Registracijos numeris KM2982

Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti atidėtas arba išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatyto baudos sumokėjimo termino dienos.

Mokestinių nepriemokų atidėjimo arba išdėstymo terminas nėra apibrėžtas, tačiau vadovaujantis protingumo kriterijais mokestinės nepriemokos išdėstymo terminas yra 5 metai nuo prašymo sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas pateikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka), todėl mokesčių mokėtojas, teikdamas prašymą sudaryti MPS, turi pats pagrįsti atidėjimo arba išdėstymo terminą.

Įmokų mokėjimą galima prašyti atidėti iki vienerių metų.

 

Mokestinių nepriemokų išdėstymo be palūkanų terminas nukentėjusiems nuo Covid-19

Sudaryti MPS be palūkanų skoloms, susidariusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki š. m. rugpjūčio 31 d., įmonės ir gyventojai vykdantys veiklą, nukentėję nuo COVID-19, galėjo prašyti išdėstyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Gyventojai, nevykdantys veiklos, sudaryti MPS be palūkanų galėjo dėl mokestinės nepriemokos susidariusios iki š.m. rugpjūčio 31 d.

Prašymą sudaryti MPS be palūkanų galima buvo teikti iki š. m. rugpjūčio 31 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1453

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Aspektas

Komentaras

Prašymo forma ir papildomi dokumentai

Mokesčių mokėtojas, norėdamas atidėti arba išdėstyti mokesčius, kartu su laisvos formos prašymu,  kuriame turi nurodyti tikslią mokesčių sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką,  turi pateikti prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus:

1. juridinis asmuo  pateikia:

1.1. dokumentus: rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus ir / arba kitus dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;

1.2. einamųjų metų paskutinio ketvirčio ir paskutinių 1 finansinių metų finansinę atskaitomybę (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį – paskutinių 2 finansinių metų finansinę atskaitomybę), jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;

1.3. kreditorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 1 priedas);

1.4. debitorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 2 priedas);

1.5. turimų sutarčių (tarp jų trišalių) su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis, kitomis kredito įstaigomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis dėl gautų kreditų kopijas;

1.6. informaciją apie juridinio asmens, prašančio išdėstyti arba atidėti mokestinę nepriemoką, suteiktas paskolas juridiniams ir / ar fiziniams asmenims ir šių paskolų sutarčių kopijas;

1.7. banko sąskaitų išrašus, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį, duomenis apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą prašymo teikimo dieną;

1.8. užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283). Fizinių asmenų anketos duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais (Fizinių asmenų anketa teikiama tuo atveju, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė arba ūkinė bendrija);

1.9. jei mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo kreipiasi dėl 100 000 (vieno šimto tūkstančio) eurų ar didesnės sumos mokestinės nepriemokos atidėjimo ir (ar) išdėstymo ilgesniam nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui, papildomai turi pateikti:

1.9.1. paskutinių 2 finansinių metų finansinę atskaitomybę (papildomai jos teikti nereikia, jei ji yra pateikta pagal 5.1.2 papunkčio reikalavimus), jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;

1.9.2.  einamųjų metų paskutinio ketvirčio arba paskutinių finansinių metų (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį) duomenis apie skolas finansinėms institucijoms (skolas finansų įmonėms, kredito įstaigoms, kredito unijoms ir kitiems juridiniams asmenims, turintiems licenciją skolinti);

1.9.3. duomenis apie nusidėvėjimo ir/ar amortizacijos sąnaudas per praėjusius paskutinius finansinius metus;

1.9.4. duomenis apie paskutinių finansinių metų finansinėje atskaitomybėje parodytą palūkanų sąnaudų sumą bei palūkanų pajamų sumą.

1.10. jei 1.9.2, 1.9.3 ir 1.9.4 papunkčiuose nurodyti duomenys (ar dalis duomenų) nėra apskaitomi mokesčių mokėtojo finansinėje atskaitomybėje, mokesčių mokėtojas tai turi pateikti raštu.

2.  fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą (įregistravęs individualią veiklą ar įsigijęs verslo liudijimą), ar ūkininkas – pateikia:

2.1. užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais;

2.2. dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;

2.3. duomenis apie pajamas, išlaidas per paskutinius 3 mėnesius (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 3 priedas);

2.4. kreditorių sąrašą (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 4 priedas);

2.5. debitorių sąrašą (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 5 priedas);

2.6. banko sąskaitų išrašus, kasos knygos (jei ji vedama) kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį.

3.  fizinis asmuo, nenurodytas  2 punkte:

3.1. užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais;

3.2. dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu, pvz. laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas.

4. Dokumentus (tarpusavio skolų suderinimo aktus ir / ar kitus dokumentus), kurie pagrindžia dėl neįvykdytų finansinių įsipareigojimų atsiradusią ir iš biudžeto lėšų dengtiną asignavimų valdytojų skolą prašymą teikiančiam mokesčių mokėtojui (teikiami tuo atveju, jei mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka biudžetui susidarė dėl šių neįvykdytų finansinių įsipareigojimų), ir kitus dokumentus.

5. Mokesčių administratorius iš mokesčio mokėtojo gali pareikalauti kitų papildomų duomenų (dokumentų), kurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priimti.

Prašymo pateikimo būdai

Mokesčių mokėtojas (ar jo įgaliotas asmuo) prašymą ir kitus dokumentus, susijusius su mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimu arba išdėstymu, mokesčių administratoriui gali pateikti elektroniniu būdu per Mano VMI. Kaip Mano VMI pateikti prašymą daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės naudotis informacinių ryšių technologinėmis priemonėmis, tai prašymą jis gali užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, atvykęs į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI), kurioje yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga.

Jeigu fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės prašymą teikti elektroniniu būdu arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, gali pateikti raštu:

Svarbu.  Prašymą galima pateikti likus ne daugiau kaip 20 dienų iki prievolės sumokėjimo termino. 

Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo priėmimo terminas

Per 30 dienų nuo mokėtojo prašymo gavimo.

 

Jeigu mokesčių mokėtojas pateikia prašymą atidėti arba išdėstyti dar nesusidariusios mokestinės nepriemokos mokėjimą, sprendimas negali būti priimtas anksčiau kaip mokestinės nepriemokos susidarymo dieną.

Atvejai, kuriais priimtas sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą netenka galios

Priimtas sprendimas netenka galios nuo jo priėmimo dienos, jeigu nepriemokos apskaičiavimo ar baudos  pagrįstumas buvo apskųstas sprendimo priėmimo metu.

 

Priimtas sprendimas netenka galios nuo jo priėmimo dienos ir mokestinės paskolos sutartis nesudaroma, jeigu nepriemokos apskaičiavimas ar baudos paskyrimo pagrįstumas buvo apskųstas priėmus minėtą sprendimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2513

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Juridiniai asmenys (įmonės), įtraukti į neigiamą poveikį nuo COVID-19 patyrusių sąrašą

Taikomos mokestinės pagalbos priemonės ir mokesčių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo tvarka

Juridiniai asmenys (įmonės), nuo 2021 m. sausio 1 d. įtraukti į neigiamą poveikį nuo Covid-19 patyrusių mokesčių mokėtojų sąrašus

Prašymus sudaryti MPS be palūkanų mokesčių skoloms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galima buvo pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., o įmokas be palūkanų pagal sudarytą MPS sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. tokie prašymai jau nepriimami, o įmonės, per nurodytą terminą nespėjusios pateikti tokio prašymo, mokesčius turi sumokėti iki š. m. spalio 31 d., o nesant galimybių, kreiptis dėl MPS įprasta tvarka.

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos dviejų metų mokesčių skolai išdėstyti ir sumokėti neužteko, galima buvo paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima buvo išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Ilgesniam kaip dviejų metų MPS sudarymui  taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turėjo pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Sudarantiems mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikėjo tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą buvo prašoma išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidavo) ne ilgiau kaip iki 2021 m. spalio 31 d.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  gali atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti.

Juridiniai asmenys, teikadami prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui  ir pirmosios įmokos mokėjimo atidėjimo ilgesniam nei iki 2021 m. spalio 31 d. laikotarpiui, kai nepriemokų suma buvo lygi arba didesnė nei 300 000 Eur,  prie prašymo turėjo pridėti papildomus dokumentus: finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus  bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.

Jeigu buvo prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgesniam nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas buvo teikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka), nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos įprastos palūkanos, o teikiant prašymą turėjo būti pridedami papildomi dokumentai.

Mokesčių mokėtojams, kurie yra įtraukti į šį sąrašą, automatiškai taikomos šios mokestinės pagalbos priemonės:

 • atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m.spalio 31 d.;

 • neinicijuojami nauji išieškojimo veiksmai iki 2021 m. spalio 31 d. nepriemokoms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

 • nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d. nebus laikomi skolingi valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

 • nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pateiktų prašymų pagrindu sudarytoms ar pakeistoms mokestinės paskolos sutartims (MPS) dėl nepriemokų susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., netaikomos palūkanos iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

 • galiojančioms MPS, kurios sudarytos iki 2020 m. gruodžio 31 d., netaikomos palūkanos nuo 2021 m.  sausio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d.

Juridiniai asmenys (įmonės), kurie buvo įtraukti iki 2020 m. gruodžio 31 d. sudarytus neigiamą poveikį nuo Covid-19 patyrusių mokesčių mokėtojų sąrašus ir taip pat įtraukti nuo 2021 m. sausio 1 d. sudarytą sąrašą

Prašymus sudaryti MPS be palūkanų mokesčių skoloms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galima buvo pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., o įmokas be palūkanų pagal sudarytą MPS sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. tokie prašymai jau nepriimami, o įmonės, per nurodytą terminą nespėjusios pateikti tokio prašymo, mokesčius turi sumokėti iki š. m. spalio 31 d., o nesant galimybių, kreiptis dėl MPS įprasta tvarka.

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos dviejų metų mokesčių skolai išdėstyti ir sumokėti neužteko, galima buvo paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima buvo išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Ilgesniam kaip dviejų metų MPS sudarymui taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turėjo pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Sudarantiems mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikėjo tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą buvo prašoma išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidavo) ne ilgiau kaip iki 2021 m. spalio 31 d.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  atskirais atvejais gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti.

Juridiniai asmenys, sudarę mokestinės paskolos sutartį (MPS) ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o pirmosios įmokos mokėjimą atidėję ilgesniam nei iki 2021 m. spalio 31 d. laikotarpiui ir nepriemokų suma buvo lygi arba didesnė nei 300 000 Eur,  prie prašymo turėjo pridėti papildomus dokumentus: finansinę įmonės būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.

Jeigu buvo prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgesniam nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas buvo teikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka), nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos įprastos palūkanos, o teikiant prašymą turėjo būti pridedami papildomi dokumentai.

Mokesčių mokėtojams, kurie yra įtraukti į šį sąrašą, automatiškai taikomos šios mokestinės pagalbos priemonės:

 • atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. spalio 31 d.;

 • neinicijuojami nauji išieškojimo veiksmai iki 2021 m. spalio 31 d. nepriemokoms, susidariusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

 • nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. spalio 31 d. nebus laikomi skolingi valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

 • nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31. pateiktų prašymų pagrindu sudarytoms ar pakeistoms mokestinės paskolos sutartims (MPS) dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. rugpjūčio 31 d, netaikomos palūkanos iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

 • galiojančioms MPS, kurios sudarytos iki 2020 m. kovo 16 d., netaikomos palūkanos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. spalio 31 d.

Juridiniai asmenys (įmonės), nepatyręj neigiamų pasekmių dėl Covid-19 ir neįtraukti į sąrašus

Juridiniai asmenys (įmonės), nepatyrę neigiamo COVID-19 poveikio, privalomus mokėti mokesčius turi sumokėti iki galiojančiuose teisės aktuose nustatyto termino, o turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo bendra tvarka.

Informaciją dėl prašymo ir papildomų dokumentų pateikimo, pageidaujantiems sudaryti MPS bendra tvarka, galima rasti Mokesčių žinyno DUK reg. Nr. KM1453 „Kokia yra mokestinės nepriemokos išdėstymo dalimis ar termino atidėjimo tvarka?“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2514

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Gyventojai, nukentėję nuo COVID-19

Taikomos mokestinės pagalbos priemonės ir mokesčių sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo tvarka

Gyventojai, kurių ekonominė veikla pirmojo karantino metu įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir  2021 m. antrojo karantino metu sudarytą veiklų sąrašą, taip pat gyventojai, nevykdantys veiklos, tačiau nukentėję nuo COVID-19

Prašymą sudaryti MPS be palūkanų mokesčių skoloms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galima buvo teikti iki š. m. rugpjūčio 31 d.  

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. tokie prašymai jau nepriimami, o gyventojai, per nurodytą terminą nespėję pateikti tokio prašymo, mokesčius turi sumokėti iki š. m. spalio 31 d., o nesant galimybių, kreiptis dėl MPS sudarymo įprasta tvarka. 

Papildomų dokumentų teikiant prašymą sudaryti MPS be palūkanų pridėti nereikėjo, išskyrus atvejus, kai prašymą nagrinėjantis VMI darbuotojas jų paprašo individualiai.

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos dviejų metų mokesčių skolai išdėstyti ir sumokėti neužteko, galima buvo kreiptis dėl  ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima buvo išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Gyventojams, sudarantiems mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikėjo tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą buvo prašoma išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidavo) ne ilgiau kaip iki 2021 m.  spalio 31 d.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  atskirais atvejais gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti.

Jeigu buvo prašoma mokestinės nepriemokos sumokėjimo pradžią atidėti ir pirmą įmoką pagal MPS grafiką mokėti po 2021 m. spalio 31 d., o mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, kai atidedama / išdėstoma suma fiziniams asmenims buvo lygi arba didesnė nei 100 000 Eur,  turėjo būti pateikti  prašymą pagrindžiantys ir finansinę būklę apibūdinantys dokumentai.

Jeigu buvo prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgesniam nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas buvo teikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka), nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos įprastos palūkanos, o teikiant prašymą turėjo būti pridedami papildomi dokumentai.

Gyventojams, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą, taip pat gyventojai, nevykdantys veiklos, tačiau nukentėję nuo COVID-19, automatiškai taikomos šios mokestinės pagalbos priemonės:

 • atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. spalio 31 d.;

 • neinicijuojami nauji išieškojimo veiksmai iki 2021 m. spalio 31. nepriemokoms, susidariusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

 • nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. spalio 31 d. nebus laikomi skolingi valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

 • nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pateiktų prašymų pagrindu sudarytoms ar pakeistoms mokestinės paskolos sutartims (MPS) dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.netaikomos palūkanos iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

 • galiojančioms MPS, kurios sudarytos iki 2020 m. kovo 16 d., netaikomos palūkanos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. spalio 31 d.

Pagalbos priemonės netaikomos administruojant baudas už administracinius nusižengimus ir prievoles pagal vykdomuosius dokumentus.

Gyventojai, kurių ekonominė veikla dėl nustatytų draudimų / apribojimų įtraukta į rudens karantino metu apribotų veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01

Prašymą sudaryti MPS be palūkanų mokesčių skoloms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galima buvo teikti iki š. m. rugpjūčio 31 d.  

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. tokie prašymai jau nepriimami, o gyventojai, per nurodytą terminą nespėję pateikti tokio prašymo, mokesčius turi sumokėti iki š. m. spalio 31 d., o nesant galimybių, kreiptis dėl MPS sudarymo įprasta tvarka. 

 

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos dviejų metų mokesčių skolai išdėstyti ir sumokėti neužteko, galima buvo kreiptis dėl ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima buvo išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Gyventojams, sudarantiems mokestinės paskolos sutartį (dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. balandžio 30 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikėjo tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą buvo prašoma išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidavo) ne ilgiau kaip iki 2021 m.  spalio 31 d.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus,  pasilieka teisę atskirais atvejais prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Jeigu buvo prašoma mokestinės nepriemokos sumokėjimo pradžią atidėti ir pirmą įmoką pagal MPS grafiką mokėti po 2021 m. spalio 31 d., o mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, kai atidedama / išdėstoma suma fiziniams asmenims buvo lygi arba didesnė nei 100 000 Eur,  turėjo būti pateikti  prašymą pagrindžiantys ir finansinę būklę apibūdinantys dokumentai.

Jeigu buvo prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., bet ne ilgesniam nei 5 metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas buvo teikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka), nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos įprastos palūkanos, o teikiant prašymą turėjo būti pridedami papildomi dokumentai.

Individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurie yra įtraukti į šį sąrašą, automatiškai taikomos šios mokestinės pagalbos priemonės:

 • atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m.  spalio 31 d;

 • neinicijuojami nauji išieškojimo veiksmai iki 2021 m. spalio 31 d. nepriemokoms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.;

 • nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d. nebus laikomi skolingi valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m.  rugpjūčio 31 d.;

 • nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pateiktų prašymų pagrindu sudarytoms ar pakeistoms MPS dėl nepriemokų susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31.netaikomos palūkanos iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

 • galiojančioms MPS, kurios sudarytos iki 2020 m. gruodžio 31 d., netaikomos palūkanos nuo 2021 m.  sausio 1 d. iki 2021 m. spalio 31 d.

Vykdantiems individualią veiklą, kuri nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, kuri nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir nepatyrę neigiamo COVID-19 poveikio, privalomus mokėti mokesčius turi sumokėti iki teisės aktuose nustatyto termino, o turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) pateikdami prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.

Prašymą dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo galima pateikti:

Per Mano VMI sistemą: Paslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis -> Pildyti prašymą.
Reikalingų pateikti papildomų dokumentų sąrašą rasite čia
Asmenys, neturintys galimybių teikti elektroniniu būdu per Mano VMI, prašymą gali atsiųsti:

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens (ar jo įgalioto atstovo) vardu ir pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu. Prašymas atidėti arba išdėstyti mokesčio sumokėjimą gali būti teikiamas dar nesuėjus mokesčio sumokėjimo terminui, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino paskutinės dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2875

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Jeigu gyventojas pateikė teisingai užpildytą Metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir deklaravo grąžintiną gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą, tai pirmiausia minėta suma bus įskaityta turimoms mokestinėms nepriemokoms ir (arba) nesumokėtoms AN baudoms, paskirtoms pagal nutarimą, padengti. Jeigu GPM permokos užtenka visai AN baudos prievolei padengti, tokiu atveju prašymo dėl MPS teikti nereikia.

Gyventojas, turintis GPM permoką ir AN baudos nepriemoką, neturėtų prašyti AN baudos prievolę išdėstyti dalimis sudarant MPS, o GPM permoką grąžinti, nes GPM permoka automatiškai įskaitoma turimoms prievolėms. Įskaičius GPM permoką AN baudos prievolei padengti, GPM permokos likutis (jeigu susidaro) grąžinamas gyventojui.

 

 

Registracijos numeris KM2632

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Palūkanos už mokestinę paskolą dėl mokesčių nepriemokų

Už suteiktą mokestinę paskolą (išdėstytą ar atidėtą mokesčių sumokėjimą) mokamos palūkanos, kurių dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinį praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį.

PALŪKANŲ DYDŽIAI UŽ MOKESTINĘ PASKOLĄ

Mokesčių mokėtojui, laiku nesumokėjus įmokų pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokėjimo grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos, o nesumokėjus palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį – palūkanų delspinigiai.

Padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos (įskaitomos). Padidintų palūkanų ir palūkanų delspinigių dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį dydžiui.

Palūkanos už mokestinę paskolą dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą

Palūkanos pagal mokestinę paskolos sutartį, sudarytą dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo, nemokamos.

Palūkanos už mokestinę paskolą nukentėjusiems nuo COVID-19

Įmonėms ir gyventojams, nukentėjusiems nuo COVID-19, kurie iki rugpjūčio 31 d. pateikė prašymus dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo ir išdėstė mokesčių nepriemokas iki 2022 m. gruodžio 31 d., taikomos 0 proc. palūkanos.

Jeigu terminas ilgesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos įprastos palūkanos.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2515

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo to, ar patyrė neigiamas pasekmes dėl COVID-19, susidūrę su finansiniais sunkumais ir negalintys laiku sumokėti paskirtų administracinių baudų (AN baudų), gali kreiptis dėl jų mokėjimo išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) pateikdami:

 • prašymą dėl AN baudų atidėjimo arba išdėstymo, kuriame turi nurodyti tikslią AN baudos sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką;
 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283);
 • banko sąskaitų likučius, pvz., išrašus iš el. bankininkystės prašymo teikimo dienai;
 • dokumentus, kurie įrodytų realias galimybes sumokėti AN baudą, pvz., laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas.

Prašymą dėl AN baudų išdėstymo galima pateikti:

 • prisijungus prie Mano VMI sistemos, horizontalaus meniu juostoje pasirinkti Paslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis -> Pildyti prašymą.
  Reikalingų pateikti papildomų dokumentų sąrašą rasite čia

Asmenys, neturintys galimybių teikti elektroniniu būdu per Mano VMI, prašymą gali atsiųsti:

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens (ar jo įgalioto atstovo) vardu ir pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu. AN baudos mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatytos baudos sumokėjimo termino dienos.

Prašymas išdėstyti AN baudos mokėjimą gali būti pateiktas tik po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1457

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Komentaras

Aspektas

Atvejai, kuriais sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą gali būti priimtas supaprastinto proceso tvarka

Sprendimas gali būti priimtas supaprastinto proceso tvarka, kai tenkinamos šios sąlygos:

 1. besikreipiantis dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo asmuo neturi galiojančių baudų už administracinius teisės pažeidimus, kurių mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas;

 2. baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo terminą prašoma atidėti arba išdėstyti iki 12 mėnesių.

Prašymo forma ir papildomi dokumentai

Teikiami šie dokumentai:

 • laisvos formos prašymas dėl AN baudų atidėjimo arba išdėstymo, kuriame turi nurodyti tikslią AN baudos sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką;
 • užpildytą Fizinių asmenų anketą apie finansinę mokėtojo būklę (forma FR0283);
 • banko sąskaitų likučiai, pvz., išrašai iš el. bankininkystės prašymo teikimo dienai;
 • dokumentus, kurie įrodytų realias galimybes sumokėti AN baudą, pvz., laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas.

Prašymą dėl AN baudų išdėstymo galima pateikti:

 • per Mano VMI sistemą:  prisijungus prie Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkti Paslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis -> Pildyti prašymą.

Asmenys, neturintys galimybių teikti elektroniniu būdu per Mano VMI, prašymą gali atsiųsti:

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens (ar jo įgalioto atstovo) vardu ir pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu. AN baudos mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatytos baudos sumokėjimo termino dienos.

Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo priėmimo terminas

VMI turi priimti sprendimą per 15 darbo dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos.

Per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis asmuo informuojamas apie priimtą sprendimą.

Jeigu priimtas sprendimas tenkinti asmens prašymą, VMI informuoja apie terminą, kuris turi būti ne ilgesnis nei 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, per kurį asmuo, turi pasirašyti mokestinės paskolos sutartį.

Atvejai, kuriais priimtas sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą netenka galios

Sprendimas netenka galios, jeigu:

 1. per nustatytą terminą asmuo nesudaro mokestinės paskolos sutarties;

 2. baudos paskyrimo pagrįstumas buvo apskųstas jau pateikus prašymą arba priėmus sprendimą

Teises aktai

Registracijos numeris KM1454

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Mokestinės paskolos sutartis – tai VMI sprendimo atidėti (išdėstyti) mokestinės nepriemokos mokėjimą pagrindu sudaryta VMI ir mokesčių mokėtojo sutartis, kuria nustatomas mokestinės nepriemokos mokėjimo grafikas bei kitos mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo sąlygos (pvz., užtikrinti sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija).

Mokestinės paskolos sutartis turi būti sudaryta per 10 darbo dienų, o tais atvejais, kai sprendimas priimtas su papildoma sąlyga (įkeitimas, hipoteka, laidavimas garantija) – per 30 dienų po sprendimo priėmimo, tačiau mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų.

Teises aktai