su prašymu turi būti pateikta:

  • Lietuvos Respublikos muitinės laboratorijos išduota (-os) pažymą (-os) dėl KN kodo suteikimo. Jeigu asmuo prašymo pateikimo metu negali pateikti numatomų gauti akcizais apmokestinamų prekių Lietuvos Respublikos muitinės laboratorijos pažymos (-ų) dėl KN kodo suteikimo, jis tokią (-ias) pažymą (-as) VMI gali pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų po šių prekių gavimo;

  • teisės aktų nustatyta tvarka išduotų licencijų (jei veikla licencijuojama) kopijos.

Gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų, susijusių su tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, atgabenimu, reikalingų atitinkamam sprendimui priimti.

Prašymas gali būti pateiktas per Mano VMI, tiesiogiai VMI, paštu, elektroniniu paštu (adresu [email protected]). Elektroniniu paštu pateikto prašymo ir jo priedų originalai VMI turi būti pateikti iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos (25 darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1443

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų registravimas

Įregistravęs asmenį laikinai registruotų gavėjų sąraše, VMI atsakingas padalinys prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia pranešimą, kuriame nurodo jam suteiktą laikinai registruoto gavėjo identifikacinį numerį, pažymėjimo numerį, verslo tikslams iš kitų valstybių narių leidžiamas gauti akcizais apmokestinamos prekės, piniginio užstato arba prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį laikinai registruotas gavėjas turi pateikti, dydį.

Kai asmuo pateikia piniginio užstato sumokėjimo patvirtinimą arba mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, įvykdo kitas pranešime nurodytas sąlygas, jam išduodamas pažymėjimas.

Data, kai laikinai registruotam gavėjui išduoda pažymėjimą bei laikinai registruoto gavėjo duomenys yra importuojami į SEED (Akcizų duomenų apsikeitimo sistema), laikoma laikinai registruoto gavėjo veiklos pradžia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1444

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų registravimas

VMI turi teisę laikinai registruotą gavėją išregistruoti iš laikinai registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais:

  1. registruotas gavėjas per nustatytą terminą nepateikia registruoto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kai toks dokumentas turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka;

  2. registruotam gavėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikotarpiui arba išregistravus asmenį iš laikinai registruotų gavėjų sąrašo, asmuo nedelsdamas turi grąžinti pažymėjimo originalą VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1446

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų registravimas

VMI gali priimti sprendimą netenkinti prašymo įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotu gavėju, jeigu yra viena ar kelios toliau nurodytos aplinkybės:

  1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo VMI prie FM atsakingo padalinio raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus duomenis ar dokumentus nurodytų duomenų ar dokumentų nepateikia;

  2. asmuo, kuris registruojasi laikinai registruotu gavėju, nėra užsiregistravęs mokesčių mokėtoju Lietuvoje;

  3. prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui arba prašymą pateikusio juridinio asmens vadovui (-ams), asmeniui, kuriam priklauso prašymą pateikusio juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė juridinio asmens vardu arba pagal juridinio asmens duotą įgaliojimą) įsiteisėjęs teismo ar kitos instancijos sprendimas dėl kontrabandos, neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą, pažeidžiant nustatytą tvarką (taisykles arba tvarkos aprašus), prekyba tokiomis prekėmis be banderolių arba neteisėta įmonės veikla, jeigu šios nusikalstamos veiklos padarytos, disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis;

  4. prašymą pateikęs asmuo neturi licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;

  5. neįvykdyti visi su ankstesniu akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gavimu susiję mokestiniai įsipareigojimai pagal anksčiau suteiktą laikinai registruoto gavėjo statusą ir išduotą laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą;

  6. yra kitų aplinkybių, dėl kurių gali būti neužtikrintas mokestinių prievolių vykdymas, kurios VMI pasirašytoje sprendimo FR1082 formoje yra pripažintos svarbiomis.

Teises aktai