Registracijos numeris KM1457

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Komentaras

Aspektas

Atvejai, kuriais sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą gali būti priimtas supaprastinto proceso tvarka

Sprendimas gali būti priimtas supaprastinto proceso tvarka, kai tenkinamos šios sąlygos:

 1. besikreipiantis dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą (bauda už AN) mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo asmuo neturi galiojančių baudų už administracinius teisės pažeidimus, kurių mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas;

 2. baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo terminą prašoma atidėti arba išdėstyti iki 12 mėnesių.

Prašymo forma ir papildomi dokumentai

Fiziniai asmenys, susidūrę su finansiniais sunkumais ir negalintys laiku sumokėti paskirtų  baudų už AN,  gali kreiptis dėl jų mokėjimo išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) kartu su prašymu (kur turi nurodyti tikslią AN baudos sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką) pateikdami:

 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), kurios duomenys apie pinigines lėšas,  esančia banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais;
 • dokumentus, kurie įrodytų realias galimybes sumokėti AN baudą, pvz., laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas.

Nurodyti dokumentai neteikiami, jeigu:

 1. fizinis asmuo neturi galiojančių mokestinės paskolos sutarčių;
 2. fizinis asmuo kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą išdėstymo, kurių sumokėjimas nebuvo atidėtas ir / ar išdėstytas, sudarant mokestinės paskolos sutartį;
 3. nebuvo priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas netenkinti prašymo ir neatidėti ir / ar neišdėstyti  baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimo;
 4. baudos už administracinį nusižengimą suma neviršija 1 200 Eur;
 5. prašomas sumokėjimo išdėstymo laikotarpis neviršija 12 mėn., skaičiuojant nuo prašymo pateikimo datos, mokėjimus išdėstant lygiomis dalimis kas mėnesį. 

Mokesčių administratorius, įvertinęs savo turimus duomenis, iš fizinio asmens gali paprašyti papildomų duomenų (dokumentų), ir tuo atveju, kai prašymas atitinka 1-5 punkte išdėstytus reikalavimus.

Prašymą dėl AN baudų išdėstymo galima pateikti:

 • per Mano VMI sistemą:  prisijungus prie Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkti Paslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis -> Pildyti prašymą.

Asmenys, neturintys galimybių teikti elektroniniu būdu per Mano VMI, prašymą gali atsiųsti:

 • atsiųsti paštu (paprastu ar registruotu laišku) ar per pasiuntinų (kurjerių) įmones į Valstybinę mokesčių inspekciją arba į AVMI jos skelbiamais adresais;
 • atsiųsti Valstybinės mokesčių inspekcijos bendruoju elektroninio pašto adresu [email protected]

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens (ar jo įgalioto atstovo) vardu ir pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Taip pat prašymą galimą įteikti mokesčių  administratoriui tiesiogiai

Svarbu. AN baudos mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatytos baudos sumokėjimo termino dienos.

Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo priėmimo terminas

VMI turi priimti sprendimą per 15 darbo dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos.

Per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis asmuo informuojamas apie priimtą sprendimą.

Jeigu priimtas sprendimas tenkinti asmens prašymą, VMI informuoja apie terminą, kuris turi būti ne ilgesnis nei 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, per kurį asmuo, turi pasirašyti mokestinės paskolos sutartį.

Atvejai, kuriais priimtas sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą netenka galios

Sprendimas netenka galios, jeigu:

 1. per nustatytą terminą asmuo nesudaro mokestinės paskolos sutarties;

 2. baudos paskyrimo pagrįstumas buvo apskųstas jau pateikus prašymą arba priėmus sprendimą

Teises aktai

Registracijos numeris KM1453

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Aspektas

Komentaras

Prašymo forma ir papildomi dokumentai

Mokesčių mokėtojas, norėdamas atidėti arba išdėstyti mokesčius, pateikia  laisvos formos prašymą be papildomų dokumentų, jeigu atitinka nurodytus reikalavimus , t. y.: 

1. mokesčių mokėtojas neturi galiojančių mokestinės paskolos sutarčių;

2. kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą išdėstymo, kurių sumokėjimas nebuvo atidėtas ir / ar išdėstytas, sudarant mokestinės paskolos sutartį;

3. nebuvo priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas netenkinti prašymo ir neatidėti ir/ar neišdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimo, ir:

4. mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo, prašo išdėstyti mokestinę nepriemoką, kai:

 • mokestinės nepriemokos suma neviršija 20 000 Eur;
 • prašomas sumokėjimo išdėstymo laikotarpis neviršija 12 mėn., skaičiuojant nuo prašymo pateikimo datos, mokėjimus išdėstant lygiomis dalimis kas mėnesį.

Mokesčių administratorius, įvertinęs savo turimus duomenis, iš juridinio asmens gali paprašyti papildomų duomenų (dokumentų), ir tuo atveju, kai prašymas atitinka 1-4 punkte išdėstytus reikalavimus.

5. mokesčių mokėtojas – fizinis asmuo, prašo išdėstyti mokestinę nepriemoką, kai:

 •  mokestinės nepriemokos suma neviršija 6 000 Eur;
 •  prašomas sumokėjimo išdėstymo laikotarpis neviršija 24 mėn., skaičiuojant nuo prašymo pateikimo datos, mokėjimus išdėstant lygiomis dalimis kas mėnesį.

6. mokesčių mokėtojas – fizinis asmuo, prašo išdėstyti baudą už administracinį nusižengimą, kai:

 • baudos už administracinį nusižengimą suma neviršija 1200 Eur;
 • prašomas sumokėjimo išdėstymo laikotarpis neviršija 12 mėn., skaičiuojant nuo prašymo pateikimo datos, mokėjimus išdėstant lygiomis dalimis kas mėnesį.

Mokesčių administratorius, įvertinęs savo turimus duomenis, iš fizinio asmens gali paprašyti papildomų duomenų (dokumentų), ir tuo atveju, kai prašymas atitinka 1-3 ir 5-6 punktuose išdėstytus reikalavimus.

7.  Juridinis asmuo, neatitinkantis 1-4 punkte nurodytų reikalavimų,  prie prašymo pateikia:

1.1. dokumentus: rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus ir / arba kitus dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;

1.2. einamųjų metų paskutinio ketvirčio ir paskutinių 1 finansinių metų finansinę atskaitomybę (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį – paskutinių 2 finansinių metų finansinę atskaitomybę), jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;

1.3. kreditorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 1 priedas);

1.4. debitorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 2 priedas);

1.5. turimų sutarčių (tarp jų trišalių) su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis, kitomis kredito įstaigomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis dėl gautų kreditų kopijas;

1.6. informaciją apie juridinio asmens, prašančio išdėstyti arba atidėti mokestinę nepriemoką, suteiktas paskolas juridiniams ir / ar fiziniams asmenims ir šių paskolų sutarčių kopijas;

1.7. banko sąskaitų išrašus, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijas už trijų paskutinių  praėjusių  mėnesių laikotarpį iki prašymo teikimo dienos, duomenis apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą prašymo teikimo dieną;

1.8. užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283). Fizinių asmenų anketos duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais (Fizinių asmenų anketa teikiama tuo atveju, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė arba ūkinė bendrija);

1.9. jei mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo kreipiasi dėl 100 000 (vieno šimto tūkstančio) eurų ar didesnės sumos mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo ilgesniam nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui, papildomai turi pateikti:

1.9.1. paskutinių 2 finansinių metų finansinę atskaitomybę (papildomai jos teikti nereikia, jei ji yra pateikta pagal 5.1.2 papunkčio reikalavimus), jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;

1.9.2.  einamųjų metų paskutinio ketvirčio arba paskutinių finansinių metų (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį) duomenis apie skolas finansinėms institucijoms (skolas finansų įmonėms, kredito įstaigoms, kredito unijoms ir kitiems juridiniams asmenims, turintiems licenciją skolinti);

1.9.3. duomenis apie nusidėvėjimo ir/ar amortizacijos sąnaudas per praėjusius paskutinius finansinius metus;

1.9.4. duomenis apie paskutinių finansinių metų finansinėje atskaitomybėje parodytą palūkanų sąnaudų sumą bei palūkanų pajamų sumą.

1.10. jei 1.9.2, 1.9.3 ir 1.9.4 papunkčiuose nurodyti duomenys (ar dalis duomenų) nėra apskaitomi mokesčių mokėtojo finansinėje atskaitomybėje, juridinis asmuo apie tai turi informuoti prašymo pateikimo nurodytais būdais.

8.  Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą (įregistravęs individualią veiklą ar įsigijęs verslo liudijimą), ar ūkininkas, neatitinkantys 1-3, 5 punktuose nurodytų reikalavimų, pateikia:

2.1. užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais;

2.2. dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;

2.3. duomenis apie pajamas, išlaidas per paskutinius 3 mėnesius (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 3 priedas);

2.4. kreditorių sąrašą (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 4 priedas);

2.5. debitorių sąrašą (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 5 priedas);

2.6. banko sąskaitų išrašus, kasos knygos (jei ji vedama) kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį.

9.  fizinis asmuo, nenurodytas  8 punkte, arba fizinis asmuo, kuriam paskirta  bauda už administracinį nusižengimą ir neatitinka 1-3, 6 punktuose nurodytų reikalavimų, pateikia:

3.1. užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais;

3.2. dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimas būtų atidėtas arba ir/ar išdėstytas.

10. Jei mokesčių mokėtojas (fizinis ar juridinis asmuo) neturi galimybės pateikti aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų (pavyzdžiui, teisės aktai neįpareigoja tvarkyti prašomų pateikti apskaitos dokumentų, kredito įstaigos nėra suteikusios paskolų, banko sąskaita yra uždaryta ir kt.), jis apie tai privalo informuoti mokesčių administratorių prašymo pateikimo nurodytais būdais.

11. Dokumentus (tarpusavio skolų suderinimo aktus ir / ar kitus dokumentus), kurie pagrindžia dėl neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atsiradusią ir iš biudžeto lėšų dengtiną asignavimų valdytojų skolą prašymą teikiančiam mokesčių mokėtojui (teikiami tuo atveju, jei mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka biudžetui susidarė dėl šių neįvykdytų finansinių įsipareigojimų), ir kitus dokumentus.

12. Mokesčių administratorius iš mokesčio mokėtojo gali pareikalauti kitų papildomų duomenų (dokumentų), kurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimo atidėjimo ir/ar išdėstymo priimti.

Prašymo pateikimo būdai

Mokesčių mokėtojas (ar jo įgaliotas asmuo) prašymą ir kitus dokumentus, susijusius su mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimu arba išdėstymu, mokesčių administratoriui gali pateikti elektroniniu būdu per Mano VMI. Kaip Mano VMI pateikti prašymą daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės naudotis informacinių ryšių technologinėmis priemonėmis, tai prašymą jis gali užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, atvykęs į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI), kurioje yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga.

Jeigu fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės prašymą teikti elektroniniu būdu arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, jį gali pateikti raštu:

 • atsiųsti paštu (paprastu ar registruotu laišku) ar per pasiuntinų (kurjerių) įmones į VMI prie FM arba į AVMI jos skelbiamais adresais;
 • atsiųsti Valstybinės mokesčių inspekcijos bendruoju elektroninio pašto adresu [email protected]

Taip pat prašymą galima įteikti mokesčių administratoriui tiesiogiai.

Svarbu.  Prašymą galima pateikti likus ne daugiau kaip 20 dienų iki prievolės sumokėjimo termino. 

Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo priėmimo terminas

Per 30 dienų nuo mokėtojo prašymo gavimo.

 

Jeigu mokesčių mokėtojas pateikia prašymą atidėti arba išdėstyti dar nesusidariusios mokestinės nepriemokos mokėjimą, sprendimas negali būti priimtas anksčiau kaip mokestinės nepriemokos susidarymo dieną.

Atvejai, kuriais priimtas sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą netenka galios

Priimtas sprendimas netenka galios nuo jo priėmimo dienos, jeigu nepriemokos apskaičiavimo ar baudos  pagrįstumas buvo apskųstas sprendimo priėmimo metu.

 

Priimtas sprendimas netenka galios nuo jo priėmimo dienos ir mokestinės paskolos sutartis nesudaroma, jeigu nepriemokos apskaičiavimas ar baudos paskyrimo pagrįstumas buvo apskųstas priėmus minėtą sprendimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2515

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Prašymas išdėstyti AN baudos mokėjimą gali būti pateiktas tik po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje.

Fiziniai asmenys, susidūrę su finansiniais sunkumais ir negalintys laiku sumokėti paskirtų administracinių baudų (AN baudų), gali kreiptis dėl jų mokėjimo išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) kartu su prašymu (kur turi nurodyti tikslią AN baudos sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką) pateikdami:

 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), kurios duomenys apie pinigines lėšas,  esančia banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais;
 • dokumentus, kurie įrodytų realias galimybes sumokėti AN baudą, pvz., laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas.

Nurodyti dokumentai neteikiami, jeigu:

 1. fizinis asmuo neturi galiojančių mokestinės paskolos sutarčių;

 2. fizinis asmuo kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą išdėstymo, kurių sumokėjimas nebuvo atidėtas ir / ar išdėstytas, sudarant mokestinės paskolos sutartį;

 3. nebuvo priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas netenkinti prašymo ir neatidėti ir / ar neišdėstyti  baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimo;

 4. baudos už administracinį nusižengimą suma neviršija 1 200 Eur;

 5. prašomas sumokėjimo išdėstymo laikotarpis neviršija 12 mėn., skaičiuojant nuo prašymo pateikimo datos, mokėjimus išdėstant lygiomis dalimis kas mėnesį. 

Mokesčių administratorius, įvertinęs savo turimus duomenis, iš fizinio asmens gali paprašyti papildomų duomenų (dokumentų), ir tuo atveju, kai prašymas atitinka 1-5 punkte išdėstytus reikalavimus.

Prašymą dėl AN baudų išdėstymo galima pateikti:

 • prisijungus prie Mano VMI sistemos, horizontalaus meniu juostoje pasirinkti Paslaugos –> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas –> Mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis –> Pildyti prašymą.
  Reikalingų pateikti papildomų dokumentų sąrašą rasite čia

Jeigu fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės prašymą teikti elektroniniu būdu arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, jį gali pateikti raštu:

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens (ar jo įgalioto atstovo) vardu ir pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Taip pat prašymą galimą įteikti mokesčių  administratoriui tiesiogiai

Svarbu. AN baudos mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatytos baudos sumokėjimo termino dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2514

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Gyventojai, sudarę mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų (pagal iki 2021-08-31 pateiktus prašymus) mokesčių skoloms, susidariusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., įmokas be palūkanų pagal sudarytą MPS turi sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pakeitus MPS, kurios sudarytos be palūkanų (pagal iki 2021-08-31 pateiktus prašymus), mokėjimo grafiką ar įmokų sumas, taikomos 0 proc. palūkanos ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jeigu MPS buvo sudaroma ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. terminui (bet ne ilgesniam nei 5 metai), tokiu atveju nuo 2023 m. sausio 1 d. bus taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokesčiai turi būti mokami Įstatymų nustatyta tvarka. Naujos MPS be palūkanų nesudaromos ir teikiant prašymą sudaryti naują MPS, taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos, o sudarius MPS, mokamos palūkanos.

Šiuo metu gyventojai, turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis t. y., MPS sudarymo įprasta tvarka.

Daugiau informacijos, kaip pateikti prašymą bei papildomų dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu, sąrašą, rasite Mokesčių žinyno DUK reg. Nr. KM1453 „Kokia yra mokestinės nepriemokos išdėstymo dalimis ar termino atidėjimo tvarka?“.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2982

Ši informacija skelbiama:
Pažymų užsakymas ir prašymų teikimas
Prašymai, pažymos ir mokėjimo duomenys
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką
Mokesčių žinynas

Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti atidėtas arba išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatyto baudos sumokėjimo termino dienos.

Mokestinių nepriemokų atidėjimo arba išdėstymo terminas nėra apibrėžtas, tačiau vadovaujantis protingumo kriterijais mokestinės nepriemokos išdėstymo terminas yra 5 metai nuo prašymo sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas pateikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka), todėl mokesčių mokėtojas, teikdamas prašymą sudaryti MPS, turi pats pagrįsti atidėjimo arba išdėstymo terminą.

Įmokų mokėjimą galima prašyti atidėti iki vienerių metų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2875

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Jeigu gyventojas pateikė teisingai užpildytą Metinę pajamų mokesčio deklaraciją (nėra nustatyti pateikto dokumento trūkumai) ir deklaravo grąžintiną gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą, tai pirmiausia minėta suma bus įskaityta turimoms mokestinėms nepriemokoms ir (arba) nesumokėtoms AN baudoms, paskirtoms pagal nutarimą, padengti. Jeigu GPM permokos užtenka visai AN baudos prievolei padengti, tokiu atveju prašymo dėl MPS teikti nereikia.

Gyventojas, turintis GPM permoką ir AN baudos nepriemoką, neturėtų prašyti AN baudos prievolę išdėstyti dalimis sudarant MPS, o GPM permoką grąžinti, nes GPM permoka automatiškai įskaitoma turimoms prievolėms. Įskaičius GPM permoką AN baudos prievolei padengti, GPM permokos likutis (jeigu susidaro) grąžinamas gyventojui.

Registracijos numeris KM2632

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Palūkanos už mokestinę paskolą dėl mokesčių nepriemokų

Už suteiktą mokestinę paskolą (išdėstytą ar atidėtą mokesčių sumokėjimą) mokamos palūkanos, kurių dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinį praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį.

PALŪKANŲ DYDŽIAI UŽ MOKESTINĘ PASKOLĄ

Mokesčių mokėtojui, laiku nesumokėjus įmokų pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokėjimo grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos, o nesumokėjus palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį – palūkanų delspinigiai.

Padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos (įskaitomos). Padidintų palūkanų ir palūkanų delspinigių dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį dydžiui.

Palūkanos už mokestinę paskolą dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą

Palūkanos pagal mokestinę paskolos sutartį, sudarytą dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo, nemokamos.

Palūkanos už mokestinę paskolą nukentėjusiems nuo COVID-19

Įmonėms ir gyventojams, nukentėjusiems nuo COVID-19, kurie iki rugpjūčio 31 d. pateikė prašymus dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo ir išdėstė mokesčių nepriemokas iki 2022 m. gruodžio 31 d., taikomos 0 proc. palūkanos.

Jeigu terminas ilgesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos įprastos palūkanos.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM1454

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Mokestinės paskolos sutartis – tai VMI sprendimo atidėti (išdėstyti) mokestinės nepriemokos mokėjimą pagrindu sudaryta VMI ir mokesčių mokėtojo sutartis, kuria nustatomas mokestinės nepriemokos mokėjimo grafikas bei kitos mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo sąlygos (pvz., užtikrinti sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija).

Mokestinės paskolos sutartis turi būti sudaryta per 10 darbo dienų, o tais atvejais, kai sprendimas priimtas su papildoma sąlyga (įkeitimas, hipoteka, laidavimas garantija) – per 30 dienų po sprendimo priėmimo, tačiau mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų.

Teises aktai