Elektros energijos tiekėjų / naudotojų įregistravimas / išregistravimas

Paslaugos pavadinimas - Elektros energijos tiekėjų / naudotojų įregistravimas / išregistravimas

Paslaugos gavėjai - Juridiniai ir fiziniai asmenys

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti elektros energijos tiekėjais / naudotojais arba išsiregistruoti iš elektros energijos tiekėjų / naudotojų, su prašymu gali kreiptis į mokesčių administratorių.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Sprendimas įregistruoti / neregistruoti elektros energijos tiekėju ar naudotoju / išregistruoti iš elektros energijos tiekėjų ar naudotojų priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir / ar papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo dienos.

Sprendimą savo iniciatyva išregistruoti iš elektros energijos tiekėjų ar naudotojų mokesčių administratorius priima per 5 darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių nustatymo.

Prašymo forma: 

Prašymo forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. VA-153 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo". 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Nustatyto pavyzdžio prašymas;
  • leidimo ir / arba licencijos kopija, jeigu veiklai vykdyti licencijos ir / arba leidimo reikia;
  • naudojamų matavimo priemonių metrologinių patikrų pažymėjimų kopijos;
  • elektros energijos naudojimo technologinio reglamento arba naudojimo technologinio aprašo kopija, jeigu elektros energiją numatoma naudoti cheminės redukcijos tikslu, elektrolizės ir metalurgijos procesams;
  • savikainos apskaičiavimo dokumento kopija, jeigu elektros energiją numatoma naudoti gamybos procesams, kai jos pirkimo kaina, o tais atvejais, kai ją gamina tas pats asmuo, — gamybos savikaina, sudaro daugiau kaip 50 procentų gaminamo produkto vieneto savikainos;
  • įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai: 

Prašymas teikiamas tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos arba apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, paštu arba elektroniniu paštu adresu [email protected].

Paslaugos teikėjas: 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos.

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai: