Prašymas PVM mokėtojo sertifikatui gauti

PVM mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato (FR0730 forma) išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2004-07-09 įsakymu Nr. VA-131.

Registracijos numeris KM1539

Ši informacija skelbiama:
Prašymas PVM mokėtojo sertifikatui gauti

Aspektas

Komentaras

Prašymo išduoti PVM mokėtojo sertifikatą pateikimo tvarka

PVM mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti PVM, sumokėtą ES valstybėse arba trečiosiose valstybėse ir gauti PVM mokėtojo registravimą patvirtinantį sertifikatą (toliau – sertifikatas), turi pateikti prašymą išduoti tokį sertifikatą.

Prašymą išduoti sertifikatą PVM mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo gali pateikti tokiais būdais:

 • prisijungus prie Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkti Palaugos ->  PVM mokestis ir registravimas -> PVM mokėtojo sertifikato išdavimas - > Pildyti prašymą;

 • tiesiogiai įteikti VMI aptarnavimo skyriaus darbuotojui;

 • išsiųsti paštu į VMI aptarnavimo skyrių.

Prašyme turi būti nurodyta:

 1. PVM mokėtojo (įmonės) pavadinimas, PVM mokėtojo (gyventojo) vardas, pavardė;

 2. PVM mokėtojo kodas;

 3. PVM mokėtojo (įmonės) buveinės adresas, PVM mokėtojo (gyventojo) nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

 4. pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšies pavadinimas (-ai). Sertifikatas gali būti išduodamas tik dėl tų ekonominių veiklos rūšių, kurios nurodytos PVM mokėtojo registriniuose duomenyse. Jeigu PVM mokėtojas vykdo kitas veiklas, apie kurias VMI neturi duomenų, tai, prieš pateikdamas prašymą išduoti sertifikatą, jis turi atnaujinti savo registrinius duomenis;

 5. finansiniai metai, už kuriuos pageidaujama susigrąžinti PVM;

 6. pageidaujamas gauti sertifikato egzempliorių skaičius;

 7. pageidaujamas sertifikato gavimo būdas:

 • asmeniškai atsiimti VMI;

 • paštu.

Kai prašymą pateikia PVM mokėtojo įgaliotas asmuo, prie prašymo turi būti pridėtas įgaliojimas, patvirtintas LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Įgaliotas asmuo prašymą gali pateikti už keletą PVM mokėtojų, pateikdamas visų šių PVM mokėtojų įgaliojimus. Prašyme turi būti nurodyti visų tokių PVM mokėtojų rekvizitai.

PVM mokėtojo sertifikato išdavimo tvarka

Jei prašyme dėl sertifikato išdavimo nurodyti duomenys teisingi, sertifikatas išduodamas per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti sertifikatą gavimo dienos.

Jei duomenys neteisingi, PVM mokėtojui ar jo įgaliotam asmeniui pasiūloma per 5 darbo dienas duomenis patikslinti. Patikslinus duomenis sertifikatas turi būti išduodamas nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikslintų duomenų gavimo).

Sertifikatas asmeniui išduodamas tokiais būdais:

 • VMI darbuotojas sertifikatą įteikia asmeniškai (sertifikatas išduodamas pasirašytinai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei sertifikatą atsiima ne PVM mokėtojo (įmonės) vadovas ar ne pats PVM mokėtojas (gyventojas));

 • VMI išsiunčia paštu.

Sertifikatas galioja kalendorinius metus nuo jo išdavimo dienos.

Kai per kalendorinius metus nuo sertifikato išdavimo dienos pasikeičia PVM mokėtojo duomenys, nurodyti sertifikate, PVM mokėtojo pageidavimu išduodamas naujas sertifikatas.

Teises aktai