Mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų apskundimo tvarka

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nagrinėjami dviejų rūšių ginčai — mokestiniai ginčai ir kiti ginčai.

Mokestiniai ginčai — ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą).

Ginčai dėl mokesčių administratoriaus sprendimo neatleisti mokesčių mokėtojo nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesčių administratoriaus atlikto mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos įskaitymo, taip pat nagrinėjami mokestiniams ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

Mokestinius ginčus nagrinėja centrinis mokesčių administratorius, Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (ikiteisminės mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos) ir teismas.

Mokestiniams ginčams yra privaloma ikiteisminė jų nagrinėjimo procedūra. Ši nuostata neriboja mokesčių mokėtojo teisės po atitinkamo centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo dėl mokestinio ginčo tiesiogiai kreiptis į teismą.

Mokesčių administratoriaus sprendimai dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimai, pagal kuriuos mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, sprendimai atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), sprendimai neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesčių administratoriaus atlikti mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos įskaitymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) IX skyriuje nustatyta tvarka:

  1. jei tokį sprendimą priėmė apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — AVMI), jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM; adresas Vasario 16-sios g. 14, 01514 Vilnius) per AVMI, priėmusią sprendimą (AVMI adresai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/aptarnavimo-skyriai);
  2. jei tokį sprendimą priėmė VMI prie FM, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per VMI prie FM (Vasario 16-sios g. 14, 01514 Vilnius).

VMI prie FM sprendimai dėl mokestinio ginčo (priimti ikiteismine tvarka nagrinėjant skundą dėl atitinkamo aukščiau nurodyto AVMI sprendimo) gali būti skundžiami MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos pasirinktinai: Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per VMI prie FM (Vasario 16-sios g. 14, 01514 Vilnius), arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

Kiti ginčai tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus yra nelaikomi mokestiniais ginčais. Kiti mokesčių administratoriaus sprendimai, kuriems netaikoma MAĮ IX skyriuje nustatyta mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir / arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau — ABTĮ) nustatyta tvarka.

AVMI sprendimų, kuriuos apskundus šį sprendimą kiltų kitas (ne mokestinis) ginčas (gali būti ginčas ir dėl mokesčių,  bet, kai tai — ne mokestinis ginčas) apskundimas nuo 2018 m. sausio 1 d.:

Vadovaujantis nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojančiomis Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nuostatomis, kitus ginčus ikiteismine tvarka nagrinėja Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai (Kauno apygardos skyrius, Klaipėdos apygardos skyrius, Panevėžio apygardos skyrius ir Šiaulių apygardos skyrius).

Taip pat nuo 2018 m. sausio 1 d. vietoj iki tol veikusių 5 apygardų administracinių teismų  veikia 2 apygardų administraciniai teismaiVilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administracinis teismas, turėsiantis Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio rūmus. ABTĮ 31 straipsnio 5 dalis numato, kad, kai byla yra teisminga iš teismo rūmų sudarytam teismui (t. y. šiuo atveju — Regionų apygardos administraciniam teismui), skundas (prašymas, pareiškimas) šiam teismui paduodamas bet kuriuose šio teismo rūmuose, o kiti procesiniai dokumentai — teismo rūmuose, į kuriuos paskirtam teisėjui ar teisėjams paskirta nagrinėti byla. Tačiau pažymėtina, kad nepaisant to, jog skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas bet kuriuose rūmuose, yra būtina patį procesinį dokumentą adresuoti konkretiems rūmams, vadovaujantis bylų teismingumo taisyklėmis.

Taigi jei sprendimą priėmė AVMI, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (kai skundžiamas Vilniaus AVMI sprendimas) ar jos teritoriniam padaliniui (kai skundžiamas kitų (ne Vilniaus) AVMI sprendimas), esančiam atitinkamos AVMI veiklos teritorijoje arba tam apygardos administraciniam teismui (Vilniaus apygardos administraciniam teismui (kai skundžiamas Vilniaus AVMI sprendimas) arba Regionų apygardos administracinio teismo atitinkamiems rūmams (kai skundžiamas kitų (ne Vilniaus) AVMI sprendimas)), kurio veiklos teritorijoje yra AVMI, priėmusios tą sprendimą, buveinė, t. y.:

  1. jei sprendimą priėmė Vilniaus AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijai  (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui adresu Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius;
  2. jei sprendimą priėmė Kauno AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8 A, 44312 Kaunas);
  3. jei sprendimą priėmė Klaipėdos AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda);
  4. jei sprendimą priėmė Panevėžio AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys);
  5. jei sprendimą priėmė Šiaulių AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių  rūmams (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai).

VMI prie FM sprendimų apskundimo tvarka, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.:

Jei sprendimą priėmė VMI prie FM ir apskundus šį sprendimą kiltų kitas (ne mokestinis) ginčas (gali būti ginčas ir dėl mokesčių,  bet kai tai — ne mokestinis ginčas), jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos pasirinktinai Lietuvosadministracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

Atkreipiamas dėmesys, kad pagal aktualią LVAT praktiką į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

Taip pat pažymima, kad LVAT praktikoje ir toliau laikomasi nuostatos, kad administraciniam teismui neskundžiamais laikomi: operatyvaus patikrinimo pažyma; sprendimas pratęsti skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimo terminą; nurodymas mokesčių mokėtojui pateikti dokumentus, paaiškinimus, informaciją apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius; pateikti papildomus dokumentus dėl mokestinės paskolos sudarymo; informacinis pranešimas mokesčių mokėtojui, kuriame nurodoma kokiu pagrindu apskaičiuota mokestinė nepriemoka; pranešimas mokesčių mokėtojui apie nustatytus trūkumus ir prašymas juos pašalinti; informacinis pranešimas dėl einamųjų įmokų mokėjimo restruktūrizuojamai įmonei ir pan. LVAT praktikoje pažymėta, kad toks mokesčių administratoriaus nurodymas yra procedūrinis (tarpinis) dokumentas, negalintis būti savarankišku administracinės bylos dalyku. Jis savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui, t. y. nelemia materialinių teisių ir pareigų. Tik priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti, atsiradus realiems teisiniams padariniams. Nesutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (veiksmu), pareiškėjas šio nesutikimo argumentus (bet ne savarankišką reikalavimą) gali pareikšti įstatymų nustatyta tvarka ginčydamas galutinį sprendimą, kuomet būtų įvertinamas ir toks sprendimas (veiksmas) bei juo padarytų pažeidimų įtaka galutinio sprendimo teisėtumui (LVAT 2011-04-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-403/2011; 2011-05-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1412/2011; 2011-05-20 nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-432/2011; 2011-06-03 nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-299/2011; 2015-04-15 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-822-556/2015 ir kt.).

LVAT laikosi pozicijos, jog mokesčių mokėtojas turi teisę skųsti mokesčių administratoriaus veiksmus ir aktus, priimtus mokestinio patikrinimo eigoje, tačiau naudojimasis šia įstatymo nustatyta teise negali tapti priemone išvengti mokestinio patikrinimo, mokestinis patikrinimas negali tapti negalimu vien dėl to, kad mokesčių mokėtojas kelia ginčus dėl mokesčių administratoriaus veiksmų (LVAT 2011-01-18 nutartis administracinėje byloje A-575-145/2011). LVAT konstatavo, kad mokesčių administratoriaus sprendimas sustabdyti mokestinį patikrinimą gali būti atskiru ginčo administraciniame teisme nagrinėjimo objektu, nes priešingu atveju būtų apribota mokesčių mokėtojo teisė į teisminę gynybą (LVAT 2015-02-04 nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-347-556-2015).

Pastabos:

  • Dėl AVMI ir VMI prie FM sprendimų atkreipiame dėmesį, kad ABTĮ nustatyti atvejai, kada yra privalomas ikiteisminis ginčų nagrinėjimas. Tokiais atvejais skundas dėl atitinkamo sprendimo turi būti paduodamas administracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai (ABTĮ 23 straipsnio 5 dalis).

VMI prie FM sprendimų apskundimo tvarka, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.:

  1. jei sprendimą priėmė VMI prie FM ir apskundus šį sprendimą kiltų ginčas dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų (mokesčių byla, bet ne mokestinis ginčas), jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius);
  2. jei VMI prie FM priėmė kitą sprendimą (ne mokesčių byla ir ne mokestinis ginčas), jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos pasirinktinai: Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).


TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 144-161 straipsniai.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas.