Registracijos numeris KM1448

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas (8 str.)

Registruotas siuntėjas turi teisę tik išgabenti importuotas akcizais apmokestinamas prekes, taikydamas joms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, iš importo vietos į bet kurią Akcizų įstatymo 14 str. 1 dalyje ir 15 str. 1 dalyje nurodytą paskirties vietą.

Registruotas siuntėjas turi teisę išgabenti tik tų rūšių akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir kurios nurodytos registruoto siuntėjo pažymėjime.

Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti registruotu siuntėju, turi pateikti prašymo išduoti / pakeisti / papildyti / panaikinti registruoto siuntėjo pažymėjimą (forma REG810).

Kartu su prašymu turi būti pateikta teisės aktų nustatyta tvarka išduotų licencijų (jei veikla licencijuojama) kopijos.

Gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų, susijusių su tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, išgabenimu iš importo vietos, reikalingų atitinkamam sprendimui priimti.

Prašymas ir jo priedai VMI gali būti pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu [email protected]), per Mano VMI. Elektroniniu paštu pateikto prašymo ir jo priedų originalai VMI turi būti pateikti iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos (per 25 darbo dienas nuo prašymo pateikimo).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1452

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas (8 str.)

Įregistravęs asmenį registruotų siuntėjų sąraše, atsakingas VMI padalinys prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi išsiųsti pranešimą, kuriame turi būti nurodytas suteiktas registruoto siuntėjo identifikacijos numeris, pažymėjimo numeris, registravimo registruotų siuntėjų sąraše data, akcizais apmokestinamos prekės, kurias, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, registruotam siuntėjui suteikta teisė verslo tikslais išgabenti iš importo vietos.

Jeigu mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas pagal teisės aktus turi būti pateiktas, tai pranešime turi būti nurodytas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kurį registruotas siuntėjas turi pateikti, sumos dydis.

Kai asmuo VMI pateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, įvykdo kitas pranešime nurodytas sąlygas, jam išduodamas pažymėjimas.

Data, kai registruotam siuntėjui išduodamas pažymėjimas bei registruoto siuntėjo duomenys yra įkeliami į SEED (Akcizų informacijos mainų sistemą), laikoma registruoto siuntėjo veiklos pradžia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1449

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas (8 str.)

VMI turi teisę registruotą siuntėją išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo šiais atvejais:

 1. registruotas siuntėjas 6 mėnesius iš eilės neišgabeno importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;
 2. registruotas siuntėjas per 10 darbo dienų nuo piniginio užstato arba mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos nepateikia naujo atitinkamo dokumento;
 3. registruotam siuntėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Asmuo apie priimtą sprendimą išregistruoti jį iš registruotų siuntėjų sąrašo turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio sprendimo priėmimo. Gavęs pranešimą, asmuo nedelsdamas turi grąžinti pažymėjimą ir jo priedą VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1451

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas (8 str.)

VMI gali priimti sprendimą netenkinti prašymo įregistruoti registruotu siuntėju, papildyti, pakeisti pažymėjimą ar pan., jeigu yra viena ar kelios žemiau nurodytos aplinkybės:

 1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo atsakingo padalinio raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus duomenis ar dokumentus nurodytų duomenų ar dokumentų nepateikia;

 2. asmuo, kuris registruojasi registruotu siuntėju, nėra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju Lietuvoje;

 3. įmonės vadovams, asmeniui, kuriam priklauso įmonės kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu arba pagal juridinio asmens duotą įgaliojimą) įsiteisėjęs teismo ar kitos instancijos sprendimas dėl kontrabandos, neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą, pažeidžiant nustatytą tvarką (taisykles arba tvarkos aprašus), prekyba tokiomis prekėmis be banderolių arba neteisėta įmonės veikla, jeigu šios nusikalstamos veikos padarytos, disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis;

 4. prašymą pateikęs asmuo neturi licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;

 5. yra kitų aplinkybių, kurios VMI sprendimu (forma FR1081) yra pripažintos svarbiomis ir dėl kurių asmuo negali būti įregistruotas registruotu siuntėju, jam negali būti papildytas pažymėjimas ir pan.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1450

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas (8 str.)

Atvejai

Dokumentų pateikimas

Sprendimo priėmimo terminas

Pažymėjimo papildymas

Pažymėjimas turi būti papildytas, jeigu registruotas siuntėjas nori verslo tikslais iš importo vietos, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, išgabenti kitų rūšių negu nurodyta turimame pažymėjime akcizais apmokestinamų prekių.

Kartu su prašymu REG810 turi būti pateiktas prašymo priedas REG810P1.

Per 10 darbo dienų nuo prašymo papildyti pažymėjimą gavimo. Jei pareikalauta papildomų dokumentų – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo.

Pažymėjimo keitimas

Pažymėjimas ir / ar jo priedas REG811P turi būti pakeisti, jeigu:

 1. pasikeičia registruoto siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė;

 2. pasikeičia mokesčių mokėtojo buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

 3. registruotas siuntėjas nusprendžia atsisakyti verslo tikslais išgabenti iš importo vietos tam tikras akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Išrašomas naujas pažymėjimo priedas REG811P, pats pažymėjimas nekeičiamas. 

1 ir 2 punkte nurodytais atvejais kartu su prašymu REG810 turi būti prašymo priedas REG810P2.

 

3 punkte nurodytu atveju kartu su prašymu turi būti pateiktas prekių, kurių yra atsisakoma verslo tikslais išgabenti iš importo vietos, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, sąrašas.

Per 10 darbo dienų nuo prašymo pakeisti pažymėjimą gavimo. Jei pareikalauta papildomų dokumentų – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo.

Teises aktai