Informacija apie įmokų kodus

Pagal galiojančius įmokų kodus mokėjimo vykdymo dokumento formavimas.

Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo".

Informacija viešojo sektoriaus subjektams apie mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų susiejimą su valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominės klasifikacijos kodais nuo 2018 m. sausio 1 d.

Informacija viešojo sektoriaus subjektams apie mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų susiejimą su valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominės klasifikacijos kodais iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

Atkreipiame dėmesį, kad viešojo sektoriaus subjektai, teikiantys Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymus dėl naujų įmokos kodų suteikimo, turi nurodyti ir tikslius valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodus, kurie turėtų būti suderinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Administruojamų įmokų kodai - įmokų kodai, skirti Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojamiems mokesčiams, rinkliavoms ir kitos įmokoms sumokėti;

Neadministruojamų įmokų kodai - įmokų kodai, skirti Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą neadministruojamiems mokesčiams ir įmokoms į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėti.

Pastaba:

* XX – savivaldybės kodas;

** – 1001 įmokos kodu koduojami mokesčiai.

Įmokų kodai

Administruojamų įmokų kodai:
Valstybės rinkliavos
Gyventojų pajamų mokestis
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB 'Turto bankas' atgauta mokestinė nepriemoka
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį
Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma
Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos asmens kreditoriaus reikalavimą
Konsulinis mokestis
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30)
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30)
Įmokos į Garantinį fondą (už laikotarpius iki 2016-12-31)
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje
Akcizai
Pridėtinės vertės mokestis
Žemės mokestis
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (už laikotarpius iki 2015-12-31)
 
Neadministruojamų įmokų kodai:
Kitos baudos
Kitos įplaukos į biudžetus
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimo įplaukos
Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą
Valstybinės žemės sklypų pardavimo pajamos
Dividendai už valstybės ir savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas
Administracinės baudos (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.)
Asignavimų valdytojų strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti
Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už turto nuomą
Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose
Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už teikiamas paslaugas
Antstolių pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniai
Nenustatytos įplaukos
Dividendai už savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos asmenims grąžinant paskolas
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos
Atliekų tvarkymo programos lėšos
 
Administruojamų įmokų kodai:
Valstybės rinkliavos
Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teikiamas paslaugas 5816
Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro teikiamas paslaugas 5815
Valstybės rinkliavos už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas, mokamos suteikus paslaugas 5814
Už Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teikiamas paslaugas 5813
Valstybės rinkliavos už Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamas paslaugas 5812
Už Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas 5809
Už Klaipėdos teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5808
Už Kauno teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5807
Už Kauno teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5807
Už Vilniaus teritorinės muitinės teikiamas paslaugas 5806
Už Muitinės laboratorijos laboratorinių tyrimų paslaugą 5805
Už Muitinės mokymo centro muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino teorinės ir praktinės dalių laikymo paslaugą 5804
Valstybės rinkliavos už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties ar miškų ūkio paskirties žemės išdavimo paslaugas 5803
Už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą 5802
Už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą 5799
Už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą 5798
Už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo paslaugą 5797
Už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise pažymos išdavimo paslaugą 5796
Valstybės rinkliavos už Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros pluoštinių kanapių importo licencijavimo paslaugas 5794
Valstybės rinkliavos už Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas paslaugas 5793
Už Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5792
Už Utenos visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5791
Už Tauragės visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5790
Už Telšių visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5789
Už Panevėžio visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5787
Už Marijampolės visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5786
Už Kauno visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5784
Už Alytaus visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5783
Už Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teikiamas paslaugas 5780
Valstybės rinkliavos už Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas 5801
Už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas fitosanitarijos srities paslaugas 5795
Už Klaipėdos visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5785
Už Šiaulių visuomenės sveikatos centro teikiamas paslaugas 5788
Valstybės rinkliavos už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamas paslaugas (atestatai ir leidimai) 5782
Už Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas 5781
Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 530XX*
Už leidimų verstis suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 529XX*
Už civilinės būklės aktų registravimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 528XX*
Už autotransporto veiklos licencijų ar licencijų kortelių išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 527XX*
Už licencijų supirkti parduotiną spalvotųjų ir juodųjų metalų laužą ir atliekas išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 526XX*
Už leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 525XX*
Už licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 524XX*
Už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą, papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 523XX*
Už kitų institucijų atliekamas paslaugas, įskaitomas į valstybės biudžetą 5710
Už Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamas paslaugas 5779
Už Lietuvos banko teikiamas paslaugas 5778
Už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas 5777
Už Lietuvos bioetikos komiteto ir regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikiamas paslaugas 5776
Už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas 5775
Valstybės rinkliavos už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamas paslaugas (licencijas) 5774
Už Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas 5773
Už Lietuvos aplinkos apsaugos fondo teikiamas paslaugas 5772
Už Radiacinės saugos centro teikiamas paslaugas 5769
Valstybės rinkliavos už Lietuvos transporto saugos administracijos teikiamas paslaugas 5768
Už Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5771
Už Lietuvos saugios laivybos administracijos teikiamas paslaugas 5770
Už Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas 5767
Už Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro teikiamas paslaugas 5765
Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5764
Už Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teikiamas paslaugas 5762
Už muitinės įstaigų teikiamas paslaugas 5761
Už Žuvininkystės departamento teikiamas paslaugas 5760
Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikiamas paslaugas 5759
Valstybės rinkliavos už Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamas paslaugas 5758
Už Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamas paslaugas 5756
Už Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas paslaugas 5754
Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamas paslaugas 5753
Už Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas 5752
Už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistų registravimo paslaugas 5749
Už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos licencijavimo paslaugas 5748
Už Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos kitas teikiamas paslaugas 5746
Už Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamas skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo ir su tuo susijusias paslaugas 5747
Už Lietuvos kelių policijos tarnybos teikiamas paslaugas 5730
Už Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstaigų licencijavimo padalinių teikiamas paslaugas 5744
Už Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas paslaugas 5743
Už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teikiamas paslaugas 5742
Valstybės rinkliavos už Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas 5740
 
Gyventojų pajamų mokestis
Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams išmokėtų B klasės išmokų, nuo kurių išskaičiuotas ir (ar) išmokas išmokėjusio asmens lėšomis mokamas pajamų mokestis už mokestinius laikotarpius nuo 2018-01-01 1330
Gyventojų pajamų mokestis, mokamas mokestį išmokėjusio asmens savo lėšomis nuo gyventojams išmokėtų B klasės išmokų už mokestinius laikotarpius iki 2017-12-31 1321
Už verslo liudijimo išdavimą 1461
Mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo 1441
Nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų 1451
Nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių B klasės pajamų 1341
Nuo nenuolatinio Lietuvos gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių B klasės pajamų 1331
Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės turto pardavimo pajamų (už mokestinius laikotarpius iki 2017-12-31) 1421
Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojams su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės išmokų 1411
Nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės pajamų 1311
 
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
Pagal Lietuvos institucijų vykdomuosius dokumentus išieškotos sumos 5661
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu 5660
 
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka 8300
 
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos 8271
 
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma 8270
 
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB 'Turto bankas' atgauta mokestinė nepriemoka
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB ,,Turto bankas“ atgauta mokestinė nepriemoka 8260
 
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį 8250
 
Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją
Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją 8241
Už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kitas paslaugas 5750
 
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma 8230
 
Įmoka pagal bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos asmens kreditoriaus reikalavimą
Įmoka pagal bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo asmens kreditoriaus reikalavimą 8220
 
Konsulinis mokestis
Konsulinis mokestis 5320
 
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis 5310
 
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis (už laikotarpius iki 2015-09-30) 5271
 
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30)
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30) 5101
 
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30)
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30) 5091
 
Įmokos į Garantinį fondą (už laikotarpius iki 2016-12-31)
Įmokos į Garantinį fondą (už laikotarpius iki 2016-12-31) 1961
 
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos 5670
 
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje 3311
 
Akcizai
Iš laiduotojo pagal laidavimo už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolės dokumentą, skirtą sandėlio savininko prievolėms užtikrinti, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizais apmokestinamų prekių laikymo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai, arba laiduotojo (garanto) už akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievoles, atsiradusias akcizinių prekių gabenimo, taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, metu, sumokėti akcizai 4900
 
Pridėtinės vertės mokestis
Pridėtinės vertės mokesčio kompensacinis priedas, ūkininkų grąžintas į valstybės biudžetą 3981
Grąžinta biudžetui iš valstybės biudžeto ir Privatizavimo fondo lėšų sumokėta pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio suma 3970
Neregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų pridėtinės vertės mokesčio įmoka, mokama neteikiant pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos 3631
 
Žemės mokestis
Žemės mokestis 3011
 
Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)
Fizinių asmenų pajamų mokestis (už laikotarpius iki 2002-12-31) 1011
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu 1001**
 
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (už laikotarpius iki 2015-12-31)
Mokamos neteikiant metinės pajamų deklaracijos (už laikotarpius iki 2015-12-31) 1771
 
Neadministruojamų įmokų kodai:
Kitos baudos
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos paskirtos baudos už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus 6803
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus 6782
Administraciniame procese teismų skirtos baudos 6802
Valstybinės mokesčių inspekcijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimus 6738
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo pažeidimus 6730
Išieškotos finansinės administracinės sankcijos ir (ar) baudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą 6781
Savivaldybių vykdomųjų institucijų paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus, įskaitomos į valstybės biudžetą 588XX*
Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pažeidimus 6794
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus 6793
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus 6792
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimus 6799
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros skirtos baudos už Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus 6798
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimus 6797
audos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už Teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus 6796
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimu skirtos baudos už Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pažeidimus 6795
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus 6729
Policijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus 6728
Baudžiamajame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos 6801
Civiliniame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos 6800
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo pažeidimus 6790
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos (išskyrus baudas, skirtas už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimus) 6780
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimus 6770
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus 6736
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu skirtos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus 6726
Baudos pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sprendimus 6716
 
Kitos įplaukos į biudžetus
Valdybos narių, kurie yra valstybės tarnautojai, skiriamas atlygis ir kompensacija už patirtas kelionės išlaidas, įskaitomi į savivaldybės biudžetą 623XX*
Valdybos narių, kurie yra valstybės tarnautojai, skiriamas atlygis ir kompensacija už patirtas kelionės išlaidas, įskaitomi į valstybės biudžetą 7088
Delspinigiai už laiku negrąžintas vaikų išlaikymo išmokų sumas 7087
Palūkanos už laiku negrąžintas vaikų išlaikymo išmokų sumas 7086
Biudžetinių įstaigų gauti delspinigiai, įskaitomi į valstybės biudžetą 7085
Biudžetinių įstaigų gautos palūkanos už valstybės biudžeto lėšas, įskaitomos į valstybės biudžetą 7084
Biudžetinių įstaigų gautos netesybos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7083
Biudžetinių įstaigų gautos netesybos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 599XX*
Kitos įplaukos į savivaldybės biudžetą 596XX*
Kitos įplaukos į valstybės biudžetą 7290
Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymu nustatytos įmokos į valstybės biudžetą 7081
Grąžintos biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamuose studijų vietose apmokėti 7080
Pajamos iš turto nuomos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7070
Žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, iš kaltų asmenų išieškota regreso tvarka 7060
Biudžetinių įstaigų debetinis įsiskolinimas, grąžintas į savivaldybių biudžetus 595XX*
Biudžetinių įstaigų debetinis įsiskolinimas, grąžintas į valstybės biudžetą 7040
Turto nuomos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus 594XX*
Savivaldybių lėšų likučiai einamose sąskaitose, įskaitomi į savivaldybių biudžetus 593XX*
Už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas gautos pajamos, įskaitomos į savivaldybių biudžetus 592XX*
Kreditinio deponentinio įsiskolinimo sumos 6960
Savivaldybės kontrolieriaus apskaičiuotos sumos 591XX*
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos apskaičiuotos sumos 6930
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos apskaičiuotos sumos 6920
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės apskaičiuotos sumos 6910
 
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos
Savivaldybių administracijų paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 630XX*
Juridiniams asmenims paskirtos baudos už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisė aktų pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5448
Baudos, paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5447
Įmokos už savavališką statybų įteisinimą, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5446
Baudos, paskirtos iki 2015-06-30, ir lėšos už žalą aplinkai, valstybiniams gamtos ištekliams 7410
Baudos paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.) 5445
Įmokos už mėgėjišką žvejybą, užsienio ūkio subjektų ir piliečių savanoriškos lėšos skirtos žuvų ištekliams atkurti ir saugoti bei ūkio subjektų ir fizinių asmenų lėšos, skirtos padarytai žalai žuvų ištekliams, kompensuoti 5444
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos, už savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pažeidimus ir kitos teisėtai gautos lėšos, skiriamos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 5440
 
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimo įplaukos
Kitų atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 622XX*
Karinių atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 621XX*
Kitų atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6816
Karinių atsargų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6815
Ginklų ir karinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 620XX*
Ginklų ir karinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 7321
Nuosavo kapitalo pardavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 619XX*
Miškų, vaismedžių ir kitų daugiamečių sodinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 618XX*
Gyvulių ir kitų gyvūnų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 617XX*
Žemės gelmių išteklių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 616XX*
Nuosavo kapitalo pardavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6814
Miškų, vaismedžių ir kitų daugiamečių sodinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6813
Gyvulių ir kitų gyvūnų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6812
Žemės gelmių išteklių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6811
Pagamintos produkcijos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 615XX*
Nebaigtos gamybos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 614XX*
Žaliavų ir medžiagų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 613XX*
Pagamintos produkcijos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6809
Nebaigtos gamybos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6808
Žaliavų ir medžiagų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6807
Literatūros ir meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 612XX*
Patentų, licencijų įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 611XX*
Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 610XX*
Literatūros ir meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7339
Patentų, licencijų įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7338
Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7337
Kitų vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 608XX*
Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 607XX*
Muziejinių vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 606XX*
Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 605XX*
Transporto priemonių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 604XX*
Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 603XX*
Negyvenamųjų pastatų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 602XX*
Gyvenamųjų namų realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 601XX*
Žemės realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 600XX*
Kitų vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7319
Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7318
Muziejinių vertybių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7317
Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7316
Transporto priemonių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7315
Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7314
Negyvenamųjų pastatų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7313
Gyvenamųjų namų realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7312
Žemės realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7311
Kito nematerialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 598XX*
Kito nematerialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7340
Strateginių ir neliečiamų atsargų pardavimo įplaukos 7330
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 597XX*
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 7310
Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, realizavimo įplaukos, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 590XX*
Prekių, skirtų parduoti arba perduoti realizavimo įplaukos, įskaitomos į valstybės biudžetą 6810
 
Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos
Kitų valstybės institucijų (išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją) apskaitomų konfiskuotų aplinkos apsaugos nusikaltimų ir pažeidimų padarymo įrankių bei priemonių ir konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų šaunamųjų ginklų, jų priedų ar šaudmenų realizavimo įplaukos, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai 6651
Kitų valstybės institucijų (išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją) apskaitomo konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo ar utilizavimo įplaukos 6650
Bešeimininkio turto realizavimo įplaukos 6620
Valstybinės mokesčių inspekcijos apskaitomo konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos 6610
 
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą 5478
 
Valstybinės žemės sklypų pardavimo pajamos
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo pajamos 5600
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokesčio priedas (skirtas padengti inžinerinių statinių arba žemės sklypo plano parengimo išlaidas) 520XX*
Ne žemės ūkio paskirties (veiklos) valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į savivaldybės biudžetą 518XX*
Valstybinės žemės sklypų pardavimo mokestis, įskaitomas į valstybės biudžetą 5601
 
Dividendai už valstybės ir savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas
Savivaldybės įmonių pelno įmokos 589XX*
Dividendai už savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas 517XX*
Savivaldybės įmonių pelno įmokos 589XX
Dividendai už valstybės akcijas 5410
 
Administracinės baudos (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.)
Paskirtos pagal Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6428
Paskirtos pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6427
Paskirtos pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6426
Paskirtos pagal Vilniaus visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6425
Paskirtos pagal Utenos visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6424
Paskirtos pagal Tauragės visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6423
Paskirtos pagal Telšių visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6422
Paskirtos pagal Šiaulių visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6421
Paskirtos pagal Panevėžio visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6420
Paskirtos pagal Marijampolės visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6419
Paskirtos pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6418
Paskirtos pagal Kauno visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6417
Paskirtos pagal Alytaus visuomenės sveikatos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6416
Paskirtos pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6414
Paskirtos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6412
Paskirtos pagal organizacijų, kontroliuojančių keleivinį kelių transportą, darbuotojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 586XX*
Paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į savivaldybės biudžetą 572XX*
Paskirtos pagal savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 584XX*
Paskirtos pagal savivaldybės vykdomųjų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 558XX*
Paskirtos pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, įskaitomos į valstybės biudžetą. 6460
Paskirtos pagal Lietuvos banko pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6411
Paskirtos pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6410
Paskirtos pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6409
Paskirtos pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6408
Paskirtos pagal Duomenų apsaugos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6407
Paskirtos pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, išskyrus baudas, įskaitomas aplinkosauginėms programoms 6406
Paskirtos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6405
Paskirtos pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6404
Paskirtos pagal Radiacinės saugos centro pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6403
Administracinės baudos, paskirtos pagal Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6402
Paskirtos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6401
Paskirtos teismo 6400
Paskirtos pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6099
Paskirtos pagal teritorinių muitinių pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6097
Paskirtos pagal Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6096
Paskirtos pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6095
Paskirtos pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6092
Paskirtos pagal Lietuvos prabavimo rūmų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6091
Paskirtos pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6090
Paskirtos pagal valstybinių priešgaisrinių organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6080
Paskirtos pagal Krašto apsaugos ministerijų organų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6070
Paskirtos pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6060
Paskirtos pagal Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6050
Paskirtos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus 6020
Paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose 6010
Paskirtos pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus (neįskaitant baudų už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose) 6030
 
Asignavimų valdytojų strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pavaldžių įstaigų ar institucijų strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos 5490
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginių ir neliečiamų atsargų realizavimo pajamos 5480
 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti 5470
 
Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už turto nuomą
Biotechnologijos instituto 6344
Kauno rajono apylinkės teismo 6283
Šiaulių miesto apylinkės teismo 6270
Kauno miesto apylinkės teismo 6268
Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 6267
Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 6266
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 6265
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 6264
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 6247
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 6232
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 6231
 
Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose
Kitų asignavimų valdytojų 6164
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 6163
Šiaulių universiteto 6162
Lietuvos kūno kultūros akademijos 6161
Vilniaus pedagoginio universiteto 6160
Vilniaus dailės akademijos 6159
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 6158
Mykolo Riomerio universiteto 6157
Lietuvos žemės ūkio universiteto 6155
Klaipėdos universiteto 6154
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 6153
Kauno technologijos universiteto 6152
Vytauto Didžiojo universiteto 6151
Vilniaus universiteto 6150
 
Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už teikiamas paslaugas
Biochemijos instituto 6117
Matematikos ir informatikos instituto 6112
Biotechnologijos instituto 6110
Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto 9050
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 9084
Šiaulių universiteto 9083
Lietuvos kūno kultūros akademijos 9082
Vilniaus pedagoginio universiteto 9081
Vilniaus dailės akademijos 9079
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 9078
Mykolo Riomerio universiteto 9077
Lietuvos žemės ūkio universiteto 9076
Klaipėdos universiteto 9075
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 9074
Kauno technologijos universiteto 9073
Vytauto Didžiojo universiteto 9072
Vilniaus universiteto 9071
Šiaulių rajono apylinkės teismo 8965
Kauno rajono apylinkės teismo 8943
Šiaulių miesto apylinkės teismo 8928
Kauno miesto apylinkės teismo 8926
Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 8925
Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 8924
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 8923
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 8922
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 8991
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 8840
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 8820
 
Antstolių pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma 8330
 
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniai
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pervestas transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojų mokestis 7861
Juridinių, fizinių asmenų bei užsienio valstybių tikslinės lėšos 7860
Mokestis už eismo ribojimą 7850
Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius 7840
Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones 7820
 
Nenustatytos įplaukos
Nenustatytos įplaukos 7800
 
Dividendai už savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas
Valstybės įmonių pelno įmokos 7082
 
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą 5630
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos asmenims grąžinant paskolas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos asmenims grąžinant paskolas 5458
 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos 5443
 
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos
Piniginės kompensacijos dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis 5442
 
Atliekų tvarkymo programos lėšos
Garantijų už atliekų tvarkymo užduočių nevykdymą lėšos 5449
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos 5441

Į viršų

Įmokų kodai

Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojami mokesčiai ir rinkliavos:
Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojami deklaruojami mokesčiai ir nuo 2015-07-01 paskirtos baudos už administracinius nusižengimus, mokami vienu įmokos kodu
Gyventojų pajamų mokestis
Fizinių asmenų pajamų mokestis (už laikotarpius iki 2002-12-31)
Paramos gavėjo grąžintos jam per daug pervestos pagal Labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pajamų mokesčio sumos
Žemės mokestis
Pridėtinės vertės mokestis
Akcizai
Paveldimo turto mokestis paveldint turtą Lietuvos Respublikoje
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (už laikotarpius iki 2015-12-31)
Įmokos į Garantinį fondą (už laikotarpius iki 2016-12-31)
Cukraus (kvotinio) gamybos mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30)
Cukraus pertekliaus (papildomas cukraus gamybos) mokestis (už laikotarpius nuo 2004-07-01 iki 2017-09-30)
Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis
Pramoninės nuosavybės objektų registravimo mokestis
Konsulinis mokestis
Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
Valstybės rinkliavos
Įmoka pagal bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo asmens kreditoriaus reikalavimą
Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) išieškota suma
Užsienio valstybės juridinio asmens įmoka už mokesčių mokėtoją
Įmoka pagal mokestinės paskolos sutartį
Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį AB ,,Turto bankas“ atgauta mokestinė nepriemoka
Antstolių pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Mokėjimo įstaigų pervesti mokesčiai, rinkliavos ir kitos įmokos
Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo sumokėta mokestinė nepriemoka
 
Kiti mokesčiai ir įmokos, mokami į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos
Atliekų tvarkymo programos lėšos
Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniai
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos lėšos asmenims grąžinant paskolas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautos įmokos, skirtos žalai, padarytai smurtiniais nusikaltimais, kompensuoti
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tikslinės paskirties pajamos už teisę į žvejybos kvotų suteikimą
Dividendai už valstybės ir savivaldybės nuosavybės teise turimas akcijas
Valstybinės žemės sklypų pardavimo pajamos
Įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą
Administracinės baudos (paskirtos iki 2015 m. birželio 30 d.)
Kitos baudos
Konfiskuoto ir kitaip į valstybės pajamas perduoto ar paimto turto realizavimo įplaukos
Antstolių pagal teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Antstolių ne pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos arba teritorinės muitinės vykdomąjį dokumentą išieškota suma
Biudžetinių įstaigų ir organizacijų materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimo įplaukos
Kitos įplaukos į biudžetus
Nenustatytos įplaukos