Metinė pajamų mokesčio deklaracija (GPM311)

1. Ar pajamų mokesčio deklaracijoje GPM311 deklaruojant individualios veiklos pajamas pamėnesiui, turi būti pildomi trys GPM311C lapai (kiekvienam lape yra tik 4 laisvos eilutės)?

 

Galima pildyti 3 lapus, tačiau galima ir taip: kai gautos tik vienos rūšies pajamos, pvz., tik žemės ūkio veiklos (35 pajamų kodas), GPM311C priedo lentelėje kitų rūšių pajamos (93 90,92 ir t.t. ) galima ištrinti, o tuščiose eilutėse pamėnesiui įrašyti tik 35 kodu žymimas pajamas.


2. Kaip užpildomi popierinės deklaracijos GPM311B priedo ar kito priedo laukeliai, į kuriuos įrašytinų duomenų (mokestis nebuvo sumokėtas, išskaičiuotas, sumokėtas kito asmens lėšomis) nėra: įrašomas 0, brūkšnys ar paliekamas tuščias?

 

Gyventojas, deklaruojantis darbo pajamas ar kitas pajamas, laukelius, į kuriuos įrašytinų duomenų nėra, gali palikti tuščius.


3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2 mėnesius buvo įdarbintas įmonėje Nyderlanduose ir ten faktiškai dirbo. Pajamos neviršijo tos šalies neapmokestinamojo pajamų dydžio, todėl pajamų mokestis Nyderlanduose nebuvo išskaičiuotas (sumokėtas), jos neapmokestinamos ir Lietuvoje. Kaip įrašyti duomenis apie Nyderlanduose gautas pajamas?

 

Pajamos deklaruojamos kaip gautos užsienio valstybėje, įrašoma pajamų suma ir, kaip Nyderlanduose taikomo neapmokestinamojo pajamų dydžio požymis, eilutėje „Užsienio valstybėje sumokėta mokesčio suma" – 0,01 Eur. Prie deklaracijos turi būti pridedamas pajamų gavimą Nyderlanduose patvirtinantis dokumentas, pvz., darbdavio pažyma.


4. Nuolatinis Lietuvos gyventojas yra įdarbintas Lietuvos įmonėje, bet 9 mėnesius buvo išsiųstas dirbti į Vokietiją. Lietuvos darbdavys išskaičiavo ir sumokėjo pajamų mokestį Lietuvoje nuo viso išmokėto darbo užmokesčio, įskaitant už darbą Vokietijoje. Pasibaigus 2019 m., gyventojas nuo darbo užmokesčio už darbą Vokietijoje pajamų mokestį sumokėjo Vokietijoje. Taikant dvigubo pajamų apmokestinimo išvengimo sutartį, pajamos už darbą Vokietijoje turi būti apmokestintos Vokietijoje. Kaip užpildyti GPM311 deklaraciją, kad gyventojas susigrąžintų Lietuvoje išskaičiuotą pajamų mokestį nuo Vokietijoje apmokestintų pajamų?

 

Darbo užmokestis deklaruojamas 2 eilutėse: 3 mėnesių darbo užmokestis - kaip gautas Lietuvoje, 9 mėnesių – kaip gautas Vokietijoje. Deklaruojant Vokietijoje gautą darbo užmokestį, tam skirtoje vietoje turi būti įrašoma nuo jo paties gyventojo į Vokietijos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma. Deklaruojant už darbą Lietuvoje gautą darbo užmokestį, įrašoma darbdavio išskaičiuota ir į Lietuvos biudžetą sumokėta visa pajamų mokesčio (įskaitant ir nuo darbo Vokietijoje pajamų) suma. Naikinant dvigubą pajamų apmokestinimą, darbdavio nuo 9 mėnesių darbo užmokesčio išskaičiuota ir į Lietuvos biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma bus grąžinta gyventojui pagal jo pateiktą deklaraciją ir pridėtus mokesčio sumokėjimą Vokietijoje patvirtinančius dokumentus.


5. Kokiais atvejais mokesčių mokėtojas galės tikslinti 3 praėjusių kalendorinių metų, kokiais - 5 praėjusių kalendorinių metų pajamų mokesčio deklaracijas?

 

Duomenys apie individualios veiklos pajamas, su jomis susijusius leidžiamus atskaitymus, mokestinius nuostolius gali būti tikslinami už 3 praėjusius paskutinius kalendorinius metus, kiti duomenys apie gyventojo pajamas bei atimamas išlaidas - už 5 praėjusius kalendorinius metus. Gyventojas gali patikslinti 5 praėjusių kalendorinių metų pajamų mokesčio deklaracijas, tačiau laikydamasis individualios veiklos pajamoms nustatyto 3 metų tikslinimo termino.


6. Ar, užpildant GPM311 deklaraciją, reikia apskaičiuoti nuo individualios veiklos mokėtinas VSD ir PSD sumas? Ar vedlyje jos bus apskaičiuotos automatiškai?

 

Užpildant popierinę GPM311 deklaraciją, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos turi būti apskaičiuojamos ir įrašomos GPM311 formos tam skirtoje vietoje. Jas galima apskaičiuoti prisijungus prie Sodros skaičiuoklės adresu: https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_skaiciuokle. Pildant deklaraciją vedliu, įrašius individualios veiklos pajamas ir kitus duomenis, paspaudus mygtuką „Suformuoti deklaraciją", bus kreipiamasi į Sodrą, kuri pateiks tikslias VSD ir PSD įmokų sumas, kurios automatiškai bus įkeltos į deklaraciją.


7. Kurioje vietoje turi būti įrašomas gyventojo adresas ir telefonas?

 

Mokesčio mokėtojo kontaktiniai duomenys turi būti nurodomi / atnaujinami Elektroninio deklaravimo sistemoje (https://deklaravimas.vmi.lt ) ir Mano VMI.


8. Ar visi įmonių, įstaigų, bankų VMI pateikti duomenys bus perkelti į vedlį?

 

Visi trečiųjų asmenų VMI pateikti duomenys bus perkelti į vedlį.


9. Ar, pardavus nekilnojamąjį turtą, su turto pardavimu susijusius privalomus mokėjimus (pvz. notarines išlaidas) reikės rašyti į laukelį „Su perleidimu susijusių privalomų mokėjimų suma", o su įsigijimu patirtas notarines išlaidas įrašyti bendroje sumoje su įsigyto turto suma laukelyje „Išlaidų suma".

 

Taip. Notarinės išlaidos deklaruojamos atskirai: sumokėtos įsigyjant turtą, yra priskiriamos turto įsigijimo kainai ir deklaruojamos deklaracijos GPM311D priedo II dalyje, skirtoje įrašyti turto įsigijimo išlaidas, o sumokėtos už perleidimo sutarties įforminimą – I dalyje, kurioje deklaruojamos iš pardavimo ar kitokio perleidimo gautos pajamos.


10. Ar deklaracijoje pajamų ir pajamų mokesčio sumos deklaruojamos suapvalintos?

 

Pajamų ir pajamų mokesčio sumos deklaruojamos eurais ir centais.


11. Ar bus galimybė išsaugoti vedlio pagalba rengiamą deklaracijos ruošinį ir jį užbaigti pildyti vėliau?

 

Deklaracijos ruošinio duomenys bus saugomi 21 dieną, per kurias galima bus pratęsti ir užbaigti ruošinio pildymą.


12. Ar, nesant galimybės prisijungti prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildyti deklaraciją vedlio pagalba, galima užpildytą GPM311 formą atsiųsti VMI paštu? Ar nereikės ją pateikti pakartotinai – jau per EDS sistemą?

 

Popierinę deklaraciją kartu su užpildytais priedais galima atsiųsti paštu į VMI Duomenų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai, arba pristatyti į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Pakartotinai pateikti deklaraciją - jau per VMI EDS nereikės, jeigu ji yra tiksli. Nustačius pateiktoje deklaracijoje klaidas (neatitikimus), patikslinta deklaracija gali būti pateikiama pasinaudojus EDS.


13. Ar nuo individualios veiklos pajamų 2019 m. sumokėtos papildomai pensijai kaupiamos valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos yra priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

 

Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos VSD įmokų sumos, atitinkančios:
12,52 % - kai asmuo papildomai nekaupia;
14,32 % - kai asmuo kaupia pensijai papildomai 1,8%;
15,52 % - kai asmuo kaupia pensijai papildomai 3%.


14. Ar, pardavus sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą, deklaruojama po ½ turto dalį ir po ½ pajamų?

 

Taip, ir pajamos ir parduoto daikto dalis kiekvienas sutuoktinis deklaruoja per pusę (po ½).


15. Kokiais atvejais individualios veiklos pajamos deklaruojamos kaip gautos iš užsienio valstybės? Ar, naikinant dvigubą pajamų apmokestinimą, užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis gali būti atskaitomas iš mokėtino Lietuvoje arba užsienio valstybėje gautos pajamos atleidžiamos nuo mokesčio sumokėjimo Lietuvoje?

 

Individualios veiklos pajamos deklaruojamos kaip gautos užsienio valstybėje, jeigu gyventojas pajamų gavo per užsienio valstybėje įregistruotą nuolatinę bazę. Jeigu gyventojas veiklą nuolat vykdo Lietuvoje (pavyzdžiui, tik Lietuvoje įregistruotą prekybos veiklą) ir dalį pajamų už parduotas prekes gauna iš užsienio valstybių, pajamos deklaruojamos kaip gautos iš veiklos Lietuvoje.
Individualios veiklos pajamų dvigubas apmokestinimas Lietuvoje gali būti naikinamas, jeigu užsienio valstybėje pajamų mokestis buvo sumokėtas vykdant toje valstybėje įregistruotą veiklą (t. y. vykdant veiklą per nuolatinę bazę toje užsienio valstybėje).
Jeigu pajamos buvo gautos per nuolatinę bazę užsienio valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir toje valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, tai tokios pajamos, taikant atleidimo nuo pajamų mokesčio metodą, Lietuvoje neapmokestinamos. Tokiu atveju turi būti pridedamas užsienio valstybėje pajamų gavimą ir mokesčio sumokėjimą joje patvirtinantis dokumentas.
Jeigu pajamos buvo gautos per nuolatinę bazę užsienio valstybėje, su kuria nėra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, ir toje valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, tai užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma, taikant atskaitymo (kredito) metodą, yra atskaitoma iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos, tenkančios šioms užsienio valstybėje gautoms pajamoms. Tokiu atveju turi būti pridedamas užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtintas dokumentas apie toje valstybėje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą mokesčio sumą. Pajamų mokestis neatskaitomas, jeigu pajamos buvo gautos iš užsienio valstybės ar zonos, įtrauktos į Tikslinių teritorijų sąrašą.